Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych | Interpretacje podatkowe

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń rekonwersyjnych.
Fragment:
Tym samym, do zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego emeryta lub rencisty dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 przywołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa wyżej. Nadwyżka ponad kwotę zwolnioną podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wypłacana przez Wojskowe Biuro Emerytalne pomoc rekonwersyjna/koszty przekwalifikowania zawodowego byłemu żołnierzowi zawodowemu (Zainteresowanemu) posiadającemu status emeryta lub rencisty w związku z uprzednio łączącym go z zakładem pracy stosunkiem służbowym stanowi dla niego przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł i od którego to przychodu nie jest zasadne pobieranie przez płatnika zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od kwot przekraczających limity korzystające z ww. zwolnienia zasadne jest pobieranie przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% przyznanego świadczenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto – na podstawie 42 ust. 1a cyt. ustawy podatkowej – na okoliczność ww.
2015
3
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Sytuacje, w których następuje wyznaczenie lub skierowanie żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu, a także odwoływania do kraju z tej służby, jak również warunki przyznawania świadczeń żołnierzom zawodowym, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Z kolei przywołane przez Wnioskodawcę przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stanowią odpowiednio. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługuje uposażenie zasadnicze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia według stanowiska służbowego zajmowanego przed skierowaniem – art. 102 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 2, w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa przysługuje, wypłacana w walucie polskiej lub obcej, należność zagraniczna, ustalona odpowiednio do rangi pełnionej funkcji i zakresu wykonywanych obowiązków służbowych, warunków zagrożenia utraty zdrowia lub życia występujących w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa, a także uciążliwości wynikających z trudnych warunków klimatycznych lub zakwaterowania – art. 102 ust. 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Kwotę należności zagranicznej wynikającą z ust. 4 - zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłacanych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu na podstawie przepisów obowiązujących w organizacji międzynarodowej lub w siłach wielonarodowych.
2015
1
gru

Istota:
Dot. sposobu opodatkowania zwolnienia żołnierza z obowiązku zwrotu kosztów nauki.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Ustawodawca określając w art. 11 ustawy o podatku dochodowym ogólną definicję przychodu osoby fizycznej, wskazał w niej trzy zasadnicze grupy przysporzeń, których otrzymanie rodzi na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu. Do przysporzeń tych zalicza się: pieniądze i wartości pieniężne (np. weksle, czeki, polecenie przelewu itp.) wartość świadczeń w naturze (otrzymane rzeczy i prawa) wartość innych nieodpłatnych świadczeń (usługi, udostępnione bezpłatnie rzeczy lub prawa , umorzone zobowiązania). W przedmiotowej sprawie dowódca Batalionu w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003r.
2011
1
maj

Istota:
Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wynagrodzenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa ?
Fragment:
Następnie w związku z wejściem w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) Szef Sztabu Generalnego WP dnia 16.06.2004 r. Rozkazem Nr 260/PERS/P1 z dniem 1 lipca 2004 r. ponownie wyznaczył go na stanowisko służbowe technik na okres kadencji do 30 czerwca 2007 r. Podatnik powołując się na przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust.15, prezentuje stanowisko, iż to zwolnienie przedmiotowe jest należne również żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni lub innej spółdzielni zajmującej się produkcja rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy - art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. stosuje się również do dochodów ze stosunku służbowego żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, o ile:
1. Nie uzyskują świadczeń zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy,
2. Nie są członkami służby zagranicznej.
Fragment:
Wnoszący zapytanie przedstawił następujący stan faktyczny, z którego wynika, że na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. podatnik został wyznaczony z dniem 1 lipca 2003 r. na stanowisko starszego specjalisty w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym (IMS) w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, a następnie w związku z wejściem w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) Szef Sztabu Generalnego WP dnia 17 czerwca 2004 r. rozkazem Nr 271/Pwrs/P1 z dniem 1 lipca 2004 r. ponownie wyznaczył go na ww. stanowisko na okres kadencji do 30 czerwca 2006 r. W ocenie podatnika, w jego sytuacji ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nie przekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.