Utrata prawa do zwolnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do zwolnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
21
wrz

Istota:

1. Czy Wnioskodawca, ze względu na wyżej przedstawiony zakres przedmiotowy działalności gospodarczej (wg kodów PKD), jest uprawniony do wybrania zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, jeżeli jest podatnikiem VAT czynnym, nie korzystał dotychczas ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a wartość sprzedaży Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000 zł?
2. Czy Wnioskodawca będzie mógł wybrać zwolnienie sprzedaży od podatku od towarów i usług w trakcie roku 2014 r.?
3. Jeżeli nie jest dopuszczalne skorzystanie ze zwolnienia w trakcie 2014 r., to jaki jest najbliższy możliwy termin wybrania przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego od VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w poprzednim roku wynoszącego 150.000 zł?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok, wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i od 23 lipca 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą, polegającą głównie na sprzedaży detalicznej artykułów używanych, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. Wnioskodawca dotychczas nie korzystał ze zwolnienia od podatku, gdyż sprzedaż przekraczała limity ustawowe. W związku ze zmniejszeniem sprzedaży, Wnioskodawca zamierza w trakcie 2014 r. wybrać zwolnienie od podatku od towarów i usług, gdyż wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca dodał, że nie wykonuje usług i nie dokonuje dostaw towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w załączniku nr 12 do tej ustawy. Jak wynika z powyższych przepisów, podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1–12, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
15
sty

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Powołane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), które straciło moc z dniem 1 kwietnia 2011 r. Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „ usługi w zakresie doradztwa ” jest szerszy niż termin „ usługi w zakresie doradztwa podatkowego ”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „ doradzać ” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „ usługi w zakresie doradztwa ” należy rozumieć szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j. Dz. U. z 2008 r.

2013
6
sty

Istota:

Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług na podstawie faktury VAT otrzymanych w okresie dio dnia 15 listopada 2004 r.?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2005 r. wpłynęło do tut. organu podatkowego pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych przed dniem utraty prawa do zwolnienia jako podatnika podatku od towarów i usług.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § l ustawy - Ordynacja podatkowa.Pytanie podatnika dotyczy następującego stanu faktycznego: Spółka rozpoczęła wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od 2 ,towarów i usług od l listopada 2004r. korzystając ze zwolnienia podmiotowego na podsta-wie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Kr 54, póz.535 ze zm.- dalej ustawa o VAT/. Zwolnienie utraciło moc z chwilą przekroczenia kwoty określonej w ust l art.113 , w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, w dniu 16 listopada 2004r. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług Spółka złożyła w dniu 29 grudnia 2004r.Na tle określonego stanu faktycznego (...)

2012
20
cze

Istota:

Utrata prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Fragment:

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż wskazanego we wniosku środka trwałego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie stanowić przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono będzie z tym środkiem trwałym, pod warunkiem, iż sprzedaż tego składnika majątku (z uwagi na zmianę wysokości poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, do poniesienia których spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, była zobowiązana na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na ternie specjalnej strefy ekonomicznej) w myśl odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, nie spowoduje cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy. Przy czym, utrata prawa do tego zwolnienia dotyczyć będzie jedynie okresu następującego po zbyciu wskazanego we wniosku środka trwałego. Brak jest bowiem podstaw prawnych do nakładania na Wnioskodawcę obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres, w którym wydatki na nabycie wskazanego we wniosku środka trwałego stanowiły wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na podstawie otrzymanego zezwolenia. Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie: utraty prawa (...)

2012
3
maj

Istota:

Utrata prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku ze sprzedażą środka trwałego przed upływem 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Fragment:

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż wskazanego we wniosku środka trwałego przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie stanowić przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono będzie z tym środkiem trwałym, pod warunkiem, iż sprzedaż tego składnika majątku (z uwagi na zmianę wysokości poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, do poniesienia których spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, była zobowiązana na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na ternie specjalnej strefy ekonomicznej) w myśl odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, nie spowoduje cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy. Przy czym, utrata prawa do tego zwolnienia dotyczyć będzie jedynie okresu następującego po zbyciu wskazanego we wniosku środka trwałego. Brak jest bowiem podstaw prawnych do nakładania na Wnioskodawcę obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres, w którym wydatki na nabycie wskazanego we wniosku środka trwałego stanowiły wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na podstawie otrzymanego zezwolenia. Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie: utraty prawa (...)

2011
30
lis

Istota:

Czy od dnia 1 września 2006r. utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) ?

Fragment:

W związku z rodzącymi się wątpliwościami w zakresie stosowania prawa podatkowego wnioskodawca pyta, czy od dnia 1 września 2006r. utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy §4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375). Jednocześnie wnioskodawca wyraża pogląd, że świadczenie usług na rzecz osób fizycznych polegających na nagrywaniu danych na nośniki elektroniczne typu kasety VHS, płyty CD, DVD nie jest dostawą nagranych z zapisanymi danymi płyt CD, DVD, dyskietek, kaset video o których mowa w §4 pkt 7 w/w rozporządzenia, gdyż wykonuje usługi polegające na zapisaniu czystych nośników, a nie zajmuje się dostawą, już zapisanych płyt, czy kaset. Dodatkowo zaznacza Pan, że jeżeli obroty z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 40.000zł za 2006r, będzie Pan zwolniony do dnia 31.12.2006r. z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zgodnie z §2 pkt 1 z uwzględnieniem §3 ust.5 w/w rozporządzenia. Naczelnik tut. Urzędu analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyrażoną opinię, podziela przedstawione stanowisko w sprawie dotyczącej braku obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących od dn. 01.09.2006r.

