Ustawa o systemie oświaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o systemie oświaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia mających za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług

Fragment:

Wnioskodawca będzie prowadził szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy o systemie oświaty tj. szkołę ponadgimnazjalną. Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru NIP, jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza, przy udziale zatrudnionych nauczycieli świadczyć usługi kształcenia mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła będzie jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty), a świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą stanowiły usługi kształcenia – to o ile przedmiotowe usługi będą świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w ramach i na podstawie uzyskanego wpisu (tj. wskazane usługi będą objęte tym wpisem) – wówczas wypełniona zostanie podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a tym samym ww. usługi będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

2014
29
maj

Istota:

Opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2012 r. - system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. W myśl art. 3 pkt 17 ww. ustawy o systemie oświaty - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r. - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Natomiast od dnia 1 września 2012 r. definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w przepisie art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

2012
4
gru

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wnioskodawca będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, winien dokumentować świadczenie ww. usług edukacyjnych fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.

Fragment:

Równocześnie Wnioskodawca jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej „ ustawa o systemie oświaty ”). Wnioskodawca prowadzi Zaoczne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w X wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta X pod numerem ..... (dalej „ Szkoła ”). Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami publicznymi, objętą systemem oświaty i zakwalifikowane do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca działając jako organ prowadzący Szkołę zamierza świadczy usługę kształcenia mająca za przedmiot przygotowanie uczniów liceów do egzaminów maturalnych (dalej „ Usługa przygotowania do egzaminu maturalnego ”). Usługi przygotowania do egzaminu maturalnego będą świadczone w ramach działalności Szkoły za którą będzie działał Wnioskodawca jako organ prowadzący na podstawie umów o świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego (dalej „ Umowy ”) zawieranych z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Szkoła nie posiada odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

2012
7
lut

Istota:

Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanych na podstawę art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza przy udziale zatrudnianych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, świadczyć również usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. Usługi będą świadczone na podstawie umów o świadczenie usług (dalej „ umowy ”) zawieranych przez Wnioskodawcę z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświatyprowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Nabywcą usług będą podmioty będące organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Usługi przygotowania do egzaminu zawodowego są integralną częścią procesu kształcenia przez Szkołę. Zgodnie ze statutem Szkoły, Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisówwydanych na jej podstawie. Głównym celem działania Szkoły jest zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do edukacji dorosłym, zgodnie z art. 70 pkt 1 Konstytucji RP, zapewnienie słuchaczom poziomu wykształcenia średniego zawodowego umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia, upowszechnienie w środowisku lokalnym wiedzy o kierunkach kształcenia zawodowego, kształtowanie w słuchaczach pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej, optymalne przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2012
7
lut

Istota:

Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów Jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanym na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza przy udziale zatrudnianych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, świadczyć również usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. Usługi będą świadczone na podstawie umów o świadczenie usług (dalej „ umowy ”) zawieranych przez Wnioskodawcę z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Nabywcą usług będą podmioty będące organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Usługi przygotowania do egzaminu zawodowego są integralną częścią procesu kształcenia przez Szkołę. Zgodnie ze statutem Szkoły, Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów wydanych na jej podstawie. Głównym celem działania Szkoły jest zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do edukacji dorosłym, zgodnie z art. 70 pkt 1 Konstytucji RP, zapewnienie słuchaczom poziomu wykształcenia średniego zawodowego umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia, upowszechnienie w środowisku lokalnym wiedzy o kierunkach kształcenia zawodowego, kształtowanie w słuchaczach pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej, optymalne przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku wypłat stypendiów dla uczniów, które na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku, należy sporządzić informację PIT-8S?

Fragment:

Z uregulowań zawartych w art. 90c ww. ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów wypłacana na podstawie tej ustawy ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90m ust 1 ww. ustawy przyznaje burmistrz. Stosownie do uregulowań art. 90p ust. 1 ww. ustawy udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ww. ustawy). Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że wypłacone przez Burmistrza stypendia socjalne finansowane ze środków budżetu państwa, przyznane na podstawie wskazanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowią pomoc materialną dla uczniów i korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji PIT-8S o wysokości wypłaconego stypendium, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający obowiązek sporządzenia ww. informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Dot. zwolnienia stypendiów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Zgodnie z art. 90n ust. 2 i ust. 3 powołanej powyżej ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek lub z urzędu. W myśl zapisu art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy ma uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zgodnie z zapisem art. 90m świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast w art. 90p ust. 1 w/w ustawy określono, iż udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie których gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Z przedstawionego przez U. we wniosku stanu faktycznego wynika, że stypendia szkolne i zasiłki szkolne są przyznawane i wypłacane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a) i pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanego z budżetu państwa dotacją celową. W związku z powyższym, wypłacane przez Wnioskodawcę jako płatnika stypendia szkolne i zasiłki będące pomocą materialną o charakterze socjalnym korzystają ze zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji Płatnik nie ma również obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający obowiązek sporządzania takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy od przyznawanych i wypłaconych na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 7.09.1991 r., o systemie oświaty stypendiów i zasiłków szkolnych płatnik ma obowiązek sporządzać informację PIT-8S?

Fragment:

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy Rozdziału 8a - pomoc materialna dla uczniów (art. 90b – art. 90u) ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 90c ust. 2 powołanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowi, iż świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zgodnie z treścią art. 90c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Do pomocy materialnej o charakterze socjalnym zalicza się stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Biorąc pod uwagę, że wypłacona pomoc materialna dla uczniów o charakterze stypendium przyznawana jest na podstawie przepisów o systemie oświaty a środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, podlega ona zatem zwolnieniu z opodatkowania na podstawie w/w przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłacanego stypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy zauważyć, że płatnik w powyższych przypadkach nie powinien żądać oświadczenia według ustalonego wzoru PIT-2C od osób otrzymujących stypendia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zwolnione są w całości z podatku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniow ujete w systemie oświaty zobowiazują płatnika do wystawiania informacji PIT-8S.

Fragment:

(...) ustawy o systemie oświaty. Świadczenia te korzystają ze zwolnienia zapisanego a art.21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8 S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia w/w informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b w/w ustawy. Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia o czym stanowi art. 236 §2, pkt1 Ordynacji podatkowej)

2011
1
kwi

Istota:

Czy stypendia socjalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wypłacane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na podstawie ustawy o systemie oświaty. Świadczenia te zatem korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma więc zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy. W związku z powyższym całość wypłaconej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie w/w przepisów zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 239 i art. 222 Ordynacji podatkowej.