Utrata prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Utrata prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to utrata prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 86 ust.1, art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.08.2007r., nr CRGK/P/P/1023/2007 wniesionego przez X, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.07.2007r., nr 1471/VUR1/443-52/07/MS, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie p o s t a n a w i a odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. U Z A S A D N (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatniczka posiada gospodarstwo rolne. Obecnie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Wskazuje, iż przed 1 stycznia 2007r. złoży stosowne dokumenty rejestrujące ją jako podatnika VAT. Na podstawie umowy zawartej w 2006r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dofinansowanie projektu plantacji borówki w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”.Po otrzymaniu pierwszej transzy pomocy zapytująca zakupiła ciągnik i sadzonki, z z tytułu których to transakcji otrzymała stosowne faktury VAT.Mając powyższe na uwadze podatniczka zwraca się z zapytaniem: czy przysługuje jej prawo do ujęcia w pierwszej deklaracji VAT-7 podatku naliczonego ujawnionego w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów w postaci ciągnika i sadzonek.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, p o s t a n a w i a: zawarte we wniosku stanowisko podatnika uznać za prawidłowe U z a s a d n i e n i e W przedmiotowym wniosku zapytująca przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatniczka posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Machnatka-Parcela, gmina Błędów. Obecnie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazuje, iż przed 1 stycznia 2007r. złoży stosowne dokumenty rejestrujące ją jako podatnika VAT. Na podstawie umowy zawartej w 2006r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała dofinansowanie projektu plantacji borówki w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Po (...)
2011
1
maj

Istota:
I.Czy w opisanym stanie faktycznym stosownie do art. 7 ust. 14 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 104, poz. 1104 oraz z 2002r. nr 141 poz. 1182 ) podatnik w razie zniesienia współwłasności w opisany powyżej sposób obowiązany będzie doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty?II.Czy jeżeli którykolwiek z innych podatników – współwłaściciel nieruchomości dokona zbycia o którym mowa w art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy o zmianie ustawodawcy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 104, poz. 1104 oraz z 2002r. Nr 141, poz. 1182 ) podatnik ma obowiązek doliczenia do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2006r. (data wpływu 31.10.2006r.) w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 26.10.2006r. ( data wpływu 31.10.2006r. ) zwrócił się Pan z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Opis stanu faktycznego: Podatnik posiada udział we współwłasności nieruchomości położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, ulica XXX stanowiących lokale mieszkalne od nr 1 do nr 10. Wraz z małżonką w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej podatnik posiada (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zakończenie oszczędzania w kasie mieszkaniowej skutkuje obowiązkiem wydatkowania zgodnie z celami systematycznego oszczędzania wszystkich oszczędności zgromadzonych w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, czy tylko tej części oszczędności, która była objęta ulgą podatkową?
Fragment:
(...) W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik wskazuje, że na podstawie zawartej w dniu 08.12.1998 r. umowy o kredyt z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową dokonywał wpłat na rachunek oszczędnościowo- kredytowy i korzystał z tego tytułu w latach 1999-2004r. z odliczeń od podatku dochodowego. Po tym okresie zgodnie z podpisanym od dnia 01.01.2005 r. aneksem kontynuowano umowę zawartą z kasą mieszkaniową, jednakże podatnik nie korzystał z ulgi podatkowej z tytułu dokonywanych wpłat. Oszczędzanie w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zakończono w styczniu 2007 roku. Stanowisko Podatnika: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku nie korzystania z odliczeń kwot wpłacanych do kasy mieszkaniowej w latach 2005-2006, nie ma obowiązku wydatkowania tej części oszczędności na cele zgodne z celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem podatnika. Zgodnie z przepisem art.4 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o (...)
2011
1
maj

Istota:
Podział lokali mieszkalnych przeznaczonych pod wynajem między byłych małżonków a utrata prawa do ulgi z tytułu budowy mieszkań na wynajem oraz do jej zwrotu
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu budowy lokali mieszkalnych pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu budowy lokali (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej opłatę wstępną, ubezpieczenie, opłatę z tytułu ogólnych warunków umowy, roczną składkę na ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu oraz z faktur za raty leasingowe?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących opłatę wstępną i raty leasingowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.02.2008 r. wpłynął wniosek Pani X o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy likwidacja przegrody oddzielającej część pasażerską od bagażowej nie spowoduje zakwestionowania odliczenia podatku VAT od zakupu przedmiotowego samochodu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegopostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIEZ przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 07.04.2005r. nabyła samochód o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, z częścią pasażerską oddzieloną od części bagażowej trwałą przegrodą. Pojazd posiadał homologację ciężarową i w myśl obowiązujących wówczas przepisów Podatnik dokonał odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie ww. samochodu. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zmiana przepisów ustawy o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą w marcu 2006r. W ramach prowadzonej działalności dokonywała sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej rozpoczęła z opóźnieniem. W związku z powyższym, czy z powodu naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., straciła prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą podlegającą ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 czerwca 2006r. (data wpływu 26 czerwca 2006r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie utraty prawa do odliczenia części podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w związku z naruszeniem terminu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowania kasy rejestrującej - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskodawca, wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia czy ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji do podatku od towarów i usług. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik w dniu 01.02.2006 r. rozpoczął działalność gospodarczą. W dniu 07.02.2006 r. zarejestrował działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym składając formularze NIP-1 i VAT-R. W okresie między 01-07.2006 r. dokonywał zakupów związanych z (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.