IPTPB2/4511-495/15-2/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłacenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendium za okres stażu
IPTPB2/4511-495/15-2/PKinterpretacja indywidualna
  1. rehabilitacja niepełnosprawnych
  2. stypendia
  3. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendium za okres stażu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendium za okres stażu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto ... realizując zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i Uchwały Nr ... Rady Miasta ... z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ... i Powiatowy Urząd Pracy w ... oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2015 r., będzie:

  • wypłacało stypendium za odbywający się staż, osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
  • odprowadzało należne składki oraz podatek.

Przedmiotowe stypendium finansowane będzie w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zabezpieczone zostało w środkach określonych w Uchwale Nr ... Rady Miasta ... z dnia 26 lutego 2015 r. Ustalony plan finansowy zakłada finansowanie rehabilitacji zawodowej jako zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wypłacone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendium za okres stażu osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od ww. świadczenia oraz sporządzenia imiennych informacji o dochodach...

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznane osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu, stypendium za okres stażu, płatne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Wnioskodawca nie będzie objęty dyspozycją zawartą w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia imiennych informacji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29 – 30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ww. ustawy).

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności.

Zakres zwolnionych od podatku dochodowego świadczeń, o których mowa w ww. przepisie, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Jeżeli zatem przyznanie osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynika z przepisów powołanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to przedmiotowe świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

W rozumieniu art. 11 ww. ustawy, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Osoba ta może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni m.in. ze szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych. Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy, z których korzystają osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, są pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 38 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej. Przepis ten dotyczy szkoleń określonych w tej ustawie, których koszty zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizując zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i Uchwały Rady Miasta z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2015 r., będzie wypłacało stypendium za odbywający się staż osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, oraz odprowadzało należne składki i podatek. Przedmiotowe stypendium finansowane będzie w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zabezpieczone zostało w środkach określonych w Uchwale Rady Miasta z dnia 26 lutego 2015 r. Ustalony plan finansowy zakłada finansowanie rehabilitacji zawodowej jako zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacane osobom niepełnosprawnym, posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendia za okres stażu korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia imiennych informacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rehabilitacja niepełnosprawnych
ITPB1/415-270/12/IG | Interpretacja indywidualna

stypendia
IPPB4/4511-856/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
PB I-1/4150/IN-125/US Paj�czno/06/AW | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/426/CRS/14 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.