IPPB4/415-977/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest nauczycielem dyplomowanym, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w zakresie realizacji pozaszkolnych form edukacji, polegającą na organizowaniu m.in. kursów nauczania i korepetycji adresowanych głównie do młodzieży szkolnej. W ramach ww. kursów i korepetycji prowadzone są zajęcia indywidualne lub grupowe, których celem jest m.in. przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, testu szóstoklasisty oraz innych zajęć poszerzających wiedzę szkolną (tj. wiedzę przekazywaną w ramach przedmiotów nauczania w szkołach publicznych i niepublicznych).

W ramach powyższej działalności Wnioskodawczyni zamierza zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia) nauczycieli nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie zawartych umów nauczyciele będą przeprowadzali zajęcia edukacyjne w imieniu i na rzecz Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest bowiem (lub będzie w przyszłości) stroną stosownych umów zawartych z opiekunami prawnymi uczniów (w przypadku uczniów pełnoletnich stosowna umowa może być także zawierana przez Wnioskodawczynię z danym uczniem).

Jednocześnie w umowach zawieranych z nauczycielami Wnioskodawczyni będzie określała cele edukacyjne prowadzonych zajęć (np. przygotowanie do egzaminu maturalnego, poszerzenie wiedzy ucznia dotyczącej określonego przedmiotu nauczania w szkole etc.) zobowiązując nauczycieli do prowadzenia ewidencji tematów zrealizowanych podczas zajęć. W umowach z nauczycielami Wnioskodawczyni może także określać przewidywany czas (np. ilość godzin/zajęć) jaki powinien być poświęcony przez nauczyciela na zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z uczniami, aby ustalone cele edukacyjne mogły zostać osiągnięte.

Poza sprawami związanymi bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, Nauczyciele nie będą odpowiedzialni za techniczno-organizacyjną stronę działalności prowadzonej przez Wnioskodawczynię. W szczególności nie będą zajmowali się wynajmowaniem sal, przygotowywaniem grafiku zajęć czy pozyskiwaniem uczniów. Omawiane czynności leżą bowiem w wyłącznej kompetencji Wnioskodawczyni.

Każdy z nauczycieli będzie natomiast samodzielnie przygotowywał merytorycznie program zajęć oraz opracowywał indywidualnie treść poszczególnych lekcji/zadań dydaktycznych ukierunkowanych na osiągnięcie uzgodnionych z Wnioskodawczynią celów edukacyjnych. W szczególności, na podstawie własnej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie, którą dany nauczyciel się zajmuje (np. wiedzy w zakresie biologii), poszczególni nauczyciele będą opracowywali według własnej koncepcji przykładowe materiały do ćwiczeń dla uczestników zajęć oraz będą realizowali te zajęcia według własnego indywidualnego pomysłu. Nauczyciele będą mogli również przekazywać uczestnikom, w wersji papierowej lub elektronicznej, materiały dotyczące danego zagadnienia zawierające własne rozwiązania merytoryczne i koncepcyjne. Co szczególnie istotne, nauczyciele zatrudnieni przez Wnioskodawczynię nie będą działać na podstawie z góry określonego ramowego programu szkoleń, lecz będą mogli na bieżąco modyfikować i dostosowywać tematykę i metody pracy do potrzeb poszczególnych uczniów, tak aby w wyniku przeprowadzonych lekcji uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności potrzebne do zrealizowania założonego celu edukacyjnego. Wnioskodawczyni nie będzie ingerować w sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli, sposób przygotowywania przez nich materiałów dydaktycznych czy koncepcji nauczania. Podstawą oceny skuteczności nauczycieli będą dla Wnioskodawczyni rezultaty uzyskiwane przez uczniów (np. dobre oceny w szkole, zdanie egzaminu na określonym poziomie) oraz opinie uczniów lub ich opiekunów prawnych.

Na podstawie umów zawartych z nauczycielami Wnioskodawczyni będzie nabywała autorskie prawa majątkowe do wytworzonych przez nauczycieli efektów ich pracy (tj. wygłoszonych wykładów oraz przygotowanych przez nich materiałów w postaci opracowanych przykładów, ćwiczeń i zadań). Z tego tytułu Wnioskodawczyni będzie wypłacała nauczycielom umówione wynagrodzenie. Jednocześnie Wnioskodawczyni będzie upoważniała nauczycieli do przekazania tych efektów w imieniu Wnioskodawczyni bezpośrednio do poszczególnych uczestników zajęć (uczniów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni jako płatnik pobierający zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłacając nauczycielom opisane w zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie, może obliczyć zaliczkę na ten podatek, stosując zryczałtowaną 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnianiem ograniczeń wynikających z art. 22 ust. 9a ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego zatrudnianym przez niego nauczycielom na podstawie umów cywilnoprawnych 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko Wnioskodawczyni opiera się przede wszystkim na brzmieniu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), który wskazuje wprost, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami korzysta z możliwości zastosowania wobec nich 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że w odniesieniu do prac o charakterze twórczym, których efektem jest utwór korzystający z ochrony praw autorskich, możliwe jest zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów niezależnie od stosunku prawnego łączącego strony.

Zdaniem Wnioskodawczyni opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć przez nauczyciela opisane w zdarzeniu przyszłym spełnia warunki określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskiego jest: „ każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”, Ponadto ustęp 2 tego artykułu wymieniający w katalogu otwartym przykłady utworów, wyraźnie stanowi, że: „przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)”. Odnosząc się do opisanych wyżej rezultatów pracy nauczycieli Wnioskodawczyni podkreśla, że będą one przejawem twórczej działalności nauczycieli, będącym jednocześnie wytworem ich intelektu oraz zaangażowania uwzględniającego indywidualne potrzeby uczniów. Przygotowane przez nauczycieli wykłady wygłaszane podczas zajęć, oraz przygotowane przez nich oryginalne przykłady, zadania i ćwiczenia, są niewątpliwie przejawem twórczej działalności, o której mowa w art. 1 ust 1 ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przejawem takiej działalności jest również samodzielne stworzenie własnego programu zajęć przez nauczycieli, skonstruowanie odpowiednich materiałów i koncepcji edukacyjnej przeprowadzenia lekcji, wreszcie bieżące modyfikowanie i dostosowywanie kształtu zajęć do potrzeb i celów kursantów.

Podsumowując, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie uprawniona mając na względzie ograniczenie z art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zastosowywania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącanej z kwoty wynagrodzenia wypłacanego nauczycielom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy jednak podkreślić, że przedmiotu niniejszej interpretacji nie stanowi ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawczyni w kwestii uznania efektów pracy za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ocena stanowiska Wnioskodawczyni została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Stosownie do tej definicji przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie są przepisami prawa podatkowego.

W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnień do interpretowania tych przepisów, a tym samym do stwierdzenia, czy efektem pracy Wnioskodawcy jest powstanie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W sprawach interpretowania przepisów ww. ustawy o prawach autorskich i prawach, pokrewnych uprawnione jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Prawno-Legislacyjny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.