Utrata prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 86 ust.1, art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.08.2007r., nr CRGK/P/P/1023/2007 wniesionego przez X, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.07.2007r., nr 1471/VUR1/443-52/07/MS, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie p o s t a n a w i a odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. U Z A S A D N (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatniczka posiada gospodarstwo rolne. Obecnie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Wskazuje, iż przed 1 stycznia 2007r. złoży stosowne dokumenty rejestrujące ją jako podatnika VAT. Na podstawie umowy zawartej w 2006r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dofinansowanie projektu plantacji borówki w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”.Po otrzymaniu pierwszej transzy pomocy zapytująca zakupiła ciągnik i sadzonki, z z tytułu których to transakcji otrzymała stosowne faktury VAT.Mając powyższe na uwadze podatniczka zwraca się z zapytaniem: czy przysługuje jej prawo do ujęcia w pierwszej deklaracji VAT-7 podatku naliczonego ujawnionego w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów w postaci ciągnika i sadzonek.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, p o s t a n a w i a: zawarte we wniosku stanowisko podatnika uznać za prawidłowe U z a s a d n i e n i e W przedmiotowym wniosku zapytująca przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatniczka posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Machnatka-Parcela, gmina Błędów. Obecnie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazuje, iż przed 1 stycznia 2007r. złoży stosowne dokumenty rejestrujące ją jako podatnika VAT. Na podstawie umowy zawartej w 2006r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dofinansowanie projektu plantacji borówki w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Po (...)

2011
1
maj

Istota:

I.Czy w opisanym stanie faktycznym stosownie do art. 7 ust. 14 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 104, poz. 1104 oraz z 2002r. nr 141 poz. 1182 ) podatnik w razie zniesienia współwłasności w opisany powyżej sposób obowiązany będzie doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty?II.Czy jeżeli którykolwiek z innych podatników – współwłaściciel nieruchomości dokona zbycia o którym mowa w art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy o zmianie ustawodawcy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 104, poz. 1104 oraz z 2002r. Nr 141, poz. 1182 ) podatnik ma obowiązek doliczenia do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2006r. (data wpływu 31.10.2006r.) w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 26.10.2006r. ( data wpływu 31.10.2006r. ) zwrócił się Pan z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Opis stanu faktycznego: Podatnik posiada udział we współwłasności nieruchomości położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, ulica XXX stanowiących lokale mieszkalne od nr 1 do nr 10. Wraz z małżonką w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej podatnik posiada (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zakończenie oszczędzania w kasie mieszkaniowej skutkuje obowiązkiem wydatkowania zgodnie z celami systematycznego oszczędzania wszystkich oszczędności zgromadzonych w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, czy tylko tej części oszczędności, która była objęta ulgą podatkową?

Fragment:

(...) W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik wskazuje, że na podstawie zawartej w dniu 08.12.1998 r. umowy o kredyt z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową dokonywał wpłat na rachunek oszczędnościowo- kredytowy i korzystał z tego tytułu w latach 1999-2004r. z odliczeń od podatku dochodowego. Po tym okresie zgodnie z podpisanym od dnia 01.01.2005 r. aneksem kontynuowano umowę zawartą z kasą mieszkaniową, jednakże podatnik nie korzystał z ulgi podatkowej z tytułu dokonywanych wpłat. Oszczędzanie w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zakończono w styczniu 2007 roku. Stanowisko Podatnika: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nie korzystania z odliczeń kwot wpłacanych do kasy mieszkaniowej w latach 2005-2006, nie ma obowiązku wydatkowania tej części oszczędności na cele zgodne z celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem podatnika. Zgodnie z przepisem art.4 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o (...)

2011
1
maj

Istota:

Podział lokali mieszkalnych przeznaczonych pod wynajem między byłych małżonków a utrata prawa do ulgi z tytułu budowy mieszkań na wynajem oraz do jej zwrotu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu budowy lokali mieszkalnych pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu budowy lokali (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej opłatę wstępną, ubezpieczenie, opłatę z tytułu ogólnych warunków umowy, roczną składkę na ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu oraz z faktur za raty leasingowe?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących opłatę wstępną i raty leasingowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.02.2008 r. wpłynął wniosek Pani X o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy likwidacja przegrody oddzielającej część pasażerską od bagażowej nie spowoduje zakwestionowania odliczenia podatku VAT od zakupu przedmiotowego samochodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegopostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIEZ przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 07.04.2005r. nabyła samochód o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, z częścią pasażerską oddzieloną od części bagażowej trwałą przegrodą. Pojazd posiadał homologację ciężarową i w myśl obowiązujących wówczas przepisów Podatnik dokonał odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie ww. samochodu. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zmiana przepisów ustawy o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą w marcu 2006r. W ramach prowadzonej działalności dokonywała sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej rozpoczęła z opóźnieniem. W związku z powyższym, czy z powodu naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., straciła prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 czerwca 2006r. (data wpływu 26 czerwca 2006r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie utraty prawa do odliczenia części podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w związku z naruszeniem terminu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowania kasy rejestrującej - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskodawca, wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia czy ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji do podatku od towarów i usług. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik w dniu 01.02.2006 r. rozpoczął działalność gospodarczą. W dniu 07.02.2006 r. zarejestrował działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym składając formularze NIP-1 i VAT-R. W okresie między 01-07.2006 r. dokonywał zakupów związanych z (...)