Utrzymanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrzymanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
lip

Istota:

Możliwość złożenia korekty zeznań podatkowych w związku ze zwolnieniem z opodatkowania świadczeń pieniężnych przekazywanych na utrzymanie domu

Fragment:

Należy zauważyć, że fakt łożenia kwot na utrzymanie mieszkania oraz na utrzymanie żony oznacza, że małżonek przekazuje Wnioskodawczyni środki de facto także na swoje potrzeby. Stąd nie można uznać, że Wnioskodawczyni otrzymuje z tego tytułu dochód. W związku z powyższym środki przekazane Wnioskodawczyni przez jej małżonka, następnie wydatkowane na utrzymanie mieszkania nie stanowią dla Wnioskodawczyni przychodu i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do możliwości dokonania korekty poprzednich zeznań rocznych PIT, należy wskazać, że zgodnie z art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z poźn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

2011
1
paź

Istota:

Czy koszty utrzymania terenów wspólnych stanowiących majątek Spółdzielni mieszczą się w katalogu art. 15 ust 1 PDOP jako koszty zabezpieczenia źródła przychodów?

Fragment:

(...) utrzymanie terenów zielonych Spółdzielni – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12.10.2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. SM prosi o zajęcie stanowiska dotyczącego prawidłowości zakwalifikowania kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem terenów zielonych, jako kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności. Spółdzielnia prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych prowadzi odrębną ewidencję kosztów dotyczącą utrzymania terenów wspólnych majątku Spółdzielni. Również dla zapewnienia prawidłowego działania lokali użytkowych Spółdzielnia ponosi koszty związane z utrzymaniem terenów wspólnych w stanie estetycznym; prowadzi sezonowe nasadzenia itp. Koszty te ewidencjonowane są jako koszty związane z utrzymaniem terenów wspólnych. Niezależnie od powyższego koszty ponoszone na rzecz utrzymania innych elementów wspólnych takich jak drogi pożarowe, ciągi pieszo - jezdne są ewidencjonowane również wg podziału terytorialnego na grupy budynków.

2011
1
paź

Istota:

Stosowanie stawki podatku 0% w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ utrzymanie ”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „ utrzymanie ” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności. W świetle powyższego użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „ usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych ” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności. W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych zapewnienie funkcjonalności, w tym w szczególności bezpieczeństwa tych obiektów, osiąga się m.in. przez takie budowle hydrotechniczne jak falochron.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opisana powyżej sytuacja powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanej od konkubenta takiej właśnie pomocy?

Fragment:

Otrzymywane przez Zainteresowaną świadczenia nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem świadczenia te przekazywane przez konkubenta na utrzymanie domu w części przypadającej na Zainteresowaną stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymywane przez Zainteresowaną świadczenia przeznaczone na utrzymanie rodziny – w części przypadającej na Wnioskodawczynię - stanowić będą podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy przekazywana przez męża kwota na utrzymanie domu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że Wnioskodawczyni otrzymuje od męża środki pieniężne na utrzymanie domu. Małżonkowie mieszkają razem, w świetle prawa nadal są małżeństwem, nie mają ustanowionej sądownie separacji, ani rozwodu, jednak spisali umowę o zniesieniu wspólnoty majątkowej wraz z umową podziału majątku wspólnego. Mąż uiszcza comiesięczne dobrowolne świadczenia pieniężne na utrzymanie nieruchomości, w której zamieszkuje, a której własność zgodnie z umową podziału majątku wspólnego została przeniesiona na Wnioskodawczynię. Skoro zatem jeden z małżonków ze swojego odrębnego majątku dokonuje wpłat na rzecz drugiego małżonka i nie jest to tytułem darmym (mąż mieszka w domu, na który łoży), to nie można również uznać tego świadczenia (nawet w przypadku gdyby było to dobrowolne) za darowiznę w rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż kwoty przekazywane przez męża na utrzymanie domu, w przypadku rozdzielności majątkowej, stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu w związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni uznał za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zasady opodatkowania dochodów osobistych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, iż nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Zatem opłat wnoszonych przez użytkowników lokali użytkowych nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Ze zwolnienia nie będą więc korzystały dochody wspólnot mieszkaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww ustawy. Tak więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego ujętego we wniosku Podatnika należy stwierdzić, że lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych wyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, iż nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Zatem opłat wnoszonych przez użytkowników lokali użytkowych nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2011
1
lip

Istota:

