Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

Brak obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tytułu wkładu finansowego otrzymywanego od Koproducenta w ramach umowy koprodukcji

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 29 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 13 2 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tytułu wkładu finansowego otrzymywanego od Koproducenta w ramach umowy koprodukcji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 13 2 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tytułu wkładu finansowego otrzymywanego od Koproducenta w ramach umowy koprodukcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: X. S.A. (dalej Wnioskodawca lub Producent) jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie działania portali internetowych oraz świadczenia usług on-line. Y. Sp. z o.o. (dalej Koproducent) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży/dystrybucji piwa. Wnioskodawca i Koproducent zawarły umowę koprodukcji (dalej umowa koprodukcji) wieloodcinkowego programu o tematyce life-style, zawierającego treści związane z promocją odpowiedzialnego spożycia alkoholu (dalej: Program).

2018
1
lut

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 15 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca Spółka z o.o. jest właścicielem lokalu gastronomicznego, w którym sprzedawane są m.in. piwo i cydr. Handel detaliczny piwa i cydru odbywa się na podstawie umowy o współpracy zawartej z xxx SA. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Wnioskodawcę promocji produktów spółki oraz zapewnienie wyłącznej sprzedaży ich produktów w lokalu. Umowa zobowiązuje (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Fragment:

(...) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP2.4512.1033.2016.1.KO. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Podatnik jest osobą prawną i działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2015
28
sie

Istota:

Obowiązek odprowadzenia opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 13 (indeks 2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od kwoty z faktury sprzedaży za dzierżawę powierzchni reklamowej wystawionej na rzecz odbiorcy.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wniosek został uzupełniony pismem z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 10 czerwca 2015 r. znak IBPP3/4512-414/15/AZ . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Od dnia 1 kwietnia 2005 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „ .... ” pod adresem ..... Głównym profilem działalności jest działalność reklamowa, polegająca na dzierżawie powierzchni reklamowej w formie bilbordów.

2014
5
sty

Istota:

Brak obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Fragment:

(...) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 13 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2013 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie braku obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania oraz brakującą opłatę. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Podatnik jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium RP mającą na celu świadczenie usług reklamowych – w tym reklamy wielkopowierzchniowej.

2013
21
lut

Istota:

Spółka nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Fragment:

Jak wynika z art. 132 ust. 2 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według wzoru określonego na podstawie ust. 4 i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część. Stosownie do treści art. art. 132 ust. 3 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi, o której mowa w ust. 1. Treść art. 21 cyt. ustawy stanowi słowniczek pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. W przedmiotowym słowniczku pojęć ustawodawca dokonuje tzw. legalnej wykładni definicji pojęć istotnych, ważnych dla danej regulacji ustawowej. W analizowanym przepisie szczególne znaczenie ma zwrot zawarty na samym początku art. 21: "użyte w ustawie określenia oznaczają", z czego pośrednio wynika, iż ich definicje zostały sporządzone przede wszystkim dla potrzeb cyt. ustawy jako względnie samodzielnej regulacji ustawowej i przenoszenie ich znaczenia na grunt innych ustaw nie może odbywać się w sposób automatyczny.

2013
21
lut

Istota:

Spółka nie będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Fragment:

Jak wynika z art. 132 ust. 2 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według wzoru określonego na podstawie ust. 4 i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część. Stosownie do treści art. art. 132 ust. 3 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi, o której mowa w ust. 1. Treść art. 21 cyt. ustawy stanowi słowniczek pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. W przedmiotowym słowniczku pojęć ustawodawca dokonuje tzw. legalnej wykładni definicji pojęć istotnych, ważnych dla danej regulacji ustawowej. W analizowanym przepisie szczególne znaczenie ma zwrot zawarty na samym początku art. 21: "użyte w ustawie określenia oznaczają", z czego pośrednio wynika, iż ich definicje zostały sporządzone przede wszystkim dla potrzeb cyt. ustawy jako względnie samodzielnej regulacji ustawowej i przenoszenie ich znaczenia na grunt innych ustaw nie może odbywać się w sposób automatyczny.