Utrata prawa do podatku liniowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do podatku liniowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w 2011 r. Wnioskodawczyni będzie mogła się rozliczać według stawki 19%, czyli w formie podatku liniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie „podatku liniowego” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik podejmując współpracę z byłym pracodawcą będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 9a ust. 3 w związku z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.12.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej, w sytuacji podjęcia współpracy z byłym pracodawcą. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż (...)

2011
1
maj

Istota:

Dot. możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych radcy prawnego, wykonującego zawód w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, świadczącego usługi na rzecz kancelarii adwokackiej, w której był uprzednio zatrudniony jako aplikant radcowski.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 07.12.2006 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych radcy prawnego, wykonującego zawód w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, świadczącego usługi na rzecz kancelarii adwokackiej, w której był uprzednio zatrudniony jako aplikant radcowski, działając na podstawie art. 14a § 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku art. 9a ust. 2, ust. 3, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 05.12.2006 r. Pan A. zwrócił się do (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku pełnienia dyżurów na podstawie kontraktu zawartego ze Szpitalem Powiatowym w L. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w którym jest Pan równocześnie zatrudniony na umowę o pracę utraci Pan prawo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu – 07.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie utraty prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w chwili obecnej jest Pan zatrudniony na umowę o pracę w Szpitalu Powiatowym w L. jako lekarz. W ramach stosunku pracy wykonuje Pan obowiązki służbowe na oddziale szpitala w L. jak również pełni Pan dyżury. Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni Pan dyżury w innym (...)

2011
1
maj

Istota:

Od jakiego momentu należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej, od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, po utracie prawa do opodatkowania dochodów wysokości 19% tzw. „podatkiem liniowym” ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu – 07.03.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie momentu od którego powstaje obowiązek wpłaty zaliczki obliczonej według skali podatkowej, po utracie prawa do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób przewidziany w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w chwili obecnej jest Pan zatrudniony na umowę o pracę w Szpitalu Powiatowym w L. jako lekarz. W ramach stosunku pracy wykonuje Pan obowiązki służbowe na oddziale szpitala w Limanowej jak również (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w 2006 roku podatnik może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 stycznia 2006 roku, uzupełnionym w dniach 17 stycznia 2006 roku oraz 21 lutego 2006 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1.02.2001 roku. Wytwarzane w ramach działalności wyroby / stanowiące jeden z elementów składowych produkowanych wyrobów/, od stycznia 2002 roku sprzedaje Pan do firmy, w której jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1.02.2002 roku na stanowisku Dyrektora ds. operacyjnych. Do zakresu Pana obowiązków należy: (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w 2006 roku wykonując te same czynności podatkiczka może być opodatkowana podatkiem liniowym.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w czerwcu 2004 roku podpisała Pani umowę o współpracy z byłym pracodawcą, u którego była Pani zatrudniona na umowę o pracę do końca maja 2004 roku. Czynności wykonywane przez Panią wcześniej w ramach umowy o pracę oraz obecnie w ramach prowadzonej działalności są takie same. Zadaje Pani pytanie czy w 2006 roku, wykonując te same czynności, może być opodatkowana podatkiem liniowym. Stoi Pani na stanowisku, iż w 2006 roku może (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w roku podatkowym 2007 mogę skorzystać z wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fiozycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku ?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /j.t Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 04.10.2006r zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonanie, przez nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na wydziale budownictwa uczelni (X), opinii technicznej budynku na zlecenie aktualnego pracodawcy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, powoduje utratę prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 20 kwietnia 2006 r. i uzupełnionym w dniu 29 maja 2006 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki jawnej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.07.2006r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr US I-2/415/21/2006 z dnia 06.07.2006r., zmienia ww. postanowienie . W dniu 07.06.2006r. wystąpił Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką liniową w wysokości 19%. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego: W latach 1996-2005 był Pan zatrudniony przez francuską grupę "C" na stanowisku techniczno-handlowym. Do Pana zadań należało pozyskiwanie nowych klientów w Polsce dla firm należących do tej grupy. W ramach swoich obowiązków odwiedzał Pan (...)