Czy pieniądze otrzymane od żony na utrzymanie wspólnego domu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot pieniężnych otrzymywanych od żony, a przeznaczonych na utrzymanie wspólnego domu. Pismem Nr ITPB2/415-1069/08-2/ENB z dnia 8 grudnia 2008 r. został Pan wezwany do uzupełnienia stanu faktycznego złożonego wniosku. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Obecnie pobiera Pan emeryturę, natomiast wcześniej mieszkał Pan i pracował wraz z małżonką w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce posiadacie dom, nie jesteście w separacji, ani też nie obowiązuje Was rozdzielność majątkowa. W chwili obecnej Pan przebywa w Polsce, natomiast małżonka nadal pracuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przesyła pieniądze na utrzymanie domu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje jesteście zobowiązani do utrzymania domu i rodziny. Pana małżonka przesyła pieniądze na konto, a w tytule przelewu podawana jest informacja „ na utrzymanie od żony ”. Jak Pan podkreśla, nie zawieraliście umowy darowizny, a otrzymywane co miesiąc pieniądze są przesyłane na utrzymanie domu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy pieniądze otrzymywane od żony na utrzymanie domu podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

2011
1
lip

Istota:

Czy pieniądze otrzymane od żony na utrzymanie wspólnego domu podlegają podatkowi od spadków i darowizn, w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa?

Fragment:

Pana małżonka przesyła pieniądze na konto, a w tytule przelewu podawana jest informacja „ na utrzymanie od żony ”. Jak Pan podkreśla, nie zawieraliście umowy darowizny, a otrzymywane co miesiąc pieniądze są przesyłane na utrzymanie domu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy pieniądze otrzymywane od żony na utrzymanie domu podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy do otrzymywanych kwot ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku od spadków i darowizn. Wniosek w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem. Zdaniem Wnioskodawcy, pieniądze przesyłane przez małżonkę na utrzymanie domu nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem są one przeznaczone na zaspokojenie wspólnych potrzeb i utrzymanie wspólnego domu.

2011
1
cze

Istota:

Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych amortyzację oraz koszty związane z utrzymaniem niewykorzystywanych obecnie do bieżącej działalności budynków, budowli oraz lokali?

Fragment:

W związku z powyższym, zdaniem Spółki pomimo, iż obecnie pustostany nie są wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności i nie przynoszą one przychodów, Spółka ma prawo zaliczenia ponoszonych wydatków związanych z ich utrzymaniem (by ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu bądź też nie uległy one całkowitemu zniszczeniu) do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że wszelkie koszty poniesione na utrzymanie pustostanów stanowią dla niej koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością, a ich ponoszenie ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów w okresie przyszłym poprzez np. ich sprzedaż, wynajęcie, uruchomienie w nich własnych punktów sprzedaży itp. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołuje interpretacje organów podatkowych: Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 10.07.2006 r. (znak: PD-423-26/06), Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 05.07.2005 r. (znak: 1472/ROP1/423-185-150/05/PS ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29.12.2004 r. (znak: BD-P/423-245/2004) oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poddębiach z dnia 06.06. 2007 r. (znak: US.I.415/8/07). Reasumując, zdaniem Spółki, w omawianym przypadku Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych amortyzację oraz koszty związane z utrzymaniem niewykorzystywanych obecnie do bieżącej działalności budynków, budowli oraz lokali.

2011
1
cze

Istota:

Zwolnieniu podlegają jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowym. Nie mogą zatem być nim objęte dochody osiągane z innej działalności, jaką jest, np. utrzymanie substancji lokali użytkowych (niemieszkalnych). Jeżeli zatem spółdzielnia wykazuje niepodlegające zwolnieniu dochody uzyskane z wykorzystania (wynajmu) lokali użytkowych, to uzasadnione jest podjęcie przez spółdzielnię decyzji o amortyzacji podatkowej tych lokali i obciążeniu odpisami amortyzacyjnymi kosztów uzyskania przychodów, wpływających na zmniejszenie dochodu do opodatkowania

Fragment:

(...) utrzymaniem tych zasobów. Dochód uzyskany z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem garaży przydzielonych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do garażu oraz garaży, będących odrębną własnością usytuowane poza budynkami mieszkalnymi a służące mieszkańcom do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych i w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza są zaliczane do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dochód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Najem lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jest zaliczany do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dochód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym — w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Lokale, o których mowa w punkcie I i 2 są zaliczane do zasobów mieszkaniowych a odpis na fundusz remontowy od tych lokali stanowi koszt uzyskania przychodu i lokale jako zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych i nie podlegają amortyzacji w myśl art. 16 c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.