Utrata statusu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata statusu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy utrate statusu podatkowej grupy kapita3owej PGK spowoduje dokonanie po31czenia przez przejecie spó3ki spoza PGK przez spó3ke nale?1ca do PGK

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 22 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utrate statusu podatkowej grupy kapita3owej PGK spowoduje dokonanie po31czenia przez przejecie spó3ki spoza PGK przez spó3ke nale?1ca do PGK – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utrate statusu podatkowej grupy kapita3owej PGK spowoduje dokonanie po31czenia przez przejecie spó3ki spoza PGK przez spó3ke nale?1ca do PGK. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. W dniu 30 wrzeonia 2016 r. Bank S.A. (dalej „ Bank ” lub „ Wnioskodawca ”), jako spó3ka reprezentuj1ca podatkow1 grupe kapita3ow1, zg3osi3a do Naczelnika Urzedu Skarbowego zawart1 w formie aktu notarialnego umowe o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapita3owej Bank S.A. (dalej „ PGK ”) w rozumieniu art. la ustawy o PDOP (dalej „ Umowa PGK ”). Zgodnie z umow1 PGK: w sk3ad PGK wejd1 Bank oraz inne spó3ki zale?ne Banku, GK zostanie utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w31cznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, je?eli nast1pi to przed dniem 31 grudnia 2019 r., w ramach PGK, Bank bedzie pe3nia funkcje spó3ki dominuj1c1 w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o PDOP oraz zosta3 wyznaczony jako spó3ka reprezentuj1ca PGK w zakresie obowi1zków wynikaj1cych z ustawy o PDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP.