ZD/406-216/CIT/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?

ZD/406-216/CIT/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. rata leasingowa
  3. utrata przedmiotu umowy leasingu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

W dniu 13.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Wniosek ten został uzupełniony w dniu 19.12.2005r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik był leasingobiorcą wózka widłowego. W ramach upoważnienia wynikającego z zawartej umowy leasingu, Spółka wynajmowała leasingowany wózek osobie trzeciej. Wózek ten – w okresie korzystania z niego przez wspomnianą osobę trzecią oraz w okresie trwania umowy leasingu zawartej przez Wnioskującą – został skradziony. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy leasingu, również w przypadku kradzieży przedmiotu leasingu, Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz leasingodawcy opłat leasingowych, ustalonych w umowie za cały umówiony okres leasingu. Wnioskujący opłaty te obecnie uiszcza.

Wskazano ponadto, iż zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umów leasingu, obowiązujących u leasingodawcy oraz stanowiących integralną część zawartej z nim umowy, Spółka zobowiązana jest do uiszczania opłat leasingowych także w przypadkach nieużywania przedmiotu leasingu. Dotyczy to w szczególności okoliczności, które – bezpośrednio ani pośrednio – nie zostały zawinione przez Spółkę, jak również za które nie ponosi Ona odpowiedzialności. Wyjątek stanowi całkowita szkoda przedmiotu leasingu i w razie wystąpienia takiej szkody zobowiązanie Wnioskodawcy do uiszczenia opłat leasingowych wygasa z chwilą otrzymania przez leasingodawcę przewidzianego w umowie odszkodowania. Wnioskująca wskazuje, iż kradzież przedmiotu leasingu niewątpliwie stanowi całkowitą szkodę, o której wyżej mowa.

Wskazano także, iż w stanie faktycznym, którego dotyczy wniosek, leasingodawca nie uzyskał jednak odszkodowania z tytułu całkowitej utraty przedmiotu leasingu, gdyż przedmiot leasingu nie został ubezpieczony, a obowiązek w tym okresie spoczywał na Wnioskodawcy. W związku z tym – z uwagi na powołane wyżej postanowienia umowy – Spółka zobowiązana była do zapłaty wszystkich opłat leasingowych przewidzianych w umowie, pomimo tego, że korzystać z przedmiotu leasingu już nie mogła.

Wnioskodawca poinformował, iż zawarta umowa leasingu spełniała warunki wskazane w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskująca zapytuje, czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?

Prezentując własne stanowisko w sprawie Podatnik wskazał, iż leasingowany wózek widłowy był wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż wynajem wózków widłowych należy do podstawowych czynności wykonywanych przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym nie ulega wątpliwości, iż ponoszone przez Spółkę opłaty leasingowe, wynikające z zawartej umowy leasingowej stanowiły dla Niej koszt uzyskania przychodów.

Zawarta w umowie klauzula o obowiązku ponoszenia przez Spółkę opłat leasingowych, również w razie utraty przedmiotu leasingu z powodu kradzieży, była ściśle związana z prawem Wnioskodawcy do korzystania z przedmiotowego wózka na podstawie umowy leasingowej. Gdyby Jednostka nie zgodziła się na zamieszczenie w umowie leasingowej takiej klauzuli, najprawdopodobniej nie doszłoby w ogóle do zawarcia umowy leasingowej, a tym samym do nabycia prawa korzystanie z przedmiotowego wózka, a w konsekwencji do możliwości uzyskiwania przychodów z jego wynajmu na rzecz osoby trzeciej.

Z tego powodu, w przekonaniu Spółki, wszystkie opłaty ponoszone w związku z zawartą umową leasingową, w tym również raty leasingowe należne leasingodawcy po dniu utraty przedmiotu leasingu na skutek kradzieży, powinny - z punku widzenia podatkowego - być traktowane w taki sam sposób, jak opłaty leasingowe ponoszone w okresie rzeczywistego korzystania z wózka, a tym samym powinny stanowić wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 przedmiotowej ustawy (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania źródła przychodów).

Treść powyższej regulacji, będącej w istocie klauzulą generalną, wskazuje, że ustawodawca świadomie użył pojęć niedookreślonych, dopuszczając ich elastyczne stosowanie w zależności od okoliczności faktycznych sprawy. Wobec powyższego – zdaniem tutejszego organu – uzasadnieniem dla poniesienia niektórych wydatków może być dążenie do uniknięcia ryzyka wystąpienia ewentualnych strat, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, albowiem kosztem uzyskania przychodów są również wydatki poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości.

Zdaniem organu podatkowego, w zaistniałym stanie faktycznym, zważywszy na argumentację przedstawioną we wniosku Podatnika, nie można uznać (w związku z treścią art. 15 ust. 1 ustawy) wydatków na opłacenie rat leasingowych po kradzieży przedmiotu leasingu za koszt uzyskania przychodu.

Stwierdzić należy, iż Wnioskująca nie wykazała związku (nawet pośredniego) pomiędzy wydatkami ponoszonymi na zapłatę wskazanych opłat leasingowych, a uzyskiwanymi przez Wnioskującą przychodami.

Okoliczność, iż Spółka uiszcza przedmiotowe raty leasingowe na mocy umownej klauzuli o obowiązku ponoszenia opłat leasingowych, również w razie utraty przedmiotu leasingu z powodu kradzieży, nie stanowi przesłanki uzasadniającej zaliczenie tych opłat do kosztów podatkowych.

Podatnik wskazał, iż gdyby nie zgodził się na zamieszczenie w umowie leasingowej takiej klauzuli, najprawdopodobniej nie doszłoby w ogóle do zawarcia umowy leasingowej, a tym samym do nabycia prawa korzystania z przedmiotowego wózka, a w konsekwencji do możliwości uzyskiwania przychodów z jego wynajmu na rzecz osoby trzeciej.

Tutejszy organ podatkowy nie przeczy, iż zgodnie z zasadą swobody umów, sformułowaną w art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść, lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, obowiązującym przepisom prawa ani zasadom współżycia społecznego. Kierując się zasadą swobody umów podmioty mogą tak kształtować prawa i obowiązki stron umowy, aby w sposób najbardziej odpowiedni wyrażała ona ich wzajemne potrzeby i interesy. Powyższe nie oznacza jednak, iż wszelkie wydatki, ponoszone w związku z realizacją obowiązków określonych w umowie cywilno-prawnej, obciążają rachunek kosztów podatkowych.

W rozpatrywanej sprawie, wydatki ponoszone przez Spółkę na opłacenie rat leasingowych po kradzieży przedmiotu leasingu są niewątpliwie wydatkami w sensie ekonomicznym. Jednak - w przekonaniu organu podatkowego – wydatki te nie mogą zostać odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów, Spółka nie wykazała bowiem, iż zaliczenie opłat leasingowych zapłaconych na rzecz leasingodawcy po kradzieży przedmiotu leasingu do kosztów uzyskania przychodów może być zasadne i celowe. W szczególności zaś, że wydatki te zostały poniesione w celu uzyskania lub zagwarantowania przychodów, względnie w celu uniknięcia znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.