Utrata towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

#61548; Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże anulowanie transakcji z faktury 000/M/2007/?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 25 maja 2007 r. / data wpływu do US 30 maja 2007 r./ za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w dniu 20.02.2007r. wysłała za pośrednictwem firmy kurierskiej XXX Sp. z o.o. zamówiony przez nabywcę towar. Wraz z towarem wysłany został oryginał faktury nr 000/M/2007 z dnia 20.02.2007 r. Faktura ta została przez spółkę ujęta w rejestrze dostaw oraz deklaracji VAT-7 za luty 2007r.. Jednakże przesyłka nie dotarła do nabywcy. W dniu 20.04.2007 r. Spółka otrzymała odszkodowanie za utracony towar od ubezpieczyciela firmy kurierskiej w (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy nabywca towaru postąpił prawidłowo odmawiając przyjęcia faktur VAT dokumentujących transakcję.Zdaniem Podatnika, zasadne było wystawienie w/w faktur VAT oraz opodatkowanie sprzedaży, bowiem obowiązek podatkowy powstał z chwilą wydania towaru.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik w miesiącu kwietniu 2004r. w związku z zamówieniem kontrahenta wydał przewoźnikowi, wskazanemu przez nabywcę - towar na warunkach „loco odbiorca - koszt odbiorcy”. W ślad za wydanym towarem wystawiona została faktura oraz faktura korygująca, dotycząca zmiany rabatu. Podczas transportu towar zaginął. W związku z brakiem możliwości terminowego dostarczenia towaru, nabywca zrezygnował z dostawy, anulował złożone zamówienie i odesłał do Podatnika otrzymane faktury. Przewoźnik uznał reklamację Podatnika i przekazał na jego rachunek bankowy odszkodowanie pokrywające w niewielkim stopniu wartość zaginionej przesyłki. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie (...)

2011
1
mar

Istota:

Możliwość odliczenia podatku od nabytych paliw płynnych, które uległy zniszczeniu na skutek wypadku drogowego. Przedmiotowe towary są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2, art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2005 r., znak L.Dz.921/05/JT (z datą wpływu 5.09.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym zawartym w ww. piśmie za prawidłowe. W piśmie z dnia 31.08.2005 r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. w sprawie możliwości odliczenia podatku od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z utratą towaru na skutek kradzieży istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego zakupie?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2003 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego po uzyskaniu opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie tut. organ podatkowy uprzejmie informuje: Obowiązujący do 30.04.2004 r. przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) przyznawał podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast w myśl art. 19 ust. 2 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług. W związku z powyższym jeżeli w sytuacji zakupu w celu dalszej odsprzedaży towarów handlowych istniał związek tych zakupów z przyszłą sprzedażą opodatkowaną, to okoliczność późniejszego wystąpienia zdarzenia związanego z utratą danego towaru (kradzież), (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego od utraconych w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzieży, zniszczenia) towarów w sytuacji, gdy ich nabycie miało związek ze sprzedażą opodatkowaną?

Fragment:

(...) Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 6.12.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 6.12.2004 r. pani Teresa B. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie informacji czy istnieje obowiązek dokonywania korekty (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynie Spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, w momencie dokonania złomowania protokołem likwidacyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajduje przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w którym stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Wobec powyższej regulacji ustawy podatkowej oraz okoliczności faktycznych sprawy stwierdzić należy, co następuje: Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które jednocześnie nie są wymienione w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów warunkuje cel, jakiemu służyło poniesienie kosztów. Muszą bowiem być one poniesione w celu, którym jest uzyskanie przychodów. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy należy zaliczyć do przychodów kwotę wynikającą z faktury eksportowej w sytuacji, gdy towar zakupiony przez nabywcę w czasie transportu przez nabywcę uległ zniszczeniu i nie opuścił terytorium RP ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania takiego przychodu uważa się dzień wystawienia faktury. W konsekwencji, w opisanym przez Państwa stanie faktycznym powstały w dniu wystawienia faktury przychód jest przychodem należnym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Fakt późniejszej utraty towaru przez nabywcę pozostaje bez znaczenia dla rozpatrywanej sprawy. Informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia. (...)