IBPB3/423-53/08/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy w wyniku wydzielenia nowego podmiotu naruszony zostanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych w związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie K. Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
2. Czy w wyniku wydzielenia, Spółka może zdecydować, która spółka po podziale będzie prowadziła działalność na podstawie zezwolenia, tj. czy jest możliwe przeniesienie zezwolenia na nową spółkę czy nadal obligatoryjnie zezwolenie na działalność w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej przypisane będzie wyłącznie Spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 15 stycznia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 04 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • skutków podatkowych wydzielenia z podmiotu działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nowego podmiotu – jest prawidłowe,
  • możliwości przeniesienia po przeprowadzeniu wydzielenia zezwolenia na nową spółkę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • skutków podatkowych wydzielenia z podmiotu działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nowego podmiotu.
  • możliwości przeniesienia po przeprowadzeniu wydzielenia zezwolenia na nową spółkę.

Z uwagi na to iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął 4 lutego 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, na podstawie zezwolenia na terenie K. Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSĘ). Spółka planuje wydzielić z przedsiębiorstwa (istniejącej spółki z o.o.) jednostkę prowadzącą działalność w zakresie produkcji zawieszeń do samochodów.

W związku z powyższym Spółka dokona podziału, w trybie art. 521 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego powstanie odrębny podmiot w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: nowa spółka). Majątek zarówno w spółce dzielonej jak i nowo tworzonej stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w wyniku wydzielenia nowego podmiotu naruszony zostanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych w związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie K. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgodnie z którym korzystanie ze zwolnienia możliwe jest pod warunkiem nieprzeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...
  2. Czy w wyniku wydzielenia, Spółka może zdecydować, która spółka po podziale będzie prowadziła działalność na podstawie zezwolenia, tj. czy jest możliwe przeniesienie zezwolenia na nową spółkę czy nadal obligatoryjnie zezwolenie na działalność w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej przypisane będzie wyłącznie Spółce...

Zdaniem Spółki
Ad.1

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia KSSE, „Zwolnienie od podatku CIT z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku CIT”.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art.531 § 1 Kodeksu spółek handlowych <dalej: KSH> „spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału”. Jeżeli więc w planie podziału zostanie wskazane. która spółka (tj. Spółka czy nowa spółka) będzie prowadziła działalność na podstawie zezwolenia, na tę właśnie spółkę przejdą wszystkie prawa i obowiązku związane z zezwoleniem.

Wskazana w planie i podziału spółka będzie więc korzystała z zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych i będzie zobowiązana spełniać warunki prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Warunki te, to m.in. obowiązek poniesienia wydatków inwestycyjnych we wskazanej w zezwoleniu kwocie. Spółka podkreśla, że w związku z podziałem nie będzie wydawane nowe zezwolenie. Dlatego zarówno poziom poniesionych wydatków inwestycyjnych, jak i kwotę wykorzystanej pomocy publicznej należy przyjąć na podstawie ksiąg Spółki przed podziałem.

Biorąc pod uwagę, że określone w zezwoleniu wydatki poniosła Spółka przed dniem podziału, brak jest podstaw, aby spółka, która przejmie zezwolenie musiała ponosić te wydatki raz jeszcze. Ponadto, w przepisach regulujących kwestie prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego brak jest regulacji, które wprost stwierdzałyby, że podział lub łączenie spółek skutkuje utratą prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE. Podsumowując, wydzielenie części majątku na nową spółkę zgodnie z przepisami art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie wypełnia przesłanki zawartej w art. § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia KSSE.

Powyższe stanowisko potwierdza Pomorski Urząd Skarbowy w piśmie z dnia 4 maja 2005 r. (sygn. DP/P1/423-0019/1/05/AP), w którym stwierdzono w szczególności: „Przepis § 5 ust. 1 przewiduje wprawdzie utratę prawa do zwolnienia w razie przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składników majątkowych, z którymi związane. były wydatki inwestycyjne, ale reguła ta nie dotyczy przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy. prawnej, łączenia lub podziału”.
Ad.2

Zgodnie z art.531 § 1 Kodeksu spółek handlowych „spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału”.

Z kolei w myśl § 2 powyższego przepisu „na spółkę przejmująca lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej”. Ponadto zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej „Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku”.

Zdaniem Spółki, z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że w planie podziału Spółka ma prawo wskazać, która spółka po podziale (tj. Spółka lub nowa spółka) będzie prowadziła działalność na podstawie zezwolenia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.ad .1.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274) podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Przepisem wykonawczym mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1485 z późn. zm.).
Stosownie do postanowień § 5 ww. rozporządzenia zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

  1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres 3 lat,
  2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Z wniosku Spółki wynika, iż dokona podziału, w wyniku którego powstanie odrębny podmiot w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
ad .2.

Zgodnie z art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis ten stosuje się jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z wniosku Spółki wynika, iż majątek zarówno w spółce dzielonej jak i nowej Spółce stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 531 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

Przepis § 2 tego artykułu stanowi iż, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje spółce która prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie wskazanym w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji będzie przysługiwało Spółce która po dokonaniu podziału posiadać będzie składniki majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne.

W świetle powyższych przepisów, stanowisko Spółki uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.