Uszlachetnianie czynne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uszlachetnianie czynne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Stosowanie stawki podatku VAT w obrocie uszlachetniającym w przypadku rejestracji kontrahenta z kraju trzeciego jako podatnika VAT PL

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2007 r. oraz pismem z dnia 5 listopada 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej do usług polegających na uszlachetnianiu towarów - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2007 r. oraz pismem z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem:
1. Czy możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT dla usług montażu z elementów, które zostały sprowadzone do Polski ze Szwecji przed dniem 30.04.2004r. w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, a gotowe wyroby zostały wywiezione do Szwecji po 01.05.2004r.?
2. Czy w powyższym przypadku znajduje zastosowanie § 41 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT?
Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do stosowania 0% stawki dla ww. usług montażu w zakresie elementów, które zostały sprowadzone do Polski ze Szwecji przed 30.04.2004r. i zostały wywiezione do Szwecji po 01.05.2004r.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Podatnik zajmuje się przerobem uszlachetniającym materiałów elektronicznych przywożonych ze Szwecji. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 170 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), w przypadku gdy towary zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych państw członkowskich na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004r. i w dniu 1 maja 2004r. pozostają w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte następującym przeznaczeniem celnym: procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem należności celnych przywozowych, procedurą składu celnego, procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego, wolny obszar celny/skład wolnocłowy - przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące w chwili nadania tym towarom tego przeznaczenia celnego stosuje się (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi uszlachetniania czynnego świadczone na rzecz podmiotu polskiego, który ma podpisaną umowę z kontrahentem z kraju Unii Europejskiej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (...)

2011
1
mar

Istota:

I. Czy Spółka może stosować obniżoną stawkę 0% VAT na usługi uszlachetniania, wykonywane na towarach nabywanych na podstawie faktury pro-forma od firmy holenderskiej, zarejestrowanej jako podatnik VAT UE, które następnie zostają wywiezione do Holandii w terminie 30 dni od daty wykonania usługi.?
II. Czy stawka 0% VAT może być stosowana w rozliczeniach pomiędzy Spółką a firmami polskimi - kontrahentami Spółki, którzy dokonują uszlachetnienia czynnego na ruchomym majątku rzeczowym, przekazanym przez Spółkę, a będącym własnością firmy holenderskiej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2004 r., ( data wpływu do tut. Urzędu 10.11.2004 r. ) z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia co następuje: Przedmiot zapytania dotyczy rozstrzygnięcia następujących zagadnień: I. Czy Spółka może stosować obniżoną stawkę 0% VAT na usługi uszlachetniania, wykonywane na towarach nabywanych na podstawie faktury pro-forma od firmy holenderskiej, zarejestrowanej jako podatnik VAT UE, które następnie zostają wywiezione do Holandii w terminie 30 dni od daty wykonania usługi. II. Czy stawka 0% VAT może być stosowana w rozliczeniach pomiędzy Spółką a firmami polskimi - kontrahentami Spółki, którzy dokonują uszlachetnienia czynnego na ruchomym majątku rzeczowym, przekazanym przez Spółkę, a będącym własnością firmy holenderskiej. Wnioskodawca w doręczonym (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy towar, który został objęty przeznaczeniem celnym w procedurze uszlachetniania czynnego przed dniem 1 maja 2004r. może uzyskać status dostawy wewnątrzwspólnotowej?

Fragment:

(...) celny, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych. Jak wynika ze złożonego pisma podatnik posiada pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń wydane przez Urząd Celny, w którym towar – samochód ma zostać wywieziony . Ze względu na brak części do auta nie zostanie ono wywiezione z kraju w terminie wskazanym w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, co spowoduje konieczność dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju, a tym samym nie wystąpi w tym przypadku eksport usług, o którym mowa w powołanym wyżej art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zgodnie z art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) za import towarów przywiezionych z terytorium wspólnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych państw (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania usług wykonywanych na materiałach powierzonych przez kontrahenta z kraju UE?.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 30 sierpnia 2004 r. dotyczące opodatkowania usług wykonywanych na materiałach powierzonych przez kontrahenta z kraju UE, informuje: Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) - w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym (m.in. przerób uszlachetniający) miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone. Jeżeli usługi są wykonywane w Polsce, wykonawca usługi jest zobowiązany opodatkować usługę według stawki krajowej i wykazać podatek w fakturze VAT. Powyższej zasady nie stosuje się tylko wówczas, gdy nabywca usługi poda usługodawcy swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości (...)

