Ustalenie stanu faktycznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalenie stanu faktycznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię polega na mylnym zrozumieniu przepisu i może nastąpić w sytuacji, gdy Sąd I instancji zaakceptuje i uzna za prawidłowe mylne rozumienie przepisu przez organy administracji. Stawiając taki zarzut w skardze kasacyjnej, strona winna zatem nie tylko wskazać, jak dany przepis prawa winien być odczytywany, ale również wyjaśnić, dlaczego interpretacja przepisu zaakceptowana przez sąd jest niewłaściwa.
Nie sposób zgodzić się z zarzutem, że Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku dokonał oceny umowy z dnia (...) i dokonał w efekcie ustalenia stanu faktycznego służącego merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy, bowiem Sąd ten podzielił argumentację organów podatkowych przeciwko uznaniu należności wypłaconej skarżącemu za odszkodowanie, nie dokonując samodzielnie oceny ww. umowy, ani też nie czyniąc żadnych ustaleń faktycznych.

Fragment:

(...) umownej uregulowanej w art. 483-485 K.c. Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Gliwicach oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadniając skargę kasacyjną podniesiono, że dokonując wykładni przedmiotowej umowy, organy podatkowe nie zastosowały reguł wykładni wynikających z art. 199a O.p., stanowiącego dopełnienie art. 122 i 191 O.p. Dodano, że ustalenie stanu faktycznego istotnego dla wymiaru podatku wymaga uprzedniego poznania treści czynności prawnej. Prowadząc postępowanie dowodowe, organy podatkowe nie wykonały zaleceń NSA i WSA w Gliwicach. Nie można bowiem było ustalić skutków, które wywołała umowa tylko na podstawie rozważenia zebranego materiału dowodowego, bez jego uzupełnienia w postaci nowych środków dowodowych. Wskazania Sądów orzekających zmierzały bowiem do uzupełnienia materiału dowodowego, a ich (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Skoro WSA nie kontrolował legalności zastosowania przez organy podatkowe określonych przepisów, a w treści skargi kasacyjnej brak uzasadnienia, w jaki sposób sąd I instancji naruszył te przepisy, tak gdy chodzi o błędną wykładnię, jak niewłaściwe ich zastosowanie, NSA pozbawiony został możliwości kontroli kasacyjnej tak sformułowanych zarzutów.
2. W sytuacji, gdy przyjęty przez sąd I instancji stan faktyczny sprawy, ustalony przez organy podatkowe, nie wypełniał dyspozycji określonych norm, przepisy te nie był podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia podatkowego, a ich zastosowanie nie znajdowało uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym na etapie postępowania podatkowego,nie można twierdzić, że sąd ten uchybił ich treści.
3. Dyspozycja normy art. 106 § 3 u.p.p.s.a. nie daje podstaw do tego, by żądać przeprowadzenia przed wojewódzkim sądem administracyjnym postępowania dowodowego wskazującego na istnienie nowych okoliczności faktycznych, których strona nie podnosiła w toku postępowania podatkowego, uznając je za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skoro zatem nie zarzucono skutecznie przed WSA naruszenia przez organy podatkowe przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na ustalenie stanu faktycznego, Sąd ten zmuszony był przyjąć stan faktyczny za ustalony prawidłowo i poddać analizie jego subsumpcję.

Fragment:

(...) których strona nie podnosiła w toku postępowania podatkowego, uznając je za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Całkowicie chybiony jest zatem zarzut skargi kasacyjnej (s. 6), iż niedopuszczenie dowodu z umów najmu jest ewidentnym naruszeniem przepisów postępowania. Skoro zatem skrzące przedsiębiorstwo nie zarzuciło skutecznie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie naruszenia przez organy podatkowe przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na ustalenie stanu faktycznego Sąd ten zmuszony był przyjąć stan faktyczny za ustalony prawidłowo i poddać analizie jego subsumpcję. Skład orzekający tego sądu uznał przy tym zasadnie, iż przy tak ustalonym stanie faktycznym organy podatkowe subsumcję ustalonego przez siebie stanu faktycznego dokonały sposób prawidłowy. Wobec tego zarzut naruszenia przez sąd I instancji przepisów prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 16a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Decyzja nie może być skutecznie zaskarżana tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego nastąpiło w sposób wadliwy.

