Utrata prawa do ulgi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do ulgi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
15
lis

Istota:

Czy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (bez przeniesienia własności na osobę kupującą) i ewentualnie przyjęcie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży ma wpływ na zastosowanie przedmiotowej ulgi?

Fragment:

Czy skoro w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy jest mowa o co najmniej 5 lokalach na wynajem, dziesięcioletni okres opisany w art. 7 ust. 14 ustawy przed upływem, którego zbycie powoduje utratę prawa do ulgi należy obliczyć od końca roku, w którym wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ostatnich trzech lokali czyli roku 2004 r., czy też w odniesieniu do lokali objętych decyzją z dnia 30 września 2003 r., można ten okres liczyć od końca 2003 r.... Czy fakt, że poszczególne lokale mieszkalne nie były wynajmowane przez pełne 10 lat ma wpływ na utratę prawa do ulgi... Czy wydzielenie odrębnej własności lokali w opisanym budynku w sposób przyznający każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej w części odpowiadającej wielkości udziału we współwłasności spowoduje zmianę wpływającą na prawo do ww. ulgi podatkowej... Czy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży (bez przeniesienia własności na osobę kupującą) i ewentualnie przyjęcie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży ma wpływ na zastosowanie przedmiotowej ulgi... Ad. 4 Zdaniem wnioskodawczyni, zdarzenie opisane w zapytaniu nr 2 nie jest wymienione w art. 7 ust. 14 zatem wystąpienie opisanych okoliczności nie powoduje utraty prawa do dokonanego odliczenia. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży połączone z przyjęciem zaliczki na poczet tej sprzedaży nie niesie za sobą przeniesienia prawa własności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zatem zdaniem wnioskodawczyni pozostaje bez wpływu na prawo do dokonanego odliczenia i nie może skutkować utratą ulgi.

2013
27
kwi

Istota:

Czy w przypadku dokonania darowizny lokalu na rzecz siostry, Wnioskodawczyni utraci prawo do ulgi podatkowej z tytułu dokonanych odliczeń w podatku dochodowym, z koniecznością doliczenia do dochodu, za rok w którym dokonano darowizny, kwot uprzednio odliczonych od podatku?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku dokonania darowizny tego lokalu na rzecz siostry, Wnioskodawczyni utraci prawo do ulgi podatkowej z tytułu dokonanych odliczeń w podatku dochodowym, z koniecznością doliczenia do dochodu, za rok w którym dokonano darowizny, kwot uprzednio odliczonych od podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie dojdzie do utraty prawa do ulgi, gdyż nie zaszły okoliczności określone w art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. wskazujące na jej utratę. Matka przeniosła uprawnienia na Wnioskodawczynię na rachunku w ramach warunku dopuszczonego w ustawie. Wnioskodawczyni (córka) zaś nabyła lokal mieszkalny do końca roku, w którym umowa o kredyt kontraktowy wygasła, realizując cele kasy mieszkaniowej. Wydatkowała więc środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym zgodnie z celami systematycznego oszczędzania zakupując lokal. Zamierzona darowizna powyższego lokalu pozostaje bez wpływu na dokonane odliczenia, gdyż nie została wymieniona w żadnym z punktów od 1 do 5 art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulującym warunki utraty ulgi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2013
7
mar

Istota:

1. Czy naczelnik urzędu skarbowego zmieniając decyzję naliczy Zainteresowanej podatek od kwoty 11.237, 50 zł w wysokości 7% + odsetki i jak duża będzie ta kwota?
2. Czy sprzedając mieszkanie z działką i kupując nowe mieszkanie Wnioskodawczyni nie musiałaby płacić podatku?

Fragment:

Według zapisu art. 16 ust. 2 ww. ustawy, z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: są obywatelami polskimi lub mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy; nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego; nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu; będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat: od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. W związku z powyższym stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą mieszkać w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat.

2013
22
lut

Istota:

Kiedy upłynie okres 10 lat, po którym wnioskodawca będzie mógł sprzedać ww. lokale bez utraty prawa do tzw. ulgi na wynajem?

