Uzupełnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzupełnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jego własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 22.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania od podatku składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Dnia 22.02.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo Pani z zapytaniem czy przysługuje jej prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jej własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz czy odliczania z tego tytułu może dokonywać na bieżąco (miesięcznie). Z przedstawionego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy ma obowiązek deklarowania i odprowadzenia należnego podatku VAT od dopłat wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wniesionych po 1 maja 2004r.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dopłat do wkładów budowlanych i mieszkaniowych stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółdzielnia zrealizowała zakup na własność działek gruntów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o sfinansowaniu zakupu na własność gruntów pod nieruchomościami mieszkaniowymi z dopłat do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wniesionych przez posiadaczy (członków i nie będących członkami) praw spółdzielczych związanych z tymi nieruchomościami. Sprzedający - Urząd Miasta Gdańska - wystawił z tytułu (...)

2011
1
lut

Istota:

1.Czy od umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu-gdy spółdzielcze prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r stosuje się przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c, czy art. 153 ust. 2 ustawy o VAT.Naszym zdaniem do umowy o przeniesienie własności odrębnej lokalu mieszkalnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 ustawy.2.Czy w przypadku uzupełnienia przez członka wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego z tytułu nabycia własności gruntu lub modernizacji budynku podlega ustawie o VAT, czy też znajduje tu zastosowanie art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy.Spółdzielnia nabyła własność gruntu od Urzędu Miasta zabudowanego budynkami wielorodzinnymi będącego dotychczas w wieczystym użytkowaniu. Koszt zakupu gruntu (netto + podatek VAT) wraz z pozostałymi kosztami związanymi z nabyciem prawa własności, a więc opłaty notariusza, wypisy aktów notarialnych, opłaty sądowe zostały zaewidencjonowane jako nakłady inwestycyjne stanowiące zwiększenie wartości gruntu i rozliczone z członkami jako uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. Prawa do tych lokali ustanowione były przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem uzupełnienie tych wkładów nie podlega ustawie ponieważ prawo do lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r, a skoro nabycie tych gruntów dotyczy sprzedaży (uzupełnienie wkładu) nie objętej ustawą to podatek VAT naliczony przy zakupie ze stawką 22% należałoby uznać jako VAT nie do odliczenia.W uzupełnieniu wniosku wskazano następujące okoliczności. Spółdzielnia przeniosła aktem notarialnym na członka spółdzielni własność lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym notariusz napisał, że przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tym, że w okresie do 31.12.2007r do czynności tej stosuje się obniżoną do wysokości 0 stawkę podatku. Przeniesienie prawa własności dotyczyło spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a spółdzielcze prawo do tego lokalu zostało ustanowione przed 01.05.2004r.Naszym zdaniem w takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 146 ust. 1 pkt 3c jak wpisano do aktu notarialnego lecz zgodnie z art. 153 ust. 2 w takim przypadku przepisów ustawy od podatku od towarów i usług nie stosuje się.

Fragment:

(...) prawa do lokalu mieszkalnego,- ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,- przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,- ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz- przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. W świetle powyższego uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w sytuacji, gdy prawa do tych lokali zostały ustanowione przed 1 maja 2004r. nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu PTU. Należy wskazać, iż według przedstawionego stanowiska przez podatnika stanu faktycznego w sprawie nie występuje żadna z w/w czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 13, pkt 10 ustawy o PTU obowiązek podatkowy w tytułu VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub (...)