Uzasadnienie wyroku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzasadnienie wyroku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Teza
1) Zagadnienie prawne wywołujące poważne wątpliwości prawne to takie, które z uwagi na rozbieżne rozumienie przepisów prawnych może powodować znaczne trudności w ich wyjaśnieniu, a ponadto dotyczy kwestii mających zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy objętej skargą kasacyjną i gdy ma ono charakter obiektywny.
2) Skoro na pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej składają się elementy podmiotowe (podmioty mające interes prawny lub obowiązek prawny) i przedmiotowe (treść żądanego uprawnienia, treść obowiązku i podstawa faktyczna i prawna), to oznacza to, że w związku (między sprawami połączonymi do wspólnego ich rozpoznania lub także rozstrzygnięcia) w rozumieniu art. 111 § 2 p.p.s.a. pozostają sprawy, których cechy podmiotowe i przedmiotowe byłyby podobne lub identyczna. Podobieństwo to powinno się odnosić do żądań i przedmiotów rozstrzygnięć.
3) Przepis art. 141 § 1 p.p.s.a. określa zasadę i obejmuje wszystkie inne przypadki rozstrzygnięć zawartych w wyrokach sądu administracyjnego z wyjątkiem tych, w których skargę oddalono w całości. Zarówno art. 141 § 1 jak i § 2 nie przewidują możliwości uzasadnienia wyroku w zakresie części rozstrzygnięcia.

Zagadnienie prawne
1. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku z urzędu wynikający z art. 141 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ dotyczy także sytuacji, w której na podstawie art. 111 par. 2 tej ustawy Sąd połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia kilka oddzielnych spraw pozostających w związku i w niektórych z nich skargi oddalił.
2. W przypadku wskazanym w punkcie 1 przepis art. 141 par. 2 tej ustawy nie ma zastosowania.

Fragment:

(...) rzeczy osądzonej i innych skutków wyroku, a także przekonaniu stron co do trafności motywów wydanego rozstrzygnięcia /A. Miączyński, Znaczenie i rola uzasadnienia orzeczenia sądowego w sprawach cywilnych - Państwo i Prawo 1970 nr 11 str. 20; W. Sanetra, Kilka uwag o uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego - Przegląd Sądowy 2002 nr 9 str. 48-62, M. Bogusz, Powaga rzeczy osadzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym - Państwo i Prawo 2004 nr 6 str. 87-98/. Poza tym uzasadnienie wyroku uwzględniającego skargę, jeżeli sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji powinno zawierać wskazania co do dalszego postępowania w sprawie /art. 141 par. 4 in fine Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/ Tym samym sporządzenie uzasadnienia wyroku tylko w części i to też wydanego w ramach art. 111 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mogłoby uniemożliwić zrealizowanie powyższych celów uzasadnienia. W tym (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Poprzednim wyrokiem NSA sądowi I instancji powierzono zadanie takiego uzasadnienia, które odpowiadałoby wymogom art. 141 § 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaskarżony wyrok czyni w zupełności zadość tym wymogom, bowiem dokładnie opisuje stan faktyczny sprawy i podstawowe wątki sporu,
2. Skarga kasacyjna przedkłada też argumenty zmierzając do ponownego rozpatrzenia skargi już raz prawomocnie rozstrzygniętej, w całości co do meritum. Ponowna skarga kasacyjna jest sporządzona w podobny sposób, lecz tym razem nie może spowodować identycznego skutku.
3. Zadanie sądu I instancji, polegające na wykazaniu w uzasadnieniu wyroku, że stan faktyczny sprawy uprawnia do zastosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostało ściśle

Fragment:

(...) szwedzkiej w kontaktach z nabywcą wyrobów polskiej spółki , skoro mamy tu do czynienia z podmiotami gospodarczymi prowadzącym; działalność na własny rachunek i ryzyko nie ma nic do rzeczy. Strona skarżąca po prostu nie bierze pod uwagę faktu, że polska spółka była odrębnym podatnikiem z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wbrew oczywistym faktom autor skargi kasacyjnej ocenia też metodę zastosowaną do określenia dochodów w drodze oszacowania. Uzasadnienie wyroku wyczerpująco wykazuje zastosowanie wszystkich niezbędnych reguł wynikających z rozporządzenia MF z 10 października 1997 r. Nie ulega jednak wątpliwości, że żaden akt prawny nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji faktycznych. W tych warunkach badanie kwestii przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie transakcji porównywalnych jest prawidłowe. Trafnie też sąd wyjaśnia, że zastosowana metoda porównywalnej ceny (...)

