Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej | Interpretacje podatkowe

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikającego z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
Zwolnienie zawarte w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter warunkowy. Oznacza to, że umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – rzeczy i prawa majątkowe nie przeznaczone do działalności gospodarczej będą nabywane i zbywane (w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia) przez kościelne osoby prawne. Z uwagi natomiast na fakt, że zwolnienie z art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma również charakter przedmiotowy, dotrzymanie warunków w nim zawartych obliguje wszystkie strony transakcji do ich zachowania celem jego efektywnego zastosowania. Fakt, że zbycie złomu miedzi przez parafię rzymskokatolicką w omawianym przypadku – jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku we wniosku – nie służy działalności gospodarczej tej parafii a jedynie celom statutowym, nie jest wystarczającym warunkiem do zastosowania omawianego zwolnienia. Jak bowiem wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca (strona nabywająca w przedmiotowej umowie sprzedaży) nabyty od parafii złom przeznaczy do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2017
4
paź

Istota:
1. Dane zawarte w sprawozdaniu obdarowanej kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu wartości otrzymanej darowizny na jej działalność charytatywno-opiekuńczą winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości ten dokument sprawozdaje o przeznaczeniu darowizny zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wydatki na remont, renowację pomieszczeń klasztornych, odnowienie starodruków, remont Bazyliki, wykraczają poza zakres określony w art. 39 pkt 1 - 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdział 2 reguluje kwestie kościelnych osób prawnych; ani z przepisów ustawowym, ani ze szczegółowych rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 10 tej ustawy nie wynika, by Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymsko-Katolickim posiadało status kościelnej osoby prawnej. Jednocześnie bezsporne jest to, że stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Za niezasadny należy uznać zarzutu skargi, iż zaskarżona decyzja nie zawierała uzasadnienia faktycznego i zgromadzonych sprawie dowodów - Dyrektor Izby Skarbowej wskazał jakie dowody zostały w sprawie zebrane, które uznał za wiarygodne, którym zaś odmówił wiarygodności i wyjaśnił dlaczego, podał także podstawy prawne dokonanego rozstrzygnięcia. W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku Maria i Roman M... wnieśli o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili: naruszenie prawa materialnego, a to art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
2011
1
cze

Istota:
1. Dane zawarte w sprawozdaniu obdarowanej kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu wartości otrzymanej darowizny na jej działalność charytatywno-opiekuńczą winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości ten dokument sprawozdaje o przeznaczeniu darowizny zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wydatki na remont, renowację pomieszczeń klasztornych, odnowienie starodruków, remont Bazyliki, wykraczają poza zakres określony w art. 39 pkt 1 - 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdział 2 reguluje kwestie kościelnych osób prawnych; ani z przepisów ustawowym, ani ze szczegółowych rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 10 tej ustawy nie wynika, by Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymsko-Katolickim posiadało status kościelnej osoby prawnej. Jednocześnie bezsporne jest to, że stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Za niezasadny należy uznać zarzutu skargi, iż zaskarżona decyzja nie zawierała uzasadnienia faktycznego i zgromadzonych sprawie dowodów - Dyrektor Izby Skarbowej wskazał jakie dowody zostały w sprawie zebrane, które uznał za wiarygodne, którym zaś odmówił wiarygodności i wyjaśnił; dlaczego, podał także podstawy prawne dokonanego rozstrzygnięcia, W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku Maria i Roman M... wnieśli o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili: naruszenie prawa materialnego, a to art. 55 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
2011
1
cze

Istota:
Czy darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą za pokwitowaniem odbioru podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Przepis art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lata od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami - darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( podlegają odliczeniu w pełnej wysokości bez ograniczeń), bowiem powołane przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego koniecznym warunkiem wyłączenia darowizn z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:- darczyńca musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny,- obdarowany w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przedstawi sprawozdanie o przeznaczeniu kwoty na działalność charytatywno - opiekuńczą.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu darowizny w pełnej wysokości na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze
Fragment:
Jak wynika z powyższego, powołana ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza możliwość bezlimitowego odliczenia wyłącznie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych. Warunkiem odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na w/w cele jest posiadanie pokwitowania odbioru darowizny oraz sprawozdania. Pokwitowanie musi wystawić kościelna osoba prawna. Ustawa nie precyzuje, jaka forma ma mieć takie pokwitowanie, nie mniej jednak z dowodu poniesienia powinna wynikać data przekazania darowizny oraz dane darczyńcy i obdarowanego. Po odliczeniu darowizny w okresie 2 lat od dnia jej przekazania obdarowany musi przedstawić darczyńcy sprawozdanie, w którym wykaże sposób wykorzystania otrzymanej darowizny . Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Przedstawiona interpretacja jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jednakże wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Organ podatkowy dokonujący interpretacji nie jest uprawniony ani zobowiązany do badania, czy przedstawione we wniosku zaszłości są zgodne ze stanem faktycznym.
2011
1
mar

Istota:
Czy wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II mogą być zaklasyfikowane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podaytku dochodowym od os. fizycznych?
Fragment:
Przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uregulowanie zawarte w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 ze zm.), które stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (...), jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny ­sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Z cytowanego przepisu wynika, iż darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem w wysokości nie limitowanej, pod warunkiem, że zostaną przekazane na rzecz kościelnych osób prawnych wyszczególnionych w powołanej ustawie z.dnia 17.05.1989r, a darczyńca otrzymał od obdarowanego potwierdzenie odbioru darowizny oraz w. okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu otrzymanej kwoty na tę działalność. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż powoływanie się we wniosku na ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczpospolitej Polskiej w części dotyczącej działalności charytatywno-opiekuńczej jest nie prawidłowe.
2011
1
mar

Istota:
� Czy darowizny przekazane na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają u darczyńcy odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnej wysokości, tj. bez limitu odliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?� Czy istnieje obowiązek udokumentowania dokonanej darowizny potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy Parafii, czy wystarczy tylko pisemne pokwitowanie otrzymania darowizny wystawione przez proboszcza?
Fragment:
Przepis art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, iż - zgodnie z powyższymi uregulowaniami- darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podlegają odliczeniu w pełnej wysokości bez ograniczeń), bowiem powołane przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego- w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego koniecznym warunkiem wyłączenia darowizny z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: - darczyńca musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny.
2011
1
mar

Istota:
Czy mogę w całości wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty darowizn przekazanych na działalność charytatywno - opiekuńczą?
Fragment:
(...) charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych , jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przekaże sprawozdanie o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepisy o stosunku Państwa do Kościoła są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisu art.26 ust.1 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm). Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów tutejszy organ podatkowy podziela ...... stanowisko dotyczące możliwości odliczenia w pełnej wysokości od dochodu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła rzymsko-katolickiego, jeżeli zostaną dotrzymane uwarunkowania zawarte w art.55 ust.7 w/w ustawy o stosunku Państwa do Kościoła.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.