Fragment:

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż z treści wskazanych wyżej przepisów wynika, że utrata prawa do ulgi na wynajem następuje w ściśle określonych przypadkach. Ustawodawca w żadnym przypadku nie uzależnia rozpoczęcia biegu 10-letniego terminu od dnia rozpoczęcia wynajmu, tak jak nie wiąże utraty prawa do ulgi na wynajem z przerwą w wynajmie, czy też z okresem niezbędnym do znalezienia najemców na wynajmowane lokale mieszkalne. Ustawodawca jasno wskazał, iż dziesięcioletni okres, o którym mowa w art. 7 ust. 14 przedmiotowej ustawy liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń. Faktyczne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z najemcą nie powoduje przesunięcia tego okresu w czasie. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż okres 10–letniej karencji rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokali mieszkalnych. Tym samym sprzedaż lokali mieszkalnych po dniu 31 grudnia 2013 r. nie będzie skutkowała utratą prawa do ulgi, ponieważ sprzedaż ta nastąpi po upływie 10 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym wnioskodawca otrzymał decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokali mieszkalnych, tj. od końca 2003 r.

2011
30
gru

Istota:

Czy odpłatne zbycie (sprzedaż) w 2008r. udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z mieszkaniami na wynajem powoduje konieczność doliczenia do dochodów roku podatkowego 2008 lub dochodów innego roku podatkowego, kwot uprzednio odliczonych od dochodu w latach 2000-2002 w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro w stosunku do przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do chwili odpłatnego zbycia (sprzedaży) udziałów we współwłasności ww. nieruchomości nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie?

Fragment:

Jak wynika z powyższego, w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2003r. przesłanką utraty prawa do ulgi budowlanej na wynajem były zarówno zbycie budynku przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub po uzyskaniu zgody na użytkowanie, jak i zbycie działki pod budowę. Wskazuje to jednoznacznie, iż pojęcie „zbycia działki” nie obejmuje w mniemaniu ustawodawcy zbycia działki z częściowo lub całkowicie wybudowanym budynkiem, choćby nie posiadającym pozwolenia na użytkowanie. Skoro odesłanie do art. 26 ust. 12 u.p.d.o.f. zastąpiono po nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2000r. enumeratywnym wyliczeniem przesłanek utraty ulgi, należy przesłanki te interpretować ściśle. Wniosek ten zgodny jest z intuicją językową, gdyż nie traktuje działki zabudowanej budynkiem nieposiadającym pozwolenia na użytkowanie jako „działki pod budowę”. Wnioskodawca podniósł również, iż w wypadku prawidłowo nabytego przez podatnika prawa do ulgi ustawodawca musi wyraźnie przewidzieć okoliczności powodujące utratę prawa do ulgi. Przesłanki utraty nie mogą być wywodzone w drodze rozszerzającej wykładni przepisów, gdyż nie pozwala na to zasada demokratycznego państwa prawnego, wyrażona w art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności wynikająca z niej zasada pewności prawa.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawca obowiązany będzie doliczyć do dochodów 2008 r. odliczone w latach 2000-2002 kwoty na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem), oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, w okresie od 1.01.2001 do 21.12.2003 r. przesłanką utraty prawa do ulgi budowlanej na wynajem były zarówno zbycie budynku przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, po uzyskaniu zgody na użytkowanie, jak i zbycie działki pod budowę. Wskazuje to jednoznacznie, iż pojęcie „zbycia działki” nie obejmuje w mniemaniu ustawodawcy zbycia działki z częściowo lub całkowicie wybudowanym budynkiem, choćby nieposiadającym pozwolenia na użytkowanie. Skoro odesłanie do art. 26 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpiono po nowelizacji ustawy z dn. 9.11.2000 r. enumeratywnym wyliczeniem przesłanek utraty ulgi, należy przesłanki te interpretować ściśle. Wniosek ten zgodny jest z intuicją językową gdyż nie traktuje działki zabudowanej budynkiem nieposiadającym pozwolenia na użytkowanie jako „działki pod budowę”. Podsumowując swoje stanowisko Wnioskodawca podniósł, iż w wypadku prawidłowo nabytego przez podatnika prawa do ulgi ustawodawca musi wyraźnie przewidzieć okoliczności powodujące utratę prawa do ulgi. Przesłanki utraty nie mogą być wywodzone w drodze rozszerzającej wykładni przepisów, gdyż nie pozwala na to zasada demokratycznego państwa prawnego, wyrażona w art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności wynikająca z niej zasada pewności prawa.

2011
1
wrz

Istota:

Czy sprzedaż lokali nowopowstałych w wyniku rozbudowy obiektu mieszkalnego, w którym znajdują się lokale mieszkalne na wynajem powoduje utratę tej ulgi i konieczność jej zwrotu?