2011
1
mar

Istota:

Stosowanie przez zleceniobiorcę stawki 0% w przypadku wykonywania usług uszlachetniania wykonywanych z towarów które nie znalazły się nigdy wcześniej poza terytorium Wspólnoty

Fragment:

(...) Podatnik wnioskiem z dnia 07.12.2005 r. (wpływ 08.12.2005 r.) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Firma podpisała kontrakt eksportowy z firmą z kraju poza unijnego na wykonanie odzieży służbowej: koszule, spodnie, czapki. Część produktów będziemy wykonywać sami natomiast część musimy podzlecić firmom polskim, specjalizującym się w tego rodzaju produkcji. Powyższe wyroby będą wykonywane z tkanin:- zakupionych w Holandii przez s.j.,- zakupionych w kraju przez s.j.,- zakupionych w Anglii przez zleceniodawcę i przywiezione do s.j., do przerobu z Anglii. Podatnik oświadczył, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Wobec czego sp. j. pyta: - Jaką stawkę VAT stosuje (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przedmiotowych sytuacjach mamy do czynienia z usługami uszlachetniania.

Fragment:

(...) 26 kwietnia 2005r. W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka w miesiącu sierpniu 2004r. wystawiła fakturę eksportową dokumentującą sprzedaż autobusu szynowego dla kontrahenta ukraińskiego. Powyższy autobus montowany jest na terenie Spółki. Część urządzeń specjalistycznych tj. m.in. system bezpieczeństwa ruchu specjalnego i samojezdnego taboru kolejowego, aparatura łączności radiowej została sprowadzona z Ukrainy na procedurze celnej 5100 (uszlachetnianie czynne-system zawieszeń), a następnie zamontowana przez pracowników Spółki do przedmiotowego autobusu szynowego. Usługa montażu polega na wykonaniu listwy podłączeniowej, przeróbki puszek montażowych, wykonaniu dodatkowego okablowania, zmiany punktów mocowania i zabudowy panelu sterowania. Po wykonaniu tych czynności urządzenia montowane są do przedmiotowego autobusu szynowego i sprzedawane kontrahentowi ukraińskiemu w procedurze celnej 3151. Podatnik wyjaśnia (...)

2011
1
lut

Istota:

  1. Czy usługi uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych dla kontrahenta spoza obszaru UE są opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak, to jaką stawką?
  2. W jaki sposób należy uwzględnić te usługi w deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) I. Na postawie art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: 1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2)eksport towarów; 3)import towarów; 4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. II. Zgodnie z art. 8 cyt. wyżej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, III. Stosownie do brzmienia art. 27 ust. 1 cyt. wyżej ustawy - w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi -miejsce, gdzie (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie warunki winny być spełnione aby można było zastosować stawkę podatkową 0% przy świadczeniu usług podwykonawstwa w procesie uszlachetniania czynnego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 31.11.2003 r. (data wpływu: 06.11.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego w tutejszym Organie Podatkowym pisma wynika, że otrzymał Pan zlecenie z Instytutu (...) będącego podatnikiem podatku od towarów i usług na wykonanie usługi i dostarczenia ,,podstawowych elementów” do budowy modułów zewnętrznego detektora śladów OT dla eksperymentu LHC-b, z materiałów powierzonych przez kontrahenta, którym jest firma z Holandii (...). Proces przetwarzania powierzonych materiałów został objęty procedurą uszlachetniania czynnego. Według podanej w piśmie informacji prowadzona przez Pana Firma (...) występuje w kontrakcie zawartym przez Instytut (...) z Firmą (...) jako (...)