Utrzymanie dróg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrzymanie dróg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT będą opodatkowane usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 2.12.2005 r., bez znaku, w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe. Wnioskiem z dnia 2.12.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.01.2006 r. bez znaku, Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym w tut. organie podatkowym wniosku wskazał, iż zawarł umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wg stawki 22%, w której (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi pełnienia dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 07.2006 r. (data wpływu do tut. Organu – .07.2006 r.) uzupełnionego pismem z dn. 08.2006 r. dotyczące zapytania odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług pełnienia dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie.UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku z dnia 07.2006 r. stanu faktycznego, wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni Pani dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg. Pełnienie dyżurów polega na obserwacji warunków atmosferycznych i dostosowaniu do nich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie dróg. W złożonym podaniu nadmienia Pani również iż świadczone usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu o symbolu PKWiU 90.03.13-00.10 (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług polegających na frezowaniu pni po drzewach przydrożnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, złożonym przez Podatnika w dniu 09.11.2005 roku; Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie orzeka, iż stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 ww ustawy, (...)

2011
1
lut

Istota:

Starostwo zwraca się z prośbą o ielenieudz pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanym poniżej stanie faktycznym. W dniu 14.10.2004r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie 2004/2005. Zgodnie z przedmiotem zamówienia zimowe utrzymanie dróg polegać miało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach powiatowych.
Znaliza złożonych przez Wykonawców ofert wskazuje, iż Wykonawcy przy ustalaniu cen jednostkowych brutto za pracę sprzętu służącego do usuwania skutków zmiany warunków atmosferycznych zastosowali różne stawki podatku VAT.

Zdaniem nas przy ustalaniu cen jednostkowych brutto za pracę sprzętu służącego do usuwania skutków zmian warunków atmosferycznych zastosowana winna być 7% stawka podatku VAT.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo znak ZP.341.52/01/04 z dnia 23.11.2004r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 153 tegoż załącznika wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne o symbolu PKWiU 90.0, wśród których w grupowaniu o symbolu PKWiU 90.00.30-00.00 zawarte są także usługi nazwane jako: „oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu”. Jednakże w celu prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług, niezbędne jest prawidłowe zaklasyfikowanie tych (...)

2011
1
lut

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług dla utrzymania dróg, usług związanych z budową dróg, usług związanych z rolnictwem oraz usług związnych z leśnictwem.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 06.05.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.05.2004 r. wyjaśnia: Ad. 1 - odnośnie pytania nr 1: Czy do usług związanych z utrzymaniem dróg polegających na: koszeniu poboczy dróg, wycince krzaków i podcinaniu drzew, zbieraniu śmieci, czyszczeniu studzienek, odśnieżaniu i posypywaniu - od 01.05.2004 r. należy stosować stawkę VAT 22 %? Jednocześnie Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy koszenie poboczy można zakwalifikować jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych o symbolu 01.41.12, które związane są z usługami rolniczymi opodatkowanymi stawką VAT 7 % lub 3 %? Natomiast z zapytaniem, czy koszenie poboczy dróg można zakwalifikować do usług o symbolu PKWiU 01.41.12 - (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku na usługi wchodzące w zakres kompleksowego utrzymania dróg

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w piśmie z dnia 20.11.2004 r. (znak: US.VII-443/48/2004) na zapytanie z dnia 25.08.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.11.2004 r.: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że świadczy on szeroki skład usług wchodzących w zakres kompleksowego utrzymania dróg. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jaką stawką podatku winny być opodatkowane świadczone przez niego usługi. Tutejszy organ informuje, że: usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości, pełnienie dyżurów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zabezpieczanie dróg przed zawiewaniem), utrzymanie porządku i czystości na drogach krajowych w okresie letnim (tj. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w odpowiedzi na zapytanie w sprawie stawki podatku od towarów i usług na roboty związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej, wyjaśnia: W wykazie usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.1998 r., wymieniono w poz. 6 usługi wyłącznie w zakresie utrzymania ulic i placów miejskich. W zakresie znaczeniowym tych usług zawarto m.in. usługi o symbolu 45.34.21 KWiU: roboty związane z zakładaniem instalacji oświetleniowych i sygnalizacyjnych na drogach, lotniskach i w portach. Mocą ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku przebudowy dróg gminnych , które stanowią dojazd do osiedla domków jednorodzinnych i przebiegają przez teren o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mozna zastosować stawkę w wysokości 7% wraz z przebudową infrastruktury drogowej, tj. linii oświetlenia ulicznego na linię kablową tej drogi i budowę przykanalików do istniejącego kolektora deszczowego?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 3 września 2004 r. Ldz. Fn 3131/37/2004, uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2004r., Podatnik zwrócił się do organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Przedmiotem przebudowy jest droga gminna przebiegająca przez teren o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi dojazd do osiedla domków jednorodzinnych. Gmina wyjaśnia, iż droga ta jest ważnym elementem komunikacyjnym obsługującym głównie istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową w tej części wsi. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku przebudowy dróg gminnych, które stanowią dojazd do osiedla domów jednorodzinnych i przebiegają przez teren o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej można zastosować stawkę w wysokości 7 % wraz z przebudową infrastruktury drogowej, tj. linii oświetlenia ulicznego na linię kablową tej drogi i budowę przykanalików do istniejącego kolektora deszczowego ?. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT od usługi – koszenie traw w pasie drogowym

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.08.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.11.2004 r., o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla wyszczególnionych w piśmie usług w zakresie kompleksowego utrzymania dróg na podstawie zawartych umów, w uzupełnieniu do odpowiedzi z dnia 20.11.2004 r. (znak: US-VII-443/48/04), uprzejmie wyjaśnia: W odpowiedzi z dnia 20.11.2004 r. (znak: US-VII/443/48/04) w kwestii stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług koszenia traw w pasie drogowym, tj.: koszenie poboczy, skarp, i przeciwskarp rowów – tut. organ podatkowy poinformował, że udzieli odpowiedzi odrębnym pismem, co czyni po ponownym przeanalizowaniu sprawy. Zgodnie z przepisem (...)

2011
1
sty

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług wymienionych w Załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie z dnia 23.10.2003 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestracyjnych usług wymienionych w załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38, wyjaśnia: Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971) do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1 - 46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy VAT był większy niż 70% Jednak zgodnie z § 5 tego rozporządzenia zwolnień od ewidencjonowania, o których mowa w § 2 - 4 (...)