ITPP1/4512-742/15/RH | Interpretacja indywidualna

Czy wyprodukowanie masy betonowej, dostarczenie jej na budowę oraz wylanie przy pomocy rynny lub pompy do betonu w odpowiedni element przy budowie, remoncie lub przebudowie obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi w świetle prawa, czyli ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenie kompleksowych usług podlegających opodatkowaniu stawką w wysokości 8%?
ITPP1/4512-742/15/RHinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. dostawa
  3. stawki podatku
  4. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się produkcją masy betonowej, a także świadczy usługi betonowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprzedaż masy betonowej dokonywana jest zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Masa betonowa dostarczana jest na budowę za pomocą specjalnych samochodów (betonomieszarek lub pompogruszek) i wylewana w miejsce wskazane przez klienta z rynny lub przy pomocy pompy do betonu. Sposób wylewania zależny jest od odległości na jaką trzeba podać mieszankę. W cenę sprzedaży betonu wkalkulowany jest koszt wytworzenia mieszanki, dostawy na budowę oraz wylanie z rynny lub przy użyciu pompy do betonu w elementy powstającego budynku. Usługa taka jest dokumentowana fakturą VAT. Jest ona świadczona w związku z budową, remontem lub przebudową budynków zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Usługa jest realizowana na podstawie umowy lub zamówienia klienta spełniając jednocześnie wymogi określone w art. 41 ust. 12a – 12c ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące dokumentowania, zakresu i terminu jej wykonania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wyprodukowanie masy betonowej, dostarczenie jej na budowę oraz wylanie przy pomocy rynny lub pompy do betonu w odpowiedni element przy budowie, remoncie lub przebudowie obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi w świetle prawa, czyli ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenie kompleksowych usług podlegających opodatkowaniu stawką w wysokości 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, kompleksowe działania polegające na wyprodukowaniu masy betonowej, transporcie specjalistycznym sprzętem (betonomieszarką lub pompogruszką) oraz wbudowaniu tej masy poprzez wylanie rynną lub przepompowaniu przy użyciu pompy do betonu w zakresie, w jakim usługi te są świadczone odnośnie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Zgodnie z art. 5 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 tejże ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Co więcej, w świetle art. 8 ust. 1 w/w ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawkę podatku VAT w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się, w myśl art. 41 ust. 12 - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wnioskodawca świadczy kompleksowe usługi, gdzie zasadniczą rolę odgrywa dostarczenie betonu oraz jego wylanie lub wypompowanie we wskazane przez klienta miejsce, czyli betonowanie. Przychód stanowiący podstawę opodatkowania z tytułu świadczonych usług, obejmuje również cenę wyprodukowania betonu, która to powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości przypisanej usłudze świadczonej przez Wnioskodawcę, czyli w tym wypadku stawką 8%. Kompleksowa usługa betonowania nie powinna być sztucznie dzielona na poszczególne elementy, w związku z tym usługę tą należy opodatkować w całości stawką podatku VAT 8%. O zastosowaniu danej stawki podatku od towarów i usług powinno decydować to, co jest przedmiotem umowy między stronami, a przedmiotem umowy jest dostawa betonu wraz z jego wylaniem lub wypompowaniem, czyli kompleksowa usługa betonowania. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 roku (I FSK 499/06). który stwierdził, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntował się pogląd, że w przypadku takiego rodzaju czynności o kompleksowym charakterze jak te, składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem (w naszym przypadku dostawa i wylanie betonu), a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej (materiał jakim jest masa betonowa). Ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Zatem jeżeli do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu usługi betonowania niezbędne były materiały budowlane w postaci betonu, to usługa jako całość powinna być opodatkowana jedną właściwą stawką podatku.

Identyczne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2011 roku (ITPP1/443-584/11/BJ) stwierdził, iż zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą. Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dostawa betonu wraz z pompowaniem i wylewaniem, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Identyczne stanowisko wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 roku (ITPP1/443-177/14/BS). Wobec tego wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Ostatecznie potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 10 października 2014 roku (ITPP1/443-814/14/BK). W swoim uzasadnieniu stwierdził, że analiza stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro czynności, o których mowa we wniosku, dotyczą dostawy betonu wraz z wylaniem, a cena tych usług obejmuje koszt całkowity towaru i usługi a przedmiotowe roboty budowlane dotyczą obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach ich budowy, przebudowy lub remontu, to do tych czynności zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 12b. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy kompleksowe usługi, polegające na wyprodukowaniu betonu, transporcie specjalistycznym sprzętem oraz wbudowaniu masy betonowej polegającej na wylaniu rynną z betonomieszarki lub pompogruszki bądź przepