ITPP2/4512-411/15/AW | Interpretacja indywidualna

Rozliczenie faktury otrzymanej od podwykonawcy.
ITPP2/4512-411/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. miejsce świadczenia usług
  2. odliczenie podatku
  3. podatek naliczony
  4. podwykonawstwo
  5. usługi
  6. usługi związane z nieruchomościami
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktury otrzymanej od podwykonawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktury otrzymanej od podwykonawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, jako osoba prawna, prowadzi działalność gospodarczą od 1992 r. i podlega obowiązkowemu wpisowi do krajowego rejestru sądowego. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej są roboty budowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej część robót budowlanych Spółka wykonuje na rzecz niemieckich kontrahentów, którzy są zarejestrowani dla potrzeb rozliczania podatku VAT w Niemczech, na budowach położonych na terytorium Niemiec. Za wykonanie usług budowlanych na terytorium Niemiec na rzecz niemieckich kontrahentów Spółka wystawia faktury bez doliczenia podatku VAT do ceny usługi, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Podatek od tych usług rozliczany jest przez odbiorców usług na terytorium Niemiec.

Od marca 2015 r. przy wykonywaniu wymienionych usług Spółka korzysta z usług podwykonawcy. Podwykonawcą jest polska osoba prawna, podlegająca obowiązkowemu wpisowi do krajowego rejestru sądowego, zarejestrowana dla potrzeb rozliczania podatku VAT w Polsce. Za usługi budowlane wykonane przez podwykonawcę na budowach położonych w Niemczech na rzecz Spółki podwykonawca wystawił fakturę bez doliczenia do ceny usługi podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy w zaistniałej sytuacji Spółka powinna przyjąć do rozliczeń fakturę podwykonawcy za usługi budowlane wykonane na jej rzecz na terenie Niemiec, wystawioną bez doliczenia do ceny usługi podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie...
  • Czy w zaistniałej sytuacji Spółka powinna przyjąć do rozliczeń fakturę podwykonawcy za usługi budowlane wykonane na jej rzecz na terenie Niemiec, wystawioną z doliczeniem do ceny usługi podatku VAT w wysokości 23%, a następnie skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury podwykonawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwykonawca jest krajowym (polskim) podatnikiem podatku od towarów i usług, ale usługi wykonywane przez niego na rzecz Spółki nie podlegają opodatkowaniu według polskich przepisów z zakresu podatku od towarów i usług. Wynika to z treści art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, który przesądza, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami - a do takich niewątpliwie należą usługi wykonywane przez podwykonawcę wnioskodawcy - jest miejsce położenia nieruchomości, czyli nieruchomość związana z prowadzonymi robotami budowlanymi na terenie Niemiec. Skoro usługi te nie podlegają opodatkowaniu w kraju (w Polsce), podwykonawca w uzasadniony sposób wystawił fakturę bez doliczenia do ceny usługi podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”. W zaistniałej sytuacji Spółka przyjęła do rozliczeń fakturę podwykonawcy bez naliczenia podatku VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy nadmienić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ustawa - Ordynacja podatkowa). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego, nie zaś grupy osób. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy i jego ewentualnych praw i obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług, a w związku z tym nie rozstrzyga o poprawności działania kontrahenta Wnioskodawcy (podwykonawcy), który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie. W konsekwencji, regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.