Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
4
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikającego z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?

Fragment:

Zwolnienie zawarte w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter warunkowy. Oznacza to, że umowa sprzedaży będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – rzeczy i prawa majątkowe nie przeznaczone do działalności gospodarczej będą nabywane i zbywane (w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia) przez kościelne osoby prawne. Z uwagi natomiast na fakt, że zwolnienie z art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma również charakter przedmiotowy, dotrzymanie warunków w nim zawartych obliguje wszystkie strony transakcji do ich zachowania celem jego efektywnego zastosowania. Fakt, że zbycie złomu miedzi przez parafię rzymskokatolicką w omawianym przypadku – jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku we wniosku – nie służy działalności gospodarczej tej parafii a jedynie celom statutowym, nie jest wystarczającym warunkiem do zastosowania omawianego zwolnienia. Jak bowiem wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca (strona nabywająca w przedmiotowej umowie sprzedaży) nabyty od parafii złom przeznaczy do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2011
1
cze

Istota:

1. Dane zawarte w sprawozdaniu obdarowanej kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu wartości otrzymanej darowizny na jej działalność charytatywno-opiekuńczą winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości ten dokument sprawozdaje o przeznaczeniu darowizny zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wydatki na remont, renowację pomieszczeń klasztornych, odnowienie starodruków, remont Bazyliki, wykraczają poza zakres określony w art. 39 pkt 1 - 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdział 2 reguluje kwestie kościelnych osób prawnych; ani z przepisów ustawowym, ani ze szczegółowych rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 10 tej ustawy nie wynika, by Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymsko-Katolickim posiadało status kościelnej osoby prawnej. Jednocześnie bezsporne jest to, że stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Za niezasadny należy uznać zarzutu skargi, iż zaskarżona decyzja nie zawierała uzasadnienia faktycznego i zgromadzonych sprawie dowodów - Dyrektor Izby Skarbowej wskazał jakie dowody zostały w sprawie zebrane, które uznał za wiarygodne, którym zaś odmówił wiarygodności i wyjaśnił dlaczego, podał także podstawy prawne dokonanego rozstrzygnięcia. W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku Maria i Roman M... wnieśli o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili: naruszenie prawa materialnego, a to art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

2011
1
cze

Istota:

1. Dane zawarte w sprawozdaniu obdarowanej kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu wartości otrzymanej darowizny na jej działalność charytatywno-opiekuńczą winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości ten dokument sprawozdaje o przeznaczeniu darowizny zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wydatki na remont, renowację pomieszczeń klasztornych, odnowienie starodruków, remont Bazyliki, wykraczają poza zakres określony w art. 39 pkt 1 - 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdział 2 reguluje kwestie kościelnych osób prawnych; ani z przepisów ustawowym, ani ze szczegółowych rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 10 tej ustawy nie wynika, by Stowarzyszenie Służby Charytatywnej im. bł. ... - Patronki przy Kościele Rzymsko-Katolickim posiadało status kościelnej osoby prawnej. Jednocześnie bezsporne jest to, że stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Za niezasadny należy uznać zarzutu skargi, iż zaskarżona decyzja nie zawierała uzasadnienia faktycznego i zgromadzonych sprawie dowodów - Dyrektor Izby Skarbowej wskazał jakie dowody zostały w sprawie zebrane, które uznał za wiarygodne, którym zaś odmówił wiarygodności i wyjaśnił; dlaczego, podał także podstawy prawne dokonanego rozstrzygnięcia, W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku Maria i Roman M... wnieśli o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili: naruszenie prawa materialnego, a to art. 55 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

2011
1
kwi

Istota:

Czy darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą za pokwitowaniem odbioru podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Przepis art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lata od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami - darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( podlegają odliczeniu w pełnej wysokości bez ograniczeń), bowiem powołane przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego koniecznym warunkiem wyłączenia darowizn z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:- darczyńca musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny,- obdarowany w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przedstawi sprawozdanie o przeznaczeniu kwoty na działalność charytatywno - opiekuńczą.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu darowizny w pełnej wysokości na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze

Fragment:

Jak wynika z powyższego, powołana ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza możliwość bezlimitowego odliczenia wyłącznie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych. Warunkiem odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na w/w cele jest posiadanie pokwitowania odbioru darowizny oraz sprawozdania. Pokwitowanie musi wystawić kościelna osoba prawna. Ustawa nie precyzuje, jaka forma ma mieć takie pokwitowanie, nie mniej jednak z dowodu poniesienia powinna wynikać data przekazania darowizny oraz dane darczyńcy i obdarowanego. Po odliczeniu darowizny w okresie 2 lat od dnia jej przekazania obdarowany musi przedstawić darczyńcy sprawozdanie, w którym wykaże sposób wykorzystania otrzymanej darowizny . Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Przedstawiona interpretacja jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jednakże wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Organ podatkowy dokonujący interpretacji nie jest uprawniony ani zobowiązany do badania, czy przedstawione we wniosku zaszłości są zgodne ze stanem faktycznym.

2011
1
mar

Istota:

Czy wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II mogą być zaklasyfikowane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podaytku dochodowym od os. fizycznych?

Fragment:

Przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uregulowanie zawarte w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 ze zm.), które stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (...), jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny ­sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Z cytowanego przepisu wynika, iż darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem w wysokości nie limitowanej, pod warunkiem, że zostaną przekazane na rzecz kościelnych osób prawnych wyszczególnionych w powołanej ustawie z.dnia 17.05.1989r, a darczyńca otrzymał od obdarowanego potwierdzenie odbioru darowizny oraz w. okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu otrzymanej kwoty na tę działalność. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż powoływanie się we wniosku na ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczpospolitej Polskiej w części dotyczącej działalności charytatywno-opiekuńczej jest nie prawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

� Czy darowizny przekazane na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają u darczyńcy odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnej wysokości, tj. bez limitu odliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?� Czy istnieje obowiązek udokumentowania dokonanej darowizny potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy Parafii, czy wystarczy tylko pisemne pokwitowanie otrzymania darowizny wystawione przez proboszcza?

Fragment:

Przepis art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza, iż - zgodnie z powyższymi uregulowaniami- darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podlegają odliczeniu w pełnej wysokości bez ograniczeń), bowiem powołane przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego- w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego koniecznym warunkiem wyłączenia darowizny z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: - darczyńca musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny.

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę w całości wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty darowizn przekazanych na działalność charytatywno - opiekuńczą?

Fragment:

(...) charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych , jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przekaże sprawozdanie o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepisy o stosunku Państwa do Kościoła są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisu art.26 ust.1 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm). Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów tutejszy organ podatkowy podziela ...... stanowisko dotyczące możliwości odliczenia w pełnej wysokości od dochodu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła rzymsko-katolickiego, jeżeli zostaną dotrzymane uwarunkowania zawarte w art.55 ust.7 w/w ustawy o stosunku Państwa do Kościoła.