Ustalanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy zapłata przez wspólnika Spółki jej wymagalnych zobowiązań stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy rodzi obowiązek podatkowy po stronie Spółki, a jeśli tak, to w jakiej dacie obowiązek taki powstaje?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Syndyka masy upadłości Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem w dniu 13 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytania dotyczy sposobu ustalenia dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-38 z tytułu zbycia instrumentów finansowych w przypadku określenia wartości transakcji w walucie obcej bez pośrednictwa banków z siedzibą w Polsce.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia - uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedłożonego wniosku wynika, iż jest Pan podatnikiem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Na terytorium Stanów Zjednoczonych osiąga Pan dochody w dolarach amerykańskich m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji) na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych.Pytania dotyczy sposobu ustalenia dochodu w rozliczeniu podatkowym PIT-38 z tytułu zbycia instrumentów finansowych w przypadku określenia wartości transakcji w walucie obcej bez pośrednictwa banków z siedzibą w Polsce. Pana zdaniem zarówno w celu wyliczenia kwoty przychodu ze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychody z tytułu wynagrodzeń po odliczeniu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne stanowią podstawę opodatkowania?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 24 marca 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie, zasad ustalania podstawy opodatkowania dochodów uzyskanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 24 marca 2005 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasad ustalania podstawy opodatkowania dochodu z tytułu wynagrodzeń pracowników. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zatrudnia pracowników, których ze względu na prowadzony rodzaj działalności deleguje do pracy za granicą. Obecnie Spółka realizuje kontrakty w (...)

2011
1
sty

Istota:

Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (Dz. U Nr. 54, poz. 535)- Jaką stawką w/w podatku zostały objęte usługi kominiarskie.1) przeglądy techniczne przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo-wentylacyjnych - budynki i lokale: a) użytkowe, b) mieszkalneMoim zdaniem a)22%; b) 7%2) odbiory przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo - wentylacyjnych w nowo wznoszonych budynkach: a) użytkowych, b) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 22%.3) opiniowanie przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo - wentylacyjnych budynkach i lokalach:a) użytkowychb) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 22%.4) czyszczenie przewodów kominowych :dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach i lokalach: a) użytkowych; b) mieszkalnych.Moim zdaniem a) 22%; b) 7%.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Świadczone przez podatnika usługi kominiarskie polegające na dokonywaniu przeglądów technicznych przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo-wentylacyjnych oraz czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, (...)