Fragment:

(...) stan faktyczny musi być ustalany w oparciu o takie dowody. O tym czy w materiale dowodowym znajdzie się opinia biegłego decyduje organ orzekający. Nieuwzględnienie w postępowaniu wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego może być kwestionowane w postępowaniach odwoławczych lub skargowych. Decyzja nie może być jednak skutecznie zaskarżana tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego nastąpiło w sposób wadliwy. Takiej oceny w stosunku ustaleń zaskarżonej decyzji Sąd I instancji nie dokonał. Nie wypowiedział się ani co do trafności ustaleń i poprawności interpretacji przepisów Prawa autorskiego w zakresie współautorstwa promotorów, ani co do prawidłowości uznania, że do przychodów z tytułu promotorstwa nie mają zastosowania 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Sąd ograniczył się jedynie do enigmatycznych (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Dla każdego postępowania kluczowe znaczenie ma ustalenie stanu faktycznego sprawy, bowiem tylko w takim przypadku możliwe jest ustalenie prawa i obowiązków strony tego postępowania. Tylko dla prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można zastosować przepisy prawa materialnego skutkujące powstaniem praw i obowiązków strony postępowania sądowo-administracyjnego. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych oznacza, że są one wiążące.
2. Kosztem uzyskania przychodów mogą być wydatki związane z przygotowaniem analiz i opracowań usprawniających funkcjonowanie źródła przychodu, jednakże podatnik powinien wykazać w sposób wiarygodny potwierdzenie wykonania tego rodzaju analiz i opracowań przydatnych dla tego celu. Z chwilą bowiem zakwestionowania zaliczenia przez organy podatkowe konkretnego wydatku - jako niebędącego kosztem uzyskania przychodów - na podatniku ciąży obowiązek wykazania, iż zamiar poniesionych wydatków był obiektywnie związany z osiąganym lub zamierzonym przychodem. Skutki materialnoprawne w postaci potrącenia z przychodu wydatków poniesionych w celu jego osiągnięcia mogą nastąpić jedynie wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wykaże źródła bądź środki dowodowe, które umożliwią organowi podatkowemu ocenę, iż zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) zgodnego z prawem ustalenia stanu faktycznego. Wobec braku zarzutów dotyczących naruszenia przepisów proceduralnych mających zastosowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym Naczelny Sąd Administracyjny jest związany ustaleniami zaskarżonego wyroku (por. wyrok NSA z dnia 21.04.2004 r., sygn. akt FSK 181/04, publ. ONSAiWSA z 2004 r., nr 2, poz. 36 wraz z powołanym w nim orzecznictwem Sądu Najwyższego). Podkreślenia wymaga, iż dla każdego postępowania kluczowe znaczenie ma ustalenie stanu faktycznego sprawy, bowiem tylko w takim przypadku możliwe jest ustalenie prawa i obowiązków strony tego postępowania. Tylko dla prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można zastosować przepisy prawa materialnego skutkujące powstaniem praw i obowiązków strony postępowania sądowo-administracyjnego. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych oznacza, że są one wiążące. (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Skoro ustalenie stanu faktycznego oparto na dokumentach, z których wprost wynikało, że odbiorcy ciepła udostępnią dostawcy nieodpłatnie pomieszczenia, w których zainstalowane były urządzenia wykorzystywane przez dostawcę do dostarczania ciepła odbiorcom, to kwestionowanie okoliczności, iż świadczenie to było nieodpłatne nie znajduje uzasadnienia. Wobec tego, że wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., nieusprawiedliwiony jest zarzut dotyczący zastosowania tego przepisu do niekwestionowanego stanu faktycznego.
2. Wysokość dochodu uzależniona jest od okoliczności występujących obiektywnie, uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów ich uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.). Podatek powinien zatem wykazywać te okoliczności zgodnie z rzeczywistością. Ekonomiczne uzasadnienie uzgodnienia z kontrahentami odpłatności lub jej braku nie ma wpływu na załatwienie sprawy podatkowej, dla której istotna jest - co wyżej podkreślono - ocena występującego w okresie rozliczenia stanu faktycznego pod kątem przepisów ustawy regulującej obowiązek podatkowy w danym podatku.

Fragment:

(...) postępowania). Sąd przyjął natomiast za prawidłowe ustalenia organów podatkowych, że spółka w badanych latach podatkowych wskutek nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń stanowiących własność odbiorców ciepła, w celach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą uzyskała świadczenie odpowiadające swoją wartością wysokości czynszu, który musiałaby zapłacić, gdyby w umowach z odbiorcami ciepła przewidziano odpłatne korzystanie z pomieszczeń. Skoro ustalenie stanu faktycznego oparto na umowach sprzedaży ciepła, z których wprost wynikało, że odbiorcy ciepła udostępnią dostawcy nieodpłatnie pomieszczenia, w których zainstalowane były urządzenia wykorzystywane przez dostawcę do dostarczania ciepła odbiorcom, to kwestionowanie okoliczności, iż świadczenie to było nieodpłatne nie znajduje uzasadnienia. Wobec tego, że wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowe (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.02.2005 r. (znak: IIUS.PB-I-415/2/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: Pismem z dnia 19.01.2005 r. (uzupełnionym z dniu 15.02.2005 r.) "E." spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie sformułowano w następujący sposób: czy wypłacone w 2005 r. należności związane z przemieszczaniem pracowników, wykonujących swoje obowiązki służbowe na terenie całego kraju, stanowią przychód dla pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym (...)