IBPBI/1/415-99/12/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Utrata prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012r.. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe,
 • określenia okresu, którego dotyczy utrata prawa do ww. zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2012r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 21 listopada 2007 roku. Zgodnie z warunkami zezwolenia spółka zobowiązana była spełnić w określonym terminie warunek dotyczący:

 • zatrudnienia, co najmniej 75 osób w terminie do 31 grudnia 2010 roku w tym, co najmniej 25 osób po dniu uzyskania zezwolenia i utrzymywania na tym poziomie (75) w terminie do 31 grudnia 2015 roku,
 • poniesienia wydatków inwestycyjnych (w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 202 poz. 1485 z póź. zm. dalej „rozporządzenie SSE”) o łącznej wartości, co najmniej 10.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zgodnie z protokołem kontroli przeprowadzonej przez pracowników SSE wydatki inwestycyjne wynosiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 10.341.339,92 zł. Wydatki te obejmowały między innymi kwotę nakładów inwestycyjnych na prasę do piankowania w wysokości 549.157,14 zł. Z dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej w strefie prasa do piankowania nie wykorzystuje swoich pełnych możliwości produkcyjnych. Modyfikacja procesu produkcyjnego, nowe technologie produkcyjne powodują, że obecnie prasa nie wykorzystuje swojego potencjału i generuje koszty konserwacji, ubezpieczenia. W najbliższej przyszłości spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, zamierza dokonać sprzedaży wymienionego środka trwałego ujętego w wydatkach inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z § 6 rozporządzenia SSE. Spółka zamierza przenieść własność środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych. Po dokonaniu sprzedaży ww. środka trwałego spółka wyłączy go z ewidencji środków trwałych oraz z ewidencji wydatków kwalifikowanych do objęcia pomocą i nie będzie brać go pod uwagę przy ustalaniu przysługującej spółce pomocy publicznej. W wyniku dokonania sprzedaży, łączne pozostałe nakłady inwestycyjne spółki nie przekroczą wielkość wydatków inwestycyjnych, do których poniesienia w terminie do dnia 31 grudnia 2009r. spółka została zobowiązana w zezwoleniu. Na dzień 30 września 2011 roku wielkość nakładów inwestycyjnych spółki wynosiła 10.766.856,03zł. Zatem w momencie dokonania sprzedaży środka trwałego wartość nakładów będzie przekraczała kwotę nakładów inwestycyjnych określonych w zezwoleniu z dnia 21 listopada 2007 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie własności środka trwałego, z którym były związane wydatki inwestycyjne, przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w całości, czy też jedynie w odniesieniu do tych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione w związku z nabyciem/wytworzeniem sprzedanego środka trwałego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274, z 2008 r. nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia SSE, w stanie prawym obowiązującym w dniu wydania zezwolenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że:

 • nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • będzie prowadził działalność gospodarczą, przez okres nie krótszy niż 5 lat (3 lata dla małych i średnich przedsiębiorców) licząc od dnia zakończenia inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym (winno być zdarzenia przyszłego), w przypadku sprzedaży środka trwałego, który został uznany za koszt inwestycyjny kwalifikujący się do objęcia pomocą, przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, straci prawo do zwolnienia od podatku dochodowego tylko w zakresie tych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione w związku z nabyciem sprzedanego środka trwałego. Odnośnie wszelkich pozostałych kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych dotyczących środków trwałych, których własność nie będzie przeniesiona w okresie 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji, prawo do zwolnienia od podatku dochodowego nadal będzie Mu przysługiwało. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie własności środka trwałego, który został zaliczony przez przedsiębiorcę do kosztów kwalifikowanych, ale nie skorzystał z pomocy publicznej z tytułu jego poniesienia, przed upływem 5 lat, stanowi przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego tylko w tej części, w jakiej związane było ono z tym środkiem trwałym, przy czym utrata zwolnienia następuje wstecz, aż do miesiąca, w którym środek trwały został pierwotnie ujęty w kwalifikowanych wydatkach inwestycyjnych. W przeciwnym przypadku podatnik nie mógłby dokonać zbycia składników majątkowych, nawet, jeżeli z powodu utraty właściwości środek trwały stałby się nieprzydatny, stwarzałby zagrożenie lub stałby się na skutek postępu technologicznego bezużyteczny.

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż prasy do piankowania z powodu braku jej przydatności przy jednoczesnym obniżeniu kwoty wydatków kwalifikowanych poniżej progu zapisanego w zezwoleniu tj. 10.000.000 zł nie spowoduje utraty prawa do skorzystania z pomocy publicznej z tytułu realizacji inwestycji na terenie strefy. Dodatkowo nakłady kwalifikowane na dzień przeprowadzenia ewentualnej transakcji sprzedaży zostaną uzupełnione i dodatkowo przekroczą poziom zapisany w zezwoleniu z dnia 21 listopada 2007 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nastąpi sprzedaż środka trwałego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, przy jednoczesnym obniżeniu pułapu wymaganych wydatków kwalifikowanych poniżej wymaganego poziomu 10.000.000 zł i ich uzupełnieniu przed dniem przeniesienia własności, jako wspólnik spółki, straci On prawo do zwolnienia z podatku tylko w takiej części, w jakiej zwolnienie to związane było ze sprzedawanym środkiem trwałym, nie dojdzie jednak do jego całkowitej utraty.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał pismo Ministerstwa Finansów Znak: GN-8/KK/58/2005/247/2004 oraz z dnia 07 czerwca 2005r. Znak: PB4/UD-0680-247-71/05).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 5b ww. ustawy).

Przy czym, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym (art. 21 ust. 5c ww. ustawy).

W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do

Z uwagi na fakt, iż jak wynika z wniosku, spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w dniu 21 listopada 2007r., w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą także przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2006r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1485 ze zm.). W myśl § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Stosownie natomiast do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

W ww. rozporządzeniu brak jest przepisów określających wprost jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku niespełnienia wskazanego w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia warunku, np. sprzedaży składnika majątku, z którym związane było zwolnienie podatkowe, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji.

Ponadto zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii dotyczącej utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przewidują negatywne konsekwencje w postaci utraty prawa do tego zwolnienia jedynie w przypadku, cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie tej strefy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej. W dniu 21 listopada 2007r. spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie spółka planuje sprzedać środek trwały, na nabycie którego wydatki stanowiły wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą na podstawie otrzymanego zezwolenia. Sprzedaż ta nastąpi przed upływem 5 lat licząc do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż wskazanego we wniosku środka trwałego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie stanowić przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono będzie z tym środkiem trwałym, pod warunkiem, iż sprzedaż tego składnika majątku (z uwagi na zmianę wysokości poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, do poniesienia których spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, była zobowiązana na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na ternie specjalnej strefy ekonomicznej) w myśl odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, nie spowoduje cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy. Przy czym, utrata prawa do tego zwolnienia dotyczyć będzie jedynie okresu następującego po zbyciu wskazanego we wniosku środka trwałego. Brak jest bowiem podstaw prawnych do nakładania na Wnioskodawcę obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres, w którym wydatki na nabycie wskazanego we wniosku środka trwałego stanowiły wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na podstawie otrzymanego zezwolenia.

Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie:

 • utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe,
 • określenia okresu, którego dotyczy utrata prawa do ww. zwolnienia – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 – 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.