Ustawa o systemie oświaty | Interpretacje podatkowe

Ustawa o systemie oświaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o systemie oświaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia mających za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na podstawie umów zawieranych z innymi podmiotami oraz sposób dokumentowania tych usług
Fragment:
Wnioskodawca będzie prowadził szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy o systemie oświaty tj. szkołę ponadgimnazjalną. Szkoła nie będzie posiadała odrębnego od Wnioskodawcy numeru NIP, jak również nie będzie zarejestrowana jako odrębny od Wnioskodawcy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza, przy udziale zatrudnionych nauczycieli świadczyć usługi kształcenia mające za przedmiot przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych (kursy przygotowania do egzaminu maturalnego) na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty na podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła będzie jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (Wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty), a świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą stanowiły usługi kształcenia – to o ile przedmiotowe usługi będą świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w ramach i na podstawie uzyskanego wpisu (tj. wskazane usługi będą objęte tym wpisem) – wówczas wypełniona zostanie podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, a tym samym ww. usługi będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2012 r. - system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10. W myśl art. 3 pkt 17 ww. ustawy o systemie oświaty - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r. - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Natomiast od dnia 1 września 2012 r. definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w przepisie art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.
2014
29
maj

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wnioskodawca będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, winien dokumentować świadczenie ww. usług edukacyjnych fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
Fragment:
Równocześnie Wnioskodawca jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej „ ustawa o systemie oświaty ”). Wnioskodawca prowadzi Zaoczne Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w X wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta X pod numerem ..... (dalej „ Szkoła ”). Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami publicznymi, objętą systemem oświaty i zakwalifikowane do podmiotów wskazanych w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca działając jako organ prowadzący Szkołę zamierza świadczy usługę kształcenia mająca za przedmiot przygotowanie uczniów liceów do egzaminów maturalnych (dalej „ Usługa przygotowania do egzaminu maturalnego ”). Usługi przygotowania do egzaminu maturalnego będą świadczone w ramach działalności Szkoły za którą będzie działał Wnioskodawca jako organ prowadzący na podstawie umów o świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego (dalej „ Umowy ”) zawieranych z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Szkoła nie posiada odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
2012
4
gru

Istota:
Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanych na podstawę art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?
Fragment:
Wnioskodawca zamierza przy udziale zatrudnianych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, świadczyć również usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. Usługi będą świadczone na podstawie umów o świadczenie usług (dalej „ umowy ”) zawieranych przez Wnioskodawcę z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświatyprowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Nabywcą usług będą podmioty będące organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Usługi przygotowania do egzaminu zawodowego są integralną częścią procesu kształcenia przez Szkołę. Zgodnie ze statutem Szkoły, Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisówwydanych na jej podstawie. Głównym celem działania Szkoły jest zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do edukacji dorosłym, zgodnie z art. 70 pkt 1 Konstytucji RP, zapewnienie słuchaczom poziomu wykształcenia średniego zawodowego umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia, upowszechnienie w środowisku lokalnym wiedzy o kierunkach kształcenia zawodowego, kształtowanie w słuchaczach pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej, optymalne przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2012
7
lut

Istota:
Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów Jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanym na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?
Fragment:
Wnioskodawca zamierza przy udziale zatrudnianych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, świadczyć również usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, na rzecz innych podmiotów będących organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. Usługi będą świadczone na podstawie umów o świadczenie usług (dalej „ umowy ”) zawieranych przez Wnioskodawcę z podmiotami będącymi organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty prowadzącymi szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy o oświacie, wpisane do ewidencji o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Nabywcą usług będą podmioty będące organami prowadzącymi w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Usługi przygotowania do egzaminu zawodowego są integralną częścią procesu kształcenia przez Szkołę. Zgodnie ze statutem Szkoły, Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów wydanych na jej podstawie. Głównym celem działania Szkoły jest zapewnienie jak najłatwiejszego dostępu do edukacji dorosłym, zgodnie z art. 70 pkt 1 Konstytucji RP, zapewnienie słuchaczom poziomu wykształcenia średniego zawodowego umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia, upowszechnienie w środowisku lokalnym wiedzy o kierunkach kształcenia zawodowego, kształtowanie w słuchaczach pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej, optymalne przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2012
7
lut

Istota:
Czy w przypadku wypłat stypendiów dla uczniów, które na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku, należy sporządzić informację PIT-8S?
Fragment:
Z uregulowań zawartych w art. 90c ww. ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów wypłacana na podstawie tej ustawy ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90m ust 1 ww. ustawy przyznaje burmistrz. Stosownie do uregulowań art. 90p ust. 1 ww. ustawy udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ww. ustawy). Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że wypłacone przez Burmistrza stypendia socjalne finansowane ze środków budżetu państwa, przyznane na podstawie wskazanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowią pomoc materialną dla uczniów i korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji PIT-8S o wysokości wypłaconego stypendium, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający obowiązek sporządzenia ww. informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.
2011
1
maj

Istota:
Dot. zwolnienia stypendiów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Zgodnie z art. 90n ust. 2 i ust. 3 powołanej powyżej ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek lub z urzędu. W myśl zapisu art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy ma uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zgodnie z zapisem art. 90m świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast w art. 90p ust. 1 w/w ustawy określono, iż udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie których gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Z przedstawionego przez U. we wniosku stanu faktycznego wynika, że stypendia szkolne i zasiłki szkolne są przyznawane i wypłacane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a) i pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanego z budżetu państwa dotacją celową. W związku z powyższym, wypłacane przez Wnioskodawcę jako płatnika stypendia szkolne i zasiłki będące pomocą materialną o charakterze socjalnym korzystają ze zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji Płatnik nie ma również obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający obowiązek sporządzania takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy.
2011
1
maj

Istota:
Czy od przyznawanych i wypłaconych na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 7.09.1991 r., o systemie oświaty stypendiów i zasiłków szkolnych płatnik ma obowiązek sporządzać informację PIT-8S?
Fragment:
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy Rozdziału 8a - pomoc materialna dla uczniów (art. 90b – art. 90u) ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 90c ust. 2 powołanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowi, iż świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zgodnie z treścią art. 90c ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Do pomocy materialnej o charakterze socjalnym zalicza się stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Biorąc pod uwagę, że wypłacona pomoc materialna dla uczniów o charakterze stypendium przyznawana jest na podstawie przepisów o systemie oświaty a środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, podlega ona zatem zwolnieniu z opodatkowania na podstawie w/w przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłacanego stypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy zauważyć, że płatnik w powyższych przypadkach nie powinien żądać oświadczenia według ustalonego wzoru PIT-2C od osób otrzymujących stypendia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zwolnione są w całości z podatku.
2011
1
maj

Istota:
Czy wypłacone świadczenia pomocy materialnej dla uczniow ujete w systemie oświaty zobowiazują płatnika do wystawiania informacji PIT-8S.
Fragment:
(...) ustawy o systemie oświaty. Świadczenia te korzystają ze zwolnienia zapisanego a art.21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8 S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia w/w informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b w/w ustawy. Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia o czym stanowi art. 236 §2, pkt1 Ordynacji podatkowej)
2011
1
kwi

Istota:
Czy stypendia socjalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wypłacane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na podstawie ustawy o systemie oświaty. Świadczenia te zatem korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma więc zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy. W związku z powyższym całość wypłaconej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie w/w przepisów zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 239 i art. 222 Ordynacji podatkowej.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.