IPPB3/423-610/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, na gruncie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w związku z art. 4 Ustawy Zmieniającej, uzyska status podatnika CIT z dniem 1 sierpnia 2015 r.?
IPPB3/423-610/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. rok obrotowy
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 4. status
 5. ustawa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2014r. (data wpływu 09.06.2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 sierpnia 2015r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 sierpnia 2015r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w sierpniu 2013 roku. Zgodnie z pierwotnym statutem Spółki jej rok obrotowy kończył się 30 września 2013 r.

Przed zakończeniem pierwszego roku obrotowego (tj. przed. 30 września 2013 r.) Spółka dokonała zmiany statutu. Zgodnie ze zmienionym statutem rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 sierpnia danego roku a kończy się w dniu 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego, z tym że rok obrotowy zaczynający się 1 października 2013 r. trwa do 31 lipca 2015r. Zmiana umowy Spółki została zarejestrowana w KRS przed końcem pierwotnego roku obrotowego, tj. przed dniem 30 września 2013 r., na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego z dnia 13 września 2013. Postanowienie to nie zostało zmienione ani uchylone.

Spółka nie dokonywała ani nie będzie też dokonywać do dnia 1 sierpnia 2015 r. dalszych zmian w zakresie roku obrotowego. Zarówno na moment utworzenia, jak i przez cały okres trwania Spółki komplementariuszami i akcjonariuszami SKA są wyłącznie osoby prawne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, na gruncie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w związku z art. 4 Ustawy Zmieniającej, uzyska status podatnika CIT z dniem 1 sierpnia 2015 r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na gruncie art. 1 Ustawy Zmieniającej, spółki komandytowo-akcyjne, co do zasady, stały się podatnikami podatku CIT. Jednakże, zgodnie z art. 4 Ustawy Zmieniającej, przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą stosuje się do istniejących wcześniej spółek komandytowo-akcyjnych dopiero od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia danego roku a kończy się w dniu 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego, z tym że rok obrotowy Spółki zaczynający się 1 października 2013 r. trwa do 31 lipca 2015 r.

Mając na względzie, że:

 1. Wnioskodawca nie jest spółką powstałą po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy Zmieniającej,
 2. zgodnie z przepisami Ustawy Zmieniającej status spółek komandytowo-akcyjnych jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzależniony jest od roku obrotowego przyjętego przez takie spółki,
 3. okres trwania roku obrotowego określony został w statucie Wnioskodawcy, a zmiana statutu w tym zakresie została prawomocnie zarejestrowana na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rejestrowego,
 4. Wnioskodawca nie dokonał, jak i nie będzie dokonywał zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust, 2 Ustawy Zmieniającej,
 5. akcjonariuszem i komplementariuszem Spółki są wyłącznie osoby prawne,
 6. rok obrotowy Spółki przyjęty w statucie nie zakończył się 31 grudnia 2013 r. i trwa od 1 października 2013 r, do 31 lipca 2015 r.

Spółka do momentu zakończenia bieżącego roku obrotowego (tj. do 31 lipca 2015 r.) nie będzie podatnikiem podatku CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.