Uwierzytelnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uwierzytelnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przesłane załączniki mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez podatnika czy też przez biuro podatkowe, poprzez umieszczenie na załącznikach podpisu podatnika lub podpisu i pieczątki biura podatkowego, któremu zlecono prowa­dzenie dokumentacji księgowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16 maja 2007 r. /wpływ 17.05.2007 r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie ewidencji i iden­tyfikacji podatników stwierdza iż stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pani wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego na pod­stawie art. 14a § 1 cytowanej na wstępie ustawy - Ordynacja podatkowa /dalej u.O.p./. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawno­ści wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytania nie toczy się po­stępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administra­cyjnym, stwierdzając tym samym brak (...)