Uzasadnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzasadnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółce przysługuje zwolnienie z opodatkowania otrzymanych środków na zakup środka trwałego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa?

Fragment:

(...) rozbieżność pomiędzy tymi elementami postanowienia, mogąca prowadzić do powstania wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego. W rozpatrywanej sprawie postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.03.2007 r., znak: I US.VII/423/1897/7/07 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zostało wydane z naruszeniem ww. uregulowań, gdyż postanowienie to zawiera rozbieżność pomiędzy rozstrzygnięciem (sentencją) a uzasadnieniem. W rozstrzygnięciu postanowienia organ I instancji uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe, podczas gdy w uzasadnieniu podzielił pogląd Wnioskodawcy, że zarówno wydatki poniesione na przedsięwzięcie objęte wsparciem finansowym, jak i odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu, a otrzymane środki pomocowe, nie będą przychodami podatkowymi zgodnie z art. (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w przypadku nabycia działki budowlanej z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, za środki pochodzące z zaciągniętego kredytu hipotecznego, przysługiwać będzie prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej?
2. Czy odliczeniu podlegać będzie całość odsetek od kredytu hipotecznego, związanych z zakupem rozpoczętej budowy (bez wartości działki) oraz jej kontynuacją do zakończenia inwestycji w ramach limitu 189.000 zł?
3. Czy do nabycia prawa do ww. odliczania konieczne jest podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności domu w 2006r., czy też rozstrzygnie o tym data podpisania umowy kredytowej?
4. Czy konieczne jest wyodrębnienie w umowie notarialnej ceny gruntu i ceny rozpoczętej budowy domu stojącego na tym gruncie?

Fragment:

(...) jedynie wyjaśnieniem rozstrzygnięcia, a nie określać zakres praw i obowiązków wnioskodawcy. Odnosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 09.02.2007r. znak IIUS-PB-I-415/15/06 zawierające interpretację co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego zostało wydane z naruszeniem ww. uregulowań, gdyż zwiera rozbieżności pomiędzy rozstrzygnięciem (sentencją), a uzasadnieniem. Jak wykazano powyżej, zdaniem Wnioskodawczyni m.in. odliczeniu od dochodu podlegać będzie „całość odsetek związanych z zakupem rozpoczętej budowy (bez wartości działki) oraz z kontynuacją budowy do zakończenia inwestycji w ramach limitu 189.000,00 zł”. W rozstrzygnięciu postanowienia organ I instancji uznał ww. stanowisko w całości za nieprawidłowe. Natomiast w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (...)

2011
1
maj

Istota:

1) Kiedy należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tzw. koszty „ogólne”, których poniesienie trudno jest powiązać z uzyskaniem konkretnego przychodu? Czy moment poniesienia takiego kosztu to data otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego zobowiązanie podatnika do dokonania wydatku?
2) Kiedy zarachować do kosztów uzyskania przychodów fakturę za usługi telekomunikacyjne, czy abonament i rozmowy telefoniczne zarachować do kosztów miesiąca, którego dotyczą, czy do kosztów miesiąca związanego z datą otrzymania faktury?
3) Do kosztów uzyskania którego miesiąca zaliczyć należność za czynsz? Czy będzie to miesiąc, którego czynsz dotyczy, czy miesiąc dokonania zapłaty?
4) Do kosztów uzyskania którego miesiąca zaliczyć koszty związane z energią elektryczną? Czy będzie to miesiąc: którego energia dotyczy, wystawienia faktury, czy dokonania zapłaty?

Fragment:

(...) postanowienia stwierdził, że „wydatki, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem uzyskanym przez podatnika, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika – podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia”. Jak z powyższego wynika tak sformułowana sentencja jest sprzeczna z treścią uzasadnienia analizowanego postanowienia. Zachodzi tu bowiem rozbieżność pomiędzy jego rozstrzygnięciem a uzasadnieniem, skoro w sentencji weryfikowanego postanowienia organ I instancji neguje stanowisko Podatnika w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z całokształtem działalności Podatnika „których poniesienie trudno jest powiązać z uzyskaniem konkretnego przychodu” (z chwilą ich faktycznego poniesienia), zaś w uzasadnieniu stanowisko to potwierdza. Wystąpienie powyższych rozbieżności skutkuje uchyleniem przedmiotowego postanowienia w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane dotacje korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?

Fragment:

(...) postanowienia), które stanowi wyjaśnienie rozstrzygnięcia. Nie może przy tym zachodzić rozbieżność pomiędzy w/w elementami postanowienia; prowadziłoby to bowiem do powstania wątpliwości co do jego treści i stosowania. Odnosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19.02.2007 r. znak I USI/415/6/07 zawiera rozbieżności pomiędzy rozstrzygnięciem (sentencją) a uzasadnieniem. W rozstrzygnięciu postanowienia organ I instancji uznał bowiem za nieprawidłowe stanowisko Pana J. w części dotyczącej przychodu (zgodnie zaś ze stanowiskiem Podatnika otrzymane środki pomocowe stanowiące zwrot wydatków przeznaczonych na inwestycje nie są przychodem), podczas, gdy w uzasadnieniu w/w postanowienia stwierdzono, iż „otrzymana przez Podatnika dotacja na zakup środka trwałego nie stanowi przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej”. Jak z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wkład własny Podatnika przeznaczony na zakup środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) za prawidłowe, natomiast w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że wydatki na zakup środków trwałych są wydatkami o charakterze inwestycyjnym, zatem kosztami uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne od tej części środka trwałego, którą pokrył Podatnik z własnych środków. Jak z powyższego wynika tak sformułowana sentencja jest sprzeczna z treścią uzasadnienia analizowanego postanowienia. Zachodzi tu bowiem rozbieżność pomiędzy jego rozstrzygnięciem a uzasadnieniem , skoro w sentencji weryfikowanego postanowienia organ I instancji uznał za prawidłowe stanowisko Podatnika, tym samym potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (25% wartości środków trwałych) poniesionych przez Podatnika na zakup środków trwałych sfinansowanych z własnych środków, po czym w uzasadnieniu postanowienia stwierdza, że kosztem w rachunku podatkowym będą wyłącznie odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy treści interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) przedstawionych zarówno w we wniosku z dnia 17.01.2006 r., jak i w pismach uzupełniających, w tym w zakresie naliczania i odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast w sentencji postanowienia rozstrzygnięto wyłącznie kwestię "zwolnienia z opodatkowania"; brak przy tym akceptacji lub negacji stanowiska płatnika dotyczącego sposobu naliczania i odprowadzania miesięcznych zaliczek na ww. podatek. Zachodzi zatem rozbieżność pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem weryfikowanego postanowienia, skoro organ I instancji w rozstrzygnięciu akceptuje stanowisko wnioskodawcy, ograniczając się jednak wyłącznie do "zwolnienia z opodatkowania", zaś w uzasadnieniu odnosi się również do obowiązków płatnika w zakresie naliczania i odprowadzania zaliczek miesięcznych, przy czym stanowisko płatnika w tym zakresie nie zostało zweryfikowane w sentencji postanowienia . W konsekwencji wskazać należy, że postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) postanowienia . Prowadziłoby to bowiem do powstania wątpliwości co do jego treści i stosowania. Odnosząc powyższy stan prawny na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.06.2006 r., znak: PUS.I/415/3/06, zawierające interpretację co do sposobu i zakresu stosowania prawa podatkowego zostało wydane z naruszeniem ww. uregulowań, gdyż zwiera rozbieżności pomiędzy rozstrzygnięciem (sentencją) a uzasadnieniem. W rozstrzygnięciu postanowienia organ I instancji uznał bowiem, że stanowisko W. przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe, podczas gdy w uzasadnieniu ww. postanowienia stwierdził, iż "w przypadku zwrotu uczestnikom konferencji (kursu) kosztów noclegów pokrytych z ich wcześniejszych wpłat (bądź wpłat ich pracowników) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznaje za wnioskodawcą, iż nie stanowi on dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na remont budynku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu

Fragment:

(...) a przede wszystkim precyzyjny, a więc tak, aby w świetle jej sformułowań możliwym było jednoznaczne określenie prawnopodatkowych skutków przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. W konsekwencji z treści rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy w trybie art. 14a ordynacji podatkowej musi wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, jakie uprawnienia przysługują podatnikowi lub też jakie obciążają go obowiązki . Podkreślić przy tym należy, iż uzasadnienie postanowienia (jakkolwiek stanowiące integralną jego część) powinno być jedynie wyjaśnieniem rozstrzygnięcia, a nie statuować zakres praw i obowiązków wnioskodawcy. Skoro zatem postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 16.01.2006 r., znak: US.I-406/01/57/2006, nie spełnia wskazanych powyżej wymogów, konieczną była zmiana tego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, z uwagi na rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z treścią (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.06.2006 r., znak: I US.XVII/415/72/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 26.03.2006 r. pan Wacław Ś. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca podał, że w 1994 r. nabył w ofercie publicznej 100 akcji firmy P., które w związku z zapisem na zamianę akcji z dnia 29.11.2004 r. zamienił na 701 akcji spółki "I." (zapis był wynikiem połączenia spółek), a te z kolei sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 r. ze względu na planowane ich wycofanie z obrotu giełdowego. Według podatnika (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Fragment:

(...) wydanego w tym trybie przez organ załatwiający sprawę, winna ograniczać się do oceny prawidłowości stanowiska wnioskodawcy. Musi być zatem sformułowana w sposób jednoznaczny. W konsekwencji, z treści rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy w trybie art. 14a ordynacji podatkowej musi wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, czy przysługują podatnikowi określone uprawnienia, lub czy obciążają go określone obowiązki. Podkreślić przy tym należy, iż uzasadnienie postanowienia, jakkolwiek stanowiące integralną jego część, powinno być jedynie wyjaśnieniem rozstrzygnięcia . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach przedstawił wprawdzie stanowisko tożsame z zaprezentowanym w niniejszej decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, niemniej w treści rozstrzygnięcia weryfikowanego postanowienia zawarł zastrzeżenie, iż "podziela stanowisko jednostki z wyszczególnieniem, że istnieje prawna możliwość realizacji zamierzenia". W (...)