2011
1
maj

Istota:

Trafne są zarzuty skargi kasacyjnej wskazujące na naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, tj. art. 141 § 4 i art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), poprzez nie poddanie w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych, wnikliwej analizie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego, pominięcie istotnych dla sprawy okoliczności i ustaleń organów podatkowych, co doprowadziło do zakwestionowania właściwego zastosowania przez organy podatkowe art. 24 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy uchylaniu decyzji podatkowej, kwestionowanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ustaleń faktycznych organów podatkowych, mieści się w pojęciu obowiązku dokonania przez sąd administracyjny I instancji pełnej oceny dokonanych przez ten organ tychże ustaleń. Sąd nie odniósł się do wszystkich podniesionych w decyzji organu podatkowego argumentów oraz nie wyjaśnił w sposób pełny wszystkich motywów, którymi się kierował przy podjęciu zaskarżonego wyroku. Z kolei uzasadnienie wyroku, które nie zawiera pełnej oceny dokonanych przez organ podatkowy ustaleń faktycznych stanowi o istotnym naruszeniu art. 141 § 4 p.p.s.a. dającym podstawę do uchylenia zaskarżonego wyroku.

Fragment:

(...) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Reasumując Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż przy uchyleniu decyzji brak zakwestionowania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ustaleń faktycznych organów podatkowych, wskazuje na nie wypełnienie przez Sąd administracyjny I instancji, wykonania obowiązku pełnej oceny dokonanych przez ten organ, tychże ustaleń poczynionych w postępowaniu podatkowym. Z kolei uzasadnienie wyroku, które nie zawiera pełnej oceny dokonanych przez organ podatkowy ustaleń faktycznych, stanowi o istotnym naruszeniu art. 1.41 § 4 p.p.s.a., dającym podstawę do uchylenia zaskarżonego wyroku. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasacyjną jako zasługującą na uwzględnienie i stosując przepisy art. 185 § 1 p.p.s.a., oraz będąc związany wnioskami skargi kasacyjnej, poprzez treść art. 183 § 1 p.p.s.a., orzekł o uchyleniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

W świetle przepisów art. 190 u.p.p.s.a nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnia prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Fragment:

(...) podstaw, wobec tego podlega oddaleniu. Rozpatrując zarzut naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przepisu art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (u.p.p.s.a) stwierdzić należy, iż analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, iż nie jest on uzasadniony. Sąd administracyjny pierwszej instancji zastosował się bowiem w pełni do dyspozycji art. 141 § 4 u.p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie te elementy. Daje to rękojmię, iż Sąd dołożył należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. Umożliwia ono również Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu ocenę zasadności przesłanek, na których oparto zaskarżone orzeczenie, które (...)

2011
1
mar

Istota:

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki "0" w eksporcie usług usługi te muszą być świadczone w kraju i być bezpośrednio związane z eksportem towarów. Poza tym z zawartych umów musi wynikać, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru. Powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie i zaistnieć przed złożeniem deklaracji podatkowej. (...)
Warunkiem skorzystania z obniżonej stawki w podatku nie jest forma pisemna umów. Jednak z wykładni pragmatycznej wynika, iż podatnik, który chce skorzystać z najniższej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług musi udokumentować wskazane przesłanki do zastosowania art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy od towarów i usług.

Fragment:

(...) że wiarygodność umów, które nie zostały okazane w czasie kontroli może budzić szereg uzasadnionych zastrzeżeń. Także nie można uznać, że zaskarżona do Sądu decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie nie zawiera elementów określonych w art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. Brak również podstaw do przyjęcia, że uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie nie spełniało kryteriów określonych w art. 141 § 1 ustawy "popsa". Zgodnie z tym przepisem uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. W rozpatrywanej sprawie kwestionowane uzasadnienie zawiera wymieniony katalog zacytowanych elementów rozstrzygnięcia (...)