ITPP3/443-418/14/MD | Interpretacja indywidualna

Zasadność stosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wystawianiu dokumentów związanych z tranzytem towarów.
ITPP3/443-418/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. eksport (wywóz)
  2. miejsce świadczenia
  3. stawka
  4. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniach 14 i 20 października 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności stosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wystawianiu dokumentów związanych z tranzytem towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 14 i 20 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności stosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wystawianiu dokumentów związanych z tranzytem towarów.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. (dalej jako „Spółka”) rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 18 czerwca 2014 r. Spółka zajmuje się „sprzedażą wykonania usługi dokonania procedury” tranzytu na terenie Białorusi, Rosji, Kazachstanu. Obejmuje ona przygotowanie firmom transportowym dokumentacji celnej w eksporcie „jadącym” na Białoruś, do Rosji lub Kazachstanu, do momentu odprawy ostatecznej w kraju przeznaczenia (na terenie Białorusi, Rosji lub Kazachstanu). Deklaracja tranzytowa sporządzona jest na podstawie dokumentów wywozowych takich jak faktura sprzedażowa, CMR, certyfikaty sanitarne, karnet TIR i jest wysyłana elektronicznie do odpowiedniego urzędu celnego przeznaczenia. W przypadku, gdy zabezpieczenie karnetu TIR na należności celno-podatkowe nie jest wystarczające przewoźnik otrzymuje certyfikat dopełniający gwarancje TIR (procedura zawiera gwarancję należności celnych). Usługi związane z załatwianiem formalności celnych w eksporcie Spółka świadczy podmiotom mającym siedzibę zarówno na terytorium Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy), jak i państw należących do Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan). Usługi dotyczące procedury tranzytu Spółka świadczy firmom transportowym (przewoźnikom) wykonującym samodzielną działalność gospodarczą, które mają siedzibę na terytorium Polski, jak i poza nią. Wszyscy klienci Spółki mają nadany numer identyfikacji podatkowej, który Spółka umieszcza na swoich fakturach przekazywanych im po wykonaniu usługi. Usługi świadczone przez Spółkę to czynności związane bezpośrednio z organizacją eksportu. Za wykonaną usługę Spółka wystawia – na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług – fakturę z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%. Do wystawionych faktur dołącza kopie CMR lub karnetu TIR w celu udokumentowania sporządzenia deklaracji tranzytowych potrzebnych przewoźnikowi przy załatwianiu formalności celnych w urzędzie celnym na terenie Białorusi, Rosji lub Kazachstanu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo stosuje stawkę VAT w wysokości 0%, zajmując się „sprzedażą wykonania usług dokonania procedury tranzytu” na terenie Białorusi, Rosji i Kazachstanu...

Zdaniem Spółki, prawidłowo stosuje stawkę podatku w wysokości 0% opierając się na art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez Spółkę mieszczą się w zakresie usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów w procedurze tranzytu, poprzez wystawianie dokumentów potrzebnych przewoźnikowi przy załatwianiu formalności celnych w urzędzie celnym przeznaczenia na terenie Białorusi, Rosji lub Kazachstanu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez eksport towarów, w myśl art. 2 pkt 8 ustawy, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych
  • jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W tym miejscu podkreślić należy, że podatek od towarów i usług jest daniną o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie (na terytorium) podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane – na tle przepisów o miejscu świadczenia – za wykonane w tym państwie (na terytorium). Zatem określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Ustalenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku usług, które odbywa się pomiędzy podmiotami podlegającymi różnym jurysdykcjom podatkowym lub usług, które mają charakter transgraniczny.

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zawarte m.in. w rozdziale 3 działu V ustawy.

Zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy).

Przytoczone powyżej przepisy są odzwierciedleniem treści art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.) – dalej jako „Dyrektywa” – w myśl którego miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do treści art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi polegające na przygotowywaniu firmom transportowym dokumentacji celnej w eksporcie, do momentu odprawy ostatecznej w kraju przeznaczenia (Białoruś, Rosja, Kazachstan). Deklaracja tranzytowa sporządzana jest na podstawie dokumentów wywozowych takich jak faktura, CMR, certyfikaty sanitarne, karnet TIR. Następnie wysyłana jest elektronicznie do odpowiedniego urzędu celnego przeznaczenia. Opisane usługi Spółka świadczy firmom transportowym (przewoźnikom) wykonującym samodzielną działalność gospodarczą, które posiadają siedzibę zarówno na terytorium Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy), jak i państw należących do Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan). Są to czynności związane bezpośrednio z organizacją eksportu. Za wykonane usługi Spółka wystawia faktury, do których dołącza kopie CMR lub karnetu TIR.

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności stosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług polegających na wystawianiu dokumentów związanych z tranzytem towarów.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy przedstawiony we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że zasadne jest stosowanie przez Spółkę – na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy – stawki podatku w wysokości 0% do usług opisanych we wniosku (usługi polegające na wystawianiu dokumentów związanych z tranzytem towarów), jeżeli – jak to zadeklarowała Spółka – są to czynności związane bezpośrednio z organizacją eksportu. Przy czym zaznaczyć należy, że czynności dokonywane przez Spółkę muszą dotyczyć eksportu wypełniającego definicję określoną w powołanym wyżej przepisie art. 2 pkt 8 ustawy.

W tym miejscu niezbędne jest jednak zastrzeżenie, że ww. stawka może mieć zastosowanie tylko do usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Spółki dotyczyć to może tylko świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów posiadających siedzibę działalności gospodarczej (ewentualnie stałe miejsce prowadzenia działalności, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej albo stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie zatem 0% stawki podatku do tego rodzaju usług świadczonych na rzecz podmiotów innych niż wskazane powyżej (np. na rzecz kontrahentów z Czech, Słowacji, Niemiec, Białorusi, Rosji, Kazachstanu) nie jest z założenia możliwe, skoro – na podstawie art. 28b ust. 1, 2 lub 3 ustawy – usługi te nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.