Utrzymanie dróg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrzymanie dróg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
lis

Istota:

Opodatkowanie realizowanych świadczeń w ramach umowy konsorcjum.

Fragment:

Wnioskodawca wykonywał remonty nawierzchni asfaltowych, bieżące utrzymanie dróg krajowych, wykaszanie traw, chwastów, samosiejek itp., sprzątanie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg oraz prace przygotowawcze, pomocnicze do zud. Zatem mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy stwierdzić należy, że z punktu widzenia nabywcy usługi nabywa on jedno świadczenie, składające się z różnych czynności, w tym również o charakterze sezonowym, tj. zależnych od pory roku, lub czynności, które będą wykonywane tylko w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń. Zatem w danym okresie rozliczeniowym dane czynności mogą nie być wykonywane (a w niektórych okresach rozliczeniowych na pewno nie będą wykonywane) przez Wnioskodawcę. W analizowanym przypadku poszczególne czynności realizowane przez Wnioskodawcę w ramach utrzymania dróg (np. wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych, bieżące utrzymanie dróg krajowych, wykaszanie traw, chwastów, samosiejek itp., sprzątanie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, prace przygotowawcze, pomocnicze do zud ) nie stanowią celu samego w sobie, lecz są środkami służącymi do utrzymania drogi w określonym w umowie standardzie. W konsekwencji uznać należy, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz lidera konsorcjum usługi stanowią kompleksową usługę utrzymania dróg natomiast wszystkie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach jej wykonywania – wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku – są podejmowane w ramach przedmiotowej usługi i mają charakter elementów składowych tej usługi.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT będą opodatkowane usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych?

Fragment:

W złożonym w tut. organie podatkowym wniosku wskazał, iż zawarł umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wg stawki 22%, w której wykazano w § 7 cenę za wykonanie tejże usługi zawierającą kwotę podatku VAT wyliczoną wg stawki 22%. Przedmiotem zapytania Podatnika jest: jaką stawką podatku VAT będą opodatkowane usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych?W ocenie Podatnika, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarówi usług wg 7% stawki. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W powyższym załączniku pod pozycją 153 wymieniono usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - grupa PKWiU 90.0, w której to grupie mieszczą się usługi oczyszczania i odśnieżania ulic i placów. Zatem w świetle ww. przepisów usługi podlegające na oczyszczaniu i odśnieżaniu ulic i placów podlegają opodatkowaniu stawką 7%.Mają powyższe na uwadze tut. organ postanowił jak w sentencji. Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku, zmiana którego może spowodować, iż stanie się ona nieaktualna. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi pełnienia dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg ?

Fragment:

(...) utrzymaniem dróg. Pełnienie dyżurów polega na obserwacji warunków atmosferycznych i dostosowaniu do nich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie dróg. W złożonym podaniu nadmienia Pani również iż świadczone usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu o symbolu PKWiU 90.03.13-00.10 „Oczyszczanie ulic , dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów , usuwanie śniegu i lodu” Zdaniem Pani pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniu dróg podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 7 %. Zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. nr 54 ,poz.535 z późn. zm. ) usługi o symbolu PKWiU 90.0 dot. gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%. Wobec powyższego jeśli świadczone przez Panią usługi w zakresie pełnienia dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg zostały zaklasyfikowane do symbolu PKWiU 90.03.13-00.10 podlegają opodatkowaniu wg stawki 7% Jednocześnie Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje że stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art.8 ust. 3 tej ustawy zarówno towary jak i usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej .

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług polegających na frezowaniu pni po drzewach przydrożnych?

Fragment:

Stanowisko Podatnika: Wnioskodawca uważa, że frezowanie pni (sprzątanie) jest związane z bieżącym utrzymaniem dróg kołowych i powinna być zastosowana stawka VAT 22%. Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się min. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Natomiast art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Z załączonej przez Podatnika odpowiedzi Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż frezowanie pni po drzewach przydrożnych jest zakwalifikowane do PKWiU 45.23.12-00.00 „Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie autostrad (z wyjątkiem autostrad nadziemnych), dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych”.

2011
1
lut

Istota:

Starostwo zwraca się z prośbą o ielenieudz pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanym poniżej stanie faktycznym. W dniu 14.10.2004r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie 2004/2005. Zgodnie z przedmiotem zamówienia zimowe utrzymanie dróg polegać miało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach powiatowych.
Znaliza złożonych przez Wykonawców ofert wskazuje, iż Wykonawcy przy ustalaniu cen jednostkowych brutto za pracę sprzętu służącego do usuwania skutków zmiany warunków atmosferycznych zastosowali różne stawki podatku VAT.

Zdaniem nas przy ustalaniu cen jednostkowych brutto za pracę sprzętu służącego do usuwania skutków zmian warunków atmosferycznych zastosowana winna być 7% stawka podatku VAT.

Fragment:

W poz. 153 tegoż załącznika wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne o symbolu PKWiU 90.0, wśród których w grupowaniu o symbolu PKWiU 90.00.30-00.00 zawarte są także usługi nazwane jako: „oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu”. Jednakże w celu prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług, niezbędne jest prawidłowe zaklasyfikowanie tych usług. Organ podatkowy nie jest właściwy do określenia grupowania wg PKWiU. Podatnik obowiązany jest do samodzielnego wskazania właściwego grupowania według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, a w przypadku trudności z jej prawidłową klasyfikacją może zwrócić się do właściwego urzędu statystycznego.

