ITPP3/4512-483/16-2/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom, w związku z którymi otrzymano odszkodowanie z tytułu rozwiązania kontraktu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania oraz pozostałych usług doradztwa innym podmiotom, w związku z którymi otrzymano odszkodowanie z tytułu rozwiązania kontraktu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany w dalszej części wniosku również Menedżerem) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług zarządzania i doradztwa, zawarł kontrakt menedżerski ze spółką prawa handlowego (spółką kapitałową). Na mocy postanowień kontraktu menedżerskiego spółka powierzyła Wnioskodawcy pełnienie funkcji członka Zarządu, zaś Wnioskodawca zobowiązał się do zarządzania spółką. Kontrakt został zawarty na okres, który zakończy się po upływie wspólnej kadencji Zarządu. W związku z uzyskaną interpretacją indywidualną ..., wszystkie świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W dniu ... kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ... Sp. z o.o. dokonało odwołania Menedżera ze składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, w związku z powyższym Menedżerowi przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu, w ustalonej wysokości, zgodnie z zapisami kontraktu menedżerskiego. Odwołanie nastąpiło bez podania przyczyny. Na przedmiotowe odszkodowanie Wnioskodawca wystawił fakturę VAT oraz odprowadził do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT. Odszkodowanie wraz z należnym podatkiem VAT zostało zapłacone Wnioskodawcy przez Spółkę w całości. Po kilku miesiącach Spółka jednak zakwestionowała otrzymaną fakturę VAT za odszkodowanie, żądając korekty faktury VAT, wyjaśniając, iż świadczenie o charakterze odszkodowania z tytułu kontraktu menedżerskiego pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania kontraktu menedżerskiego przed upływem kadencji Zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie świadczone przez Niego usługi w oparciu o kontrakt menedżerski, w tym otrzymane odszkodowanie z tytułu rozwiązania kontraktu przed upływem okresu na jaki został zawarty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z otrzymanym od Spółki pismem kwestionującym wystawioną za odszkodowanie fakturę VAT wraz z należnym podatkiem, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy odszkodowanie powinno być opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT potraktował tę czynność jako transakcję ekwiwalentną – w zamian za wynagrodzenie. Menedżer toleruje sytuację rozwiązania (przed upływem kadencji) kontraktu przez Spółkę, a Spółka toleruje zaistniały stan rzeczy. W związku z tym, Wnioskodawca otrzymane na podstawie kontraktu odszkodowanie uznał za formę wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. W konsekwencji uznając je za podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1.

Termin „odszkodowanie” nie został zdefiniowany w ustawie o VAT. Regulacje dotyczące odszkodowania zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego, „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Ponadto, między zdarzeniem a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Menedżer potraktował tę sytuację jako transakcję ekwiwalentną – w zamian za wynagrodzenie menedżer toleruje sytuację rozwiązania kontraktu przed upływem kadencji, a Spółka zgadza się na wypłatę odszkodowania w ustalonej wysokości mając w zamian możliwość dokonania zmian w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji. Wysokość odszkodowania ustalona została w oparciu o wynagrodzenie, jednakże wynagrodzenie to (odszkodowanie) było niższe od tego, jakie uzyskałby członek Zarządu, gdyby świadczył usługę zarządzania do upływu końca kadencji. Zatem, jeśli zaniechanie pewnych czynności za „odszkodowaniem” przynosi wymierną korzyść konkretnemu podmiotowi (w tym przypadku Spółce) - co do której istnieje zgoda stron - takie działanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług powinno być uznane za usługę. Ustalanie statusu wypłacanego odszkodowania, jako podlegającego bądź nie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Zatem, w przypadku gdy płatności o charakterze odszkodowawczym nie będą miały bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wtedy kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Jeśli natomiast otrzymana przez stronę umowy wartość jest ściśle związana z uzyskaniem korzyści przez stronę umowy korzystającą z usług podatnika w postaci tolerowania zaistniałego stanu rzeczy (możliwość zmiany składu Zarządu przed upływem kadencji za wypłatą odszkodowania), otrzymane na podstawie kontraktu odszkodowanie nie jest zadośćuczynieniem, lecz stanowi formę wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, podlegają opodatkowaniu - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy czynności, z tytułu których zostało ono wypłacone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Oznacza to, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.