Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej | Interpretacje podatkowe

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Dane zawarte w sprawozdaniu obdarowanej kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu wartości otrzymanej darowizny na jej działalność charytatywno-opiekuńczą winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości ten dokument sprawozdaje o przeznaczeniu darowizny zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wydatki na remont, renowację pomieszczeń klasztornych, odnowienie starodruków, remont Bazyliki, wykraczają poza zakres określony w art. 39 pkt 1 - 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
(...) rodzin ubogich, wielodzietnych, pełnych i niepełnych, ubogich, samotnych, niepełnosprawnych oraz zakup odzieży, obuwia, środków czystości dla rodzin wielodzietnych i najuboższych". W tej kwestii okoliczność, iż Stowarzyszenie Służby Charytatywnej nie posiadało statusu kościelnej osoby prawnej w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa, miało decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia odmawiającego prawa do odliczenia kwoty darowizny na rzecz tego stowarzyszenia. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdział 2 reguluje kwestie kościelnych osób prawnych; ani z przepisów ustawowym, ani ze szczegółowych rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 10 tej ustawy nie wynika, by Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymsko-Katolickim posiadało status kościelnej osoby prawnej. Jednocześnie bezsporne jest to, że stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą za pokwitowaniem odbioru podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn.zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 22.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przekazała Pani w 2005r. za pokwitowaniem odbioru darowiznę na działalność --ywno - opiekuńczą kościoła katolickiego. Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem Pani darowizny przekazane za potwierdzeniem odbioru na działalność charytatywno- opiekuńczą kościoła katolickiego podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym. W powyższej sprawie mają (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu darowizny w pełnej wysokości na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze
Fragment:
(...) charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Zatem, w odniesieniu do darowizn na inne cele niż wymienione w art. 55 ust. 7 ww. ustawy mają zastosowanie wyłącznie ogólne przepisy podatkowe. Jak wynika z powyższego, powołana ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza możliwość bezlimitowego odliczenia wyłącznie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych. Warunkiem odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na w/w cele jest posiadanie pokwitowania odbioru darowizny oraz sprawozdania. Pokwitowanie musi wystawić kościelna osoba prawna. Ustawa nie precyzuje, jaka forma ma mieć takie pokwitowanie, nie mniej jednak z dowodu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II mogą być zaklasyfikowane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podaytku dochodowym od os. fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 31.01.2005r. (wpływ do US 31.01.2006r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II. UZASADNIENIE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)
2011
1
mar

Istota:
� Czy darowizny przekazane na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają u darczyńcy odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnej wysokości, tj. bez limitu odliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?� Czy istnieje obowiązek udokumentowania dokonanej darowizny potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy Parafii, czy wystarczy tylko pisemne pokwitowanie otrzymania darowizny wystawione przez proboszcza?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 03.08.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie p o s t a n a w i a uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie 1. odliczenia od dochodu w pełnej wysokości darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelną osobę prawną - jest prawidłowe 2. przekazania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem- jest prawidłowe Uzasadnienie W dniu 03.08.2005r. Pan X korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa wystąpił do tut. organu podatkowego z wnioskiem o dokonanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy mogę w całości wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty darowizn przekazanych na działalność charytatywno - opiekuńczą?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ) oraz art.55 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego ( Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz.154 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola po rozpatrzeniu ... wniosku z dnia .......... / w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i ł podzielić .....stanowisko dotyczące możliwości odliczenia od dochodu w pełnej wysokości darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez parafie kościoła rzymsko-katolickiego U Z A S A D N I E N I E W dniu ........ zwrócił się ..... z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych , który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy może ........ w całości wyłączyć z podstawy opodatkowania (...)
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.