2011
1
paź

Istota:

Czy w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych istnieje podstawa do uwzględnienia w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania zezwolenia) przy ustalaniu dochodu za następne lata podatkowe (po cofnięciu zezwolenia)?

Fragment:

Trudno zgodzić się z takim stwierdzeniem, gdyż ustawodawca wyraźnie wskazał na utratę prawa do zwolnienia w odniesieniu do całego okresu obowiązywania zezwolenia. Stanowisko organu podatkowego powodowałoby, że w przypadku osiąganych dochodów podatnik prowadziłby działalność opodatkowaną, a w przypadku osiąganych strat działalność (dalej) zwolnioną. Takie wnioski są niedopuszczalne i w całości podważają poprawność stwierdzenia organu podatkowego. Stanowisko organu podatkowego we wskazanej interpretacji jest zatem wybiórcze, nie mogące liczyć na akceptację. Ustawodawca wskazując bowiem na utratę prawa do zwolnienia i wskazując na obowiązek zapłaty podatku, jednocześnie określił kiedy i w jakiej wysokości taki podatek powinien być zapłacony. Natomiast, w odniesieniu do strat, skoro w wyniku utraty zwolnienia można odnieść się do ogólnych przepisów art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, trudno uznać jako argument faktu, iż w przepisach art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca nie odniósł się do kwestii poniesionych strat. Bezspornym jest bowiem, iż przepisy art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują jedynie kwestie nieuregulowane w innych, ogólnych przepisach, w szczególności moment zapłaty podatku w przypadku cofnięcia zezwolenia.

2011
1
paź

Istota:

Czy w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych istnieje podstawa do uwzględnienia w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania zezwolenia) przy ustalaniu dochodu za następne lata podatkowe (po cofnięciu zezwolenia)?

Fragment:

Trudno zgodzić się z takim stwierdzeniem, gdyż ustawodawca wyraźnie wskazał na utratę prawa do zwolnienia w odniesieniu do całego okresu obowiązywania zezwolenia. Stanowisko organu podatkowego powodowałoby, że w przypadku osiąganych dochodów podatnik prowadziłby działalność opodatkowaną, a w przypadku osiąganych strat działalność (dalej) zwolnioną. Takie wnioski są niedopuszczalne i w całości podważają poprawność stwierdzenia organu podatkowego. Stanowisko organu podatkowego we wskazanej interpretacji jest zatem wybiórcze, nie mogące liczyć na akceptację. Ustawodawca wskazując bowiem na utratę prawa do zwolnienia wskazując na obowiązek zapłaty podatku, jednocześnie określił kiedy i w jakiej wysokości taki podatek powinien być zapłacony. Natomiast, w odniesieniu do strat, skoro w wyniku utraty zwolnienia można odnieść się do ogólnych przepisów art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, trudno uznać jako argument faktu, iż w przepisach art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca nie odniósł się do kwestii poniesionych strat. Bezspornym jest bowiem, iż przepisy art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują jedynie kwestie nieuregulowane w innych, ogólnych przepisach, w szczególności moment zapłaty podatku w przypadku cofnięcia zezwolenia.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy okres 5 lat, po których Wnioskodawca może dokonać zbycia środków trwałych, które były zaliczone do kosztów kwalifikowanych, bez utraty prawa do zwolnień podatkowych upływa po 5 latach od daty wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, czy też po pięciu pełnych latach liczonych od końca roku podatkowego, w którym były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, itp (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
2. Czy okres 5 lat, po których można zbyć środki trwałe bez utraty prawa do zwolnienia z podatku winien być liczony osobno dla gruntu i osobno dla budynku (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?

Fragment:

Czy okres 5 lat, po których można zbyć środki trwałe bez utraty prawa do zwolnienia z podatku winien być liczony osobno dla gruntu i osobno dla budynku (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Z literalnej wykładni § 3 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397) wynika, iż okres 5 lat upływa 5 lat o daty wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Ad. 2 W przypadku jeżeli budynek został wprowadzony do ewidencji później niż grunt, na którym budynek (hala) został wzniesiony to okresy pięcioletnie winny być liczone odrębnie dla gruntu, a odrębnie dla budynku każdorazowo od daty wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka oraz nowo powstała Spółka będzie miała prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu działalności na terenie KSSE? (pytanie we wniosku oznaczone nr 1)

Fragment:

W związku z powyższym możliwy byłby podział uzyskanych dochodów na działalność Spółki (po wydzieleniu) oraz działalności wydzielanej części bazując na wskaźniku przychodów poszczególnych działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka oraz nowo powstała Spółka będzie miała prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu działalności na terenie KSSE... (pytanie we wniosku oznaczone nr 1) Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 531 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa Spółka powstała w wyniku podziału poprzez wydzielenie wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w prawie podatkowym, a więc wstąpi również w prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Spółkę kapitałową, zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), można podzielić na dwie lub więcej spółek kapitałowych.