Ustawa o finansach publicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustawa o finansach publicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
4
kwi

Istota:

Czy wypłacone stypendium stażowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 lub art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wypłacone stypendium stażowe dla uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik nie jest obowiązany do poboru podatku z ww. tytułu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
paź

Istota:

Czy zakład będzie zobowiązany do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty z bilansem i rachunkiem zysków i strat?

Fragment:

Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie: „Likwidację Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy". Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie przewiduje dalszego funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej w formie gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej powołany został uchwałą Rady Powiatu jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego bez określonej formy organizacyjno-prawnej. Uchwała Rady Powiatu postanawia, że od 01 stycznia 2011 roku Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostką organizacyjną powiatu działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład jako jednostka organizacyjna Powiatu nie posiadał dotychczas osobowości prawnej i nadal jej nie posiada. Art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) umożliwia utworzenie samorządowego zakładu budżetowego poprzez przeprowadzenie likwidacji obecnie istniejącego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod tą samą nazwą.