Ustąpienie wspólnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustąpienie wspólnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, za towar pozostawiony w spółce cywilnej, po likwidacji swojej części działalności w spółce (wspólnik) i po opłaceniu podatku od tej części oraz podatku w związku z remanentem likwidacyjnym, powinien jeszcze raz za ten pozostawiony towar zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.), uzupełnionym 30 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy obowiązku sprządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej jednego ze wspólników.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ...z dnia 24.11.2005r. (data wpływu do US 16.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.12.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Pani ..., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni Pani Beata Pasik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych. W niedalekiej przyszłości planuje wystąpić ze spółki cywilnej. Spółka nadal będzie kontynuować działalność w (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu pozostałych na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, składników majątku spółki.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 grudnia 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, uznaje za prawidłowe przedstawione stanowisko w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z remanentu likwidacyjnego , w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - "stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta (...)

2011
1
mar

Istota:

W wyniku wystąpienia z czteroosobowej spółki cywilnej otrzymam w pieniądzu wartość wniesionego przeze mnie wkładu oznaczonego w umowie spółki. Czy ww. czynność spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Jak wynika ze złożonego wniosku, w wyniku ustąpienia z czteroosobowej spółki cywilnej otrzyma Pan w pieniądzu wartość wkładu oznaczonego w umowie spółki (przypadającego na Pana). Zdaniem Pana kwota zwrotu wkładu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Stosownie do art.871 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki w celu używania oraz wypłaca się wartość jego wkładu oznaczonego w umowie spółki , a w razie braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przekazanie wspólnikowi, który wystąpił ze spółki cywilnej, części środków trwałych (nieruchomości) za zwrot wkładu wniesionego w pieniądzu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu do U.S. w Kutnie: 19.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 871 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki, a z braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólników. Czynność polegająca na zwrocie rzeczy, które wspólnik wniósł jako udział do spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Ponadto w (...)