Fragment:

Tak więc wskazana przez wnioskodawcę przesłanka, że sprzedaż nowopowstałych lokali nie spowoduje utraty prawa do ulgi o ile zachowa wynajem lokali mieszkalnych w liczbie co najmniej 5 nie jest istotna przy utracie prawa do ulgi, dlatego że ilość lokali ma znaczenie w przypadku nabycia prawa do ulgi na wynajem. Kwestią będącą przedmiotem interpretacji jest zaś ustalenie czy planowana sprzedaż nowopowstałych lokali mieszkalnych spowoduje utratę prawa do ulgi na wynajem i konieczność jej zwrotu. Nabycie prawa do ulgi a utrata prawa do ulgi to dwa odrębne zdarzenia prawne których skutki podatkowe są przez ustawodawcę odrębnie uregulowane. Ustawodawca poza wskazaniem na przesłanki nabycia prawa do ulgi na wynajem przewidział także przesłanki uzasadniające utratę prawa do ulgi. Utrata prawa do ulgi na wynajem następuje w ściśle określonych przypadkach. Ustawodawca określił, iż jeżeli przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego wystąpią okoliczności wymienione w art. 7 ust. 14 ustawy to podatnik jest zobowiązany doliczyć do dochodu roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty. Jedną z przesłanek warunkujących utratę prawa do ulgi jest odpłatne zbycie – sprzedaż budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności przed upływem 10 lat od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń.

2011
1
sie

Istota:

Od kiedy w opisanej sytuacji i braku decyzji od właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku rozpoczyna się dziesięcioletni okres oraz po jakiej dacie wnioskodawca będzie mógł sprzedać mieszkania bez konieczności doliczania do dochodu uprzednio odliczonych kwot w ramach tzw. ulgi na wynajem.

Fragment:

Z treści wskazanych wyżej przepisów wynika, że utrata prawa do ulgi na wynajem następuje w ściśle określonych przypadkach. Ustawodawca określił, iż jeżeli przed upływem 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, wystąpią okoliczności wymienione w art. 7 ust. 14 ustawy zmieniającej, to podatnik jest zobowiązany doliczyć do dochodu roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty. Zauważyć jednak należy, że w zależności od tego, które ze zdarzeń wymienionych powołanym art. 7 ust. 14 ustawy zmieniającej wystąpi rożnie liczy się dziesięcioletni okres. Z powyższego wynika zatem, że aby ustalić jak należy liczyć dziesięcioletni okres, o którym mowa w ust. 14 w pierwszej kolejności należy określić jakie okoliczności, powodujące utratę prawa do ulgi wystąpią. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w przedmiotowej sprawie wnioskodawca ma zamiar sprzedać w przyszłości lokale mieszkalne, w związku z którymi dokonał odliczeń w ramach tzw. ulgi na wynajem, bez utraty tej ulgi. Wnioskodawca wskazał, że inwestycja została ukończona w grudniu 2001r. Natomiast zauważyć należy, że wnioskodawca nie posiada decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokali.

2011
1
lip

Istota:

Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny.

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 17 czerwca 2005 r. otrzymał Pan od rodziców, w drodze darowizny, lokal mieszkalny. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, przy czym darczyńców reprezentował syn. W sporządzonej umowie darowizny oświadczył Pan, że spełnia warunki wymienione w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz, że w darowanym lokalu będzie zamieszkiwał przez okres co najmniej 5 lat. W związku z powyższym notariusz nie pobrał podatku stosując ulgę wynikającą z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W dniu 23 października 2008 r. sprzedał Pan ww. lokal mieszkalny, a następnie w dniu 20 listopada 2008 r. nabył inny. Przyczyną zbycia lokalu była konieczność zmiany miejsca zamieszkania.

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało sfinansowane środkami zgromadzonymi na rachunku Kasy Mieszkaniowej, zaistnieje konieczność zwrotu odliczonej kwoty podatku?

Fragment:

Utrata prawa do ulgi z powyższego tytułu następuje tylko w przypadkach określonych w ww. art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które nabył wraz z żoną z wycofanych w marcu 2004r. środków zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej. Gromadzone środki wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem (nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Gromadząc te środki na rachunku Kasy Mieszkaniowej wnioskodawca wraz z żoną korzystał z ulgi, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powołanych powyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zakupionego z wycofanych środków zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej nie spowoduje konieczności zwrotu kwot uprzednio odliczonych od podatku dochodowego. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.