Uszlachetnianie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uszlachetnianie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka ma prawo do "odpodatkowania" i przekwalifikowania powyższej transakcji z transakcji krajowej na transakcję eksportową?

Fragment:

(...) podmiotem o rozbudowanej sieci sprzedaży korzystającym z różnorodnych procedur celnych. W grudniu 2003 roku - a dokładnie 12 grudnia 2003 roku na podstawie posiadanego zezwolenia dotyczącego uszlachetniania biernego dokonała wywozu do Francji platyny. Platyna opuściła Polskę na podstawie dokumentu SAD i faktury pro-forma ze względu na fakt, iż zakładano jej powrót po procesie oczyszczenia. W trakcie procesu uszlachetniania w procesie negocjacji z podmiotem, który zajmował się uszlachetnianiem Spółka uzgodniła, iż część platyny, która wyjechała na podstawie dokumentu SAD w procedurze uszlachetniania biernego zostanie sprzedana. Faktura sprzedaży została wystawiona dnia 23 grudnia 2003 roku. Ze względu na brak przekwalifikowania wysyłki platyny w sprzedanej części z odprawy eksportowej w procedurze uszlachetniania biernego na eksport - dopuszczenie do obrotu w wywozie przedmiotowa sprzedaż została opodatkowana w najbliższej deklaracji podatkowej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy uszlachetnianie bitumu naftowego oznaczonego symbolem PKWiU 23.20.32 wymaga prowadzenia składu podatkowego ?

Fragment:

(...) Wspólnoty Europejskiej, zharmonizowanego wyrobu akcyzowego – bitumu naftowego – zaklasyfikowanego do PKWiU 23.20.32, celem wykonania na tym wyrobie usługi uszlachetniania przez polskiego podatnika, a następnie powrotny wywóz zmodyfikowanego wyrobu akcyzowego na terytorium państwa członkowskiego, z którego wyrób został pierwotnie wywieziony będzie wymagało od polskiego podatnika, świadczącego jedynie usługę uszlachetnienia, prowadzenia składu podatkowego?” Zdaniem Spółki uszlachetnianie bitumu naftowego nie wymaga prowadzenia składu podatkowego. Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie postanowieniem nr 442000-AP-9104-9/05/DC z dnia 16.06.2005r. uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Strona w dniu 4 lipca 2005r. wniosła zażalenie na przedmiotowe postanowienie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie decyzją nr 440000-PA-9116-194/05/830/BM z dnia 11 października 2005r. utrzymał zaskarżone (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nagranie polskiego lektora w studio do filmu ściągniętego z serwera klienta z Niemiec, zmontowanie dźwięku, a następnie odesłanie filmu drogą elektroniczną może zostać potraktowane jako usługa uszlachetniania?

Fragment:

(...) do niego polskiej ścieżki dźwiękowej, a następnie odesłanie produktu tą samą drogą można uznać za uszlachetnianie. Natomiast, aby "stosować zerową stawkę VAT na wewnątrzwspólnotową usługę" należy dokonać "rejestracji unijnej VAT". Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje: Pod pojęciem uszlachetniania rozumie się działania, których celem jest stworzenie nowego bądź w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Należy zauważyć, że uszlachetnianie mieści się w katalogu usług na ruchomym majątku rzeczowym. Dla tego rodzaju usług miejsce świadczenia (opodatkowania) ustala się w oparciu o przepis art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa), który stanowi, iż miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z treścią art. 28 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka w przypadku wwozu na terytorium Polski samochodu osobowego w celu wykonania usługi uszlachetniania będzie zobowiązana do uiszczenia podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 28.06.2006 r. (data wpływu 29.06.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.07.2006 r., dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowiep o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy, że:w przypadku świadczenia, na zlecenie producenta globalnego, usług uszlachetniania w Polsce samochodu osobowego nie będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 29.06.2006 roku do Naczelnika Urzędu Celnego w Ciechanowie wpłynął wniosek złożony przez xxxxxxxxxxxxxxxxx, zwaną dalej Wnioskodawcą, z zapytaniem czy z chwilą wwozu na terytorium Polski (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w dostawie wewnątrzwspólnotowej towarów, które po wykonaniu na nich usług uszlachetniania przez innego polskiego podatnika, podlegają wywozowi do ich nabywcy na terytorium państwa członkowskiego wspólnoty?

Fragment:

(...) Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnik VAT UE, przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Podatnik dokonuje dostawy towarów (rury) Firmie "Y" - mającej siedzibę na terenie Niemiec, posiadającej niemiecki numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od wartości dodanej, zarejestrowanej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zamówienie jest złożone przez kontrahenta niemieckiego - Firmę "Y" i ona jest płatnikiem faktury. Zamówiony towar (rury), na prośbę zamawiającego, przekazywany jest celem dalszego przerobu Firmie "Z" - mającej siedzibę w Polsce. Przerobione rury w postaci ścian wózka są przewożone przez przewoźnika do firmy niemieckiej. Dostawca - Firma "Z" przedkłada podatnikowi oświadczenie i kserokopię listu przewozowego CMR, a płatnik - Firma "Y" przedkłada oświadczenie o otrzymaniu tych towarów. Zdaniem podatnika przedmiotowa dostawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje czy świadczenie usług pralniczych na terytorium kraju na rzecz kontrahenta norweskiego podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, że świadczenie usług prania dostarczonych tekstyliów podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 83 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż zgodnie z powszechnie przyjętym rozumieniem uszlachetnianie to ulepszenie właściwości danego surowca lub produktu poprzez poddanie go odpowiedniej obróbce, przerób to przerobienie danego materiału, surowca, półproduktu na produkt, przez przetworzenie należy rozumieć przerabianie, zmienianie, nadawanie innego kształtu, wyglądu, postaci, formy, natomiast naprawa to przywrócenie sprawności lub wartości użytkowych towaru, który uległ uszkodzeniu lub zużyciu. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż (...)

2011
1
mar

Istota:

Gdzie będzie miejsce opodatkowania usług uszlachetniania cebul kwiatowych powierzonych przez kontrahentów holenderskich, w sytuacji gdy usługi te są wykonywane w kraju zleceniodawcy?

Fragment:

(...) Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się uszlachetnianiem cebul kwiatowych powierzonych przez kontrahentów holenderskich. Podatnik ma zamiar wynająć hale w Holandii i tam świadczyć ww. usługi. Wątpliwości dotyczą miejsca opodatkowania ww. usług. Wnioskodawca zaprezentował własne stanowisko w sprawie: przy określeniu miejsca opodatkowania będzie miał zastosowanie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, obowiązek opodatkowania ww. usług będzie spoczywał na kontrahencie holenderskim. Spełniając wymogi formalne wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawca oświadczył, że w stosunku do niego nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w zakresie zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Naczelnik (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta słowackiego, związanych z dostawą towarów - przerób i uszlachetnienie.

Fragment:

(...) o podatku od towarów i usług określa, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Reasumując, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stwierdza, co następuje: - Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym - przerób i uszlachetnianie piwa - na rzecz kontrahenta słowackiego, który podał numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej innego państwa członkowskiego niż Polska (kraj na terenie którego wykonywane są usługi), - towary, na których wykonywane są usługi zostaną wywiezione z Polski nie później niż w terminie 30 dni od wykonania tych usług Spełnione więc zostają przesłanki zawarte w wyżej cytowanych przepisach art.28 ust.7 i 8 do uznania, iż miejscem (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT - 7 w przypadku gdy Spółka otrzymała fakturę za wykonaną usługę od kontrahenta z UE a następnie został wydany dokument SAD

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w kwietniu 2004 r. została otwarta procedura uszlachetniania biernego urządzenia rejestrującego. Urządzenie zostało wysłane do Austrii. Strona austryjacka nie otworzyła procedury uszlachetniania biernego, gdyż urządzenie przekroczyło granicę po 1 maja 2004 r. a więc po przystąpieniu polski do UE. W związku z tym urządzenie wróciło do Polski wraz z wystawioną fakturą z dn. 21.07.2004 bez przejścia przez urząd celny. Tymczasem urząd celny dokumentem SAD z dn. 15.12.2004 r. zamknął procedurę uszlachetniania i naliczył należności celne. Spółka zaksięgowała fakturę za naprawę w deklaracji VAT - 7 za lipiec 2004 r. traktując opisaną sytuację jako import usług. Spółka twierdzi, że dwukrotne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tej samej usługi jest błędne. W związku z tym według Strony należałoby pomniejszyć deklarację VAT - 7 za lipiec 2004 r. o wartość (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w procesie wytwarzania towarów z materiałów powierzonych sprowadzonych do kraju i objętych przeznaczeniem celnym w procedurze uszlachetniania czynnego przed dniem 1 maja 2004r. należy po dniu 1 maja 2004r. stosować przepisy “poprzedniej” ustawy tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług, oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.).

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 10.06.2004r. (wpływ do tut. organu 19.06.2004r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśniam co następuje. W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy w procesie wytwarzania towarów z materiałów powierzonych sprowadzonych do kraju i objętych przeznaczeniem celnym w procedurze uszlachetniania czynnego przed dniem 1 maja 2004r. należy po dniu 1 maja 2004r. stosować przepisy “poprzedniej” ustawy tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług, oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). Organ podatkowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w (...)