ITPP2/443-1068/13/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2013 r. (data wpływu 3 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki tańca i dobrych manier świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planuje Pan uruchomienie placówki, która będzie spełniać wymogi konieczne do uznania jej za placówkę oświatowo-wychowawczą na mocy art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gdzie ustawodawca systemem oświaty obejmuje „placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”. Placówka zostanie zgłoszona do właściwej ewidencji na zasadach i w trybie określonym w art. 82 ww. ustawy. W ramach tej działalności realizowane będą zajęcia (usługi) w zakresie kształcenia i wychowania, robocza nazwa zajęć to: „O.”. Zajęcia będą się odbywać w budynkach szkół podstawowych w powiecie ... . (miasto na prawach powiatu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez placówkę oświatowo-wychowawczą objętą ustawą o systemie oświaty w zakresie nauki tańca i dobrych manier (zakres kształcenia i wychowania), kształtowanie, rozwijanie uzdolnień w zakresie ruchowo-tanecznym, podlegają zwolnieniu od podatku od towarowi u sług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zwolnione od podatku od towarów i usług są m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania < art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów usług >, czyli założona placówka oświatowo-wychowawcza podlega całkowitemu zwolnieniu od podatku. Wskazał Pan, że jednostka będzie prowadzić zajęcia w zakresie kształcenia i wychowania. Ponownie stwierdził, że w myśl cytowanego przepisu, usługi świadczone przez tę jednostkę oświatowo-wychowawczą, tj. kształcenie i rozwijanie uzdolnień w zakresie ruchowo-tanecznym, zwolnione są od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146 f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wynika, że system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”.

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby fizyczne i prawne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pan uruchomić placówkę oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Placówka zostanie zgłoszona do właściwej ewidencji na zasadach i w trybie określonym w art. 82 ww. ustawy. W ramach prowadzonej działalności placówka będzie świadczyła usługi nauki tańca i dobrych manier.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest to, by usługi świadczone były przez podmiot objęty systemem oświaty na podstawie stosowanego wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydanym przez powołane do tego organy (Kuratorium Oświaty).

Analiza zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że usługi nauki tańca i dobrych manier, które zamierza Pan świadczyć, w formie placówki oświatowo-wychowawczej, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o ile – jak wynika z treści wniosku – placówka, którą zamierza Pan utworzyć będzie jednostkę objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.