Usunięcie pojazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usunięcie pojazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
19
paź

Istota:

Jaki dokument księgowy powinien wystawić podatnik dla starostwa, po upływie tych 3 miesięcy (przypadek opisany w pkt b), aby odzyskać koszty holowania pojazdu poniesione i zaewidencjonowane na kasie fiskalnej w dniu rzeczywistego usunięcia ?

Fragment:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od momentu usunięcia pojazdu, właściciel przechowywanego na parkingu samochodu pojawi się po jego odbiór – ustala Pan „wynagrodzenie” za parking zgodnie z uchwałą rady powiatu, ewidencjonując na kasie fiskalnej oraz pobiera opłatę za usunięcie pojazdu, która już wcześniej została ujęta „na kasie”, w dniu rzeczywistego wykonania usługi holowniczej. Natomiast gdy pojazd przez właściciela widniejącego w dowodzie nie jest odbierany, sprawa trafia do sądu, a ten orzeka o przepadku pojazdu na rzecz powiatu. W takiej sytuacji jest Pan zobowiązany do wystawienia dla starostwa faktury VAT, dotyczącej zarówno usunięcia pojazdu, jak i jego przechowywania na parkingu strzeżonym, co spowoduje podwójne opodatkowanie tej samej usługi holowniczej. Pierwszy raz - na kasie fiskalnej w dniu rzeczywistego usunięcia pojazdu z drogi i przyjęcia go na parking strzeżony, i drugi raz - w momencie odbioru tego pojazdu, po upływie 3 miesięcy od usunięcia, przez Starostę - w celu odzyskania poniesionych kosztów holowniczych. W tym miejscu wskazać należy, iż usunięcie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy następuje przymusowo, najczęściej wbrew woli nieobecnego właściciela pojazdu, w ramach scedowanego ustawą władztwa publicznoprawnego, przyznanego organom uprawnionym do wydawania dyspozycji usunięcia oraz samemu powiatowi. Elementem tego władztwa w przypadku powiatu jest m.in. przymusowe ściąganie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu, określanych przez radę powiatu w drodze uchwały, która podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i jest aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującym na obszarze powiatu.