2011
1
lut

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług dla utrzymania dróg, usług związanych z budową dróg, usług związanych z rolnictwem oraz usług związnych z leśnictwem.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 06.05.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2004 r. wyjaśnia: Ad. 1 - odnośnie pytania nr 1: Czy do usług związanych z utrzymaniem dróg polegających na: koszeniu poboczy dróg, wycince krzaków i podcinaniu drzew, zbieraniu śmieci, czyszczeniu studzienek, odśnieżaniu i posypywaniu - od 01.05.2004 r. należy stosować stawkę VAT 22 %? Jednocześnie Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy koszenie poboczy można zakwalifikować jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych o symbolu 01.41.12, które związane są z usługami rolniczymi opodatkowanymi stawką VAT 7 % lub 3 %? Natomiast z zapytaniem, czy koszenie poboczy dróg można zakwalifikować do usług o symbolu PKWiU 01.41.12 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Podatnik winien zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, gdyż to on jest właściwy do wydawania opinii interpretacyjnych w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług. W celu bowiem ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług niezbędnym jest zakwalifikowanie wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Ad. 2 - odnośnie pytania nr 2: Czy do usług związanych z budową dróg polegających (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku na usługi wchodzące w zakres kompleksowego utrzymania dróg

Fragment:

Tutejszy organ informuje, że: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zabezpieczanie dróg przed zawiewaniem), utrzymanie porządku i czystości na drogach krajowych w okresie letnim (tj. czyszczenie przekrojów ulicznych i półulicznych dróg, sprzątanie chodników, czyszczenie pasa drogowego z odpadów komunalnych), udrażnianie przepustów, które to usługi podatnik klasyfikuje wg PKWiU w grupowaniu 90.00.30, jako wymienione w poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) korzystają z opodatkowania preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7 %, usługi w zakresie koszenia traw w pasie drogowym sklasyfikowane według podatnika w PKWiU w grupowaniu 01.41.12-00.00 jako wymienione w poz. 64 załącznika nr 6 do ustawy o VAT korzystają z opodatkowania preferencyjną stawką podatku w wys. 3%, usługi w zakresie remontów nawierzchni dróg (tj. remonty masą asfaltową na gorąco, remonty rakowin, remonty masą na zimno), wymiana oznakowania pionowego (tj. wymiana tarcz znaków drogowych, konstrukcji stalowych do znaków drogowych), wymiana barier energochłonnych, remonty chodników dla pieszych, sklasyfikowane według podatnika w PKWiU pod symbolem 45.23.1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej?

Fragment:

Dokonane z dniem 01.01.2003 r. na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przełożenie KWiU na PKWiU sugerowałoby, iż od tego dnia przedmiotowe usługi są opodatkowane wg stawki 22%. Ustawodawca celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zmianami wysokości stawek opodatkowania w sytuacji przesunięć grup towarów i usług wprowadził artykuł 6 w ustawie z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803). Przepis ten stanowi, iż w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU i PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienia określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002 r. Zatem usługi związane z budową oświetlenia ulicznego o symbolu 45.34.21 PKWiU są nadal opodatkowane według stawki 7%, jako wymienione w poz. 81: usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów i obiektów mostowych, załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002 r.

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku przebudowy dróg gminnych , które stanowią dojazd do osiedla domków jednorodzinnych i przebiegają przez teren o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mozna zastosować stawkę w wysokości 7% wraz z przebudową infrastruktury drogowej, tj. linii oświetlenia ulicznego na linię kablową tej drogi i budowę przykanalików do istniejącego kolektora deszczowego?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 146 ust.3 cyt. ustawy o VAT, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: 1). sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych; 2). urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia dojazdy, zieleń i małą architekturę; 3). urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. W świetle powyższego tylko inwestycje w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 7%. Tym samym usługi budowlane związane z remontami i budową dróg gminnych od 1 maja 2004r., podlegają opodatkowaniu podstawową stawką w wysokości 22 %. Drogi gminne bowiem nie stanowią infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Przyporządkowanie robót budowlanych bądź remontowych dotyczących dróg gminnych, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U Nr 71 z 2000r., poz. 838 ze zm.) do kategorii robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, mająca na celu umożliwienie stosowania obniżonej stawki VAT , jest w świetle powołanych przepisów nieprawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT od usługi – koszenie traw w pasie drogowym

Fragment:

Zgodnie z treścią przepisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W przepisach przejściowych i końcowych, w art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy postanowiono, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30.04.2008 r. stosuje się stawkę 3-procentową w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku nr 6 do ustawy – w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3 %, w poz. 64 wymieniono usługi o symbolu ex 01.4 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Użycie przez ustawodawcę przy symbolu PKWiU wyróżnika „ ex ” oznacza, że opodatkowanie ww. stawką dotyczy tylko danego wyrobu (usługi z danego grupowania). Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że świadczy pan usługi w zakresie koszenia traw w pasie drogowym, które klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00.