Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłacenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stypendium za okres stażu

Fragment:

Zgodnie z art. 38 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej. Przepis ten dotyczy szkoleń określonych w tej ustawie, których koszty zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizując zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i Uchwały Rady Miasta z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. dofinansowanie wynagrodzeń w ramach pomocy PFRON

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. wolnymi od podatku dochodowego były dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 tejże ustawy, w brzmieniu do 31.12.2003 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 46, 47a-47c i 48. Z dniem 01.01.2004 r. powyższy przepis art. 21 ust. 1 pkt 48 został uchylony, natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 otrzymał nowe brzmienie, mianowicie: "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c i 116". Ponadto w myśl art. 14 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) postanawiał, że: „zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1, pkt 47b i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do 31.12.2004 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione w 2005r. przez podatnika na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od dochodu?

Fragment:

Jednakże w myśl art. 26 ust.7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki, o których mowa w ust.7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Wysokość wydatków na cele określone w ust.7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie – art.26 ust.7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art.26 ust.7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust.7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1/ orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 2/ decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 3/ orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.