Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
3
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń rekonwersyjnych.

Fragment:

Tym samym, do zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego emeryta lub rencisty dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 przywołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa wyżej. Nadwyżka ponad kwotę zwolnioną podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wypłacana przez Wojskowe Biuro Emerytalne pomoc rekonwersyjna/koszty przekwalifikowania zawodowego byłemu żołnierzowi zawodowemu (Zainteresowanemu) posiadającemu status emeryta lub rencisty w związku z uprzednio łączącym go z zakładem pracy stosunkiem służbowym stanowi dla niego przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł i od którego to przychodu nie jest zasadne pobieranie przez płatnika zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od kwot przekraczających limity korzystające z ww. zwolnienia zasadne jest pobieranie przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% przyznanego świadczenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto – na podstawie 42 ust. 1a cyt. ustawy podatkowej – na okoliczność ww.

2015
1
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Sytuacje, w których następuje wyznaczenie lub skierowanie żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu, a także odwoływania do kraju z tej służby, jak również warunki przyznawania świadczeń żołnierzom zawodowym, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Z kolei przywołane przez Wnioskodawcę przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stanowią odpowiednio. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługuje uposażenie zasadnicze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia według stanowiska służbowego zajmowanego przed skierowaniem – art. 102 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 2, w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa przysługuje, wypłacana w walucie polskiej lub obcej, należność zagraniczna, ustalona odpowiednio do rangi pełnionej funkcji i zakresu wykonywanych obowiązków służbowych, warunków zagrożenia utraty zdrowia lub życia występujących w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa, a także uciążliwości wynikających z trudnych warunków klimatycznych lub zakwaterowania – art. 102 ust. 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Kwotę należności zagranicznej wynikającą z ust. 4 - zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłacanych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu na podstawie przepisów obowiązujących w organizacji międzynarodowej lub w siłach wielonarodowych.

2011
1
maj

Istota:

Dot. sposobu opodatkowania zwolnienia żołnierza z obowiązku zwrotu kosztów nauki.

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Ustawodawca określając w art. 11 ustawy o podatku dochodowym ogólną definicję przychodu osoby fizycznej, wskazał w niej trzy zasadnicze grupy przysporzeń, których otrzymanie rodzi na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu. Do przysporzeń tych zalicza się: pieniądze i wartości pieniężne (np. weksle, czeki, polecenie przelewu itp.) wartość świadczeń w naturze (otrzymane rzeczy i prawa) wartość innych nieodpłatnych świadczeń (usługi, udostępnione bezpłatnie rzeczy lub prawa , umorzone zobowiązania). W przedmiotowej sprawie dowódca Batalionu w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wynagrodzenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa ?

Fragment:

Następnie w związku z wejściem w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) Szef Sztabu Generalnego WP dnia 16.06.2004 r. Rozkazem Nr 260/PERS/P1 z dniem 1 lipca 2004 r. ponownie wyznaczył go na stanowisko służbowe technik na okres kadencji do 30 czerwca 2007 r. Podatnik powołując się na przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust.15, prezentuje stanowisko, iż to zwolnienie przedmiotowe jest należne również żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni lub innej spółdzielni zajmującej się produkcja rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy - art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. stosuje się również do dochodów ze stosunku służbowego żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, o ile:
1. Nie uzyskują świadczeń zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy,
2. Nie są członkami służby zagranicznej.

Fragment:

Wnoszący zapytanie przedstawił następujący stan faktyczny, z którego wynika, że na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. podatnik został wyznaczony z dniem 1 lipca 2003 r. na stanowisko starszego specjalisty w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym (IMS) w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, a następnie w związku z wejściem w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) Szef Sztabu Generalnego WP dnia 17 czerwca 2004 r. rozkazem Nr 271/Pwrs/P1 z dniem 1 lipca 2004 r. ponownie wyznaczył go na ww. stanowisko na okres kadencji do 30 czerwca 2006 r. W ocenie podatnika, w jego sytuacji ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nie przekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.