1473/704/WD/423/89/06/BC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu spółka ma obowiązaek dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat ( miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępnej ) wynikających z umowy za okres jej obowiązywania

1473/704/WD/423/89/06/BC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. leasing operacyjny
  2. rozwiązanie umowy
  3. utrata przedmiotu umowy leasingu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Z 2005r Nr 8 poz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku „YYY”sp. z o.o z sierpnia 2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych za okres obowiązywania umowy, po wypowiedzeniu umowy leasingu

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko zaprezentowane we wniosku - jest prawidłowe


UZASADNIENIE


Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny:


W lipcu 2005r została zawarta umowa leasingu operacyjnego spełniająca warunki wymienione w art. 17 b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zmianami ) tj. została zawarta na czas oznaczony ( 24 miesiące ), a suma ustalonych w niej opłat ( bez uwzględnienia podatku VAT ) była wyższa niż wartość początkowa. Przedmiotem umowy był samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.W sierpniu 2005r spółka wypowiedziała umowę leasingu i zwróciła leasingowany samochód leasingodawcy ( finansującemu ).


Zapytanie Spółki brzmi:


Czy w związku z wypowiedzeniem umowy leasingu spółka ma obowiązaek dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat ( miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępnej ) wynikających z umowy za okres jej obowiązywania


Zdaniem Spółki:


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka nie ma obowiązku dokonywania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat ( miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępnej ) wynikających z umowy za okres jej obowiązywania

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, że:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zm ) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art 16 ust 1 ustawy.

W art 17 b ust 1 ustawy określono z kolei, iż opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt uzyskania przychodów, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

<
  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz
<
  • suma ustalonych w niej opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Jak wynika z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego zawarta umowa leasingu operacyjnego spełnia wymogi przedstawione w powyższym przepisie, wobec czego poniesione przez spółkę opłaty do momentu rozwiązania umowy leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu przy spełnieniu warunku wynikającego z art. 15 ust. 1 ustawy.

Reasumując powyższe, w przypadku zerwania umowy leasingu, korzystający z przedmiotu leasingu nie musi dokonywać korekty kosztów poniesionych z tytułu opłat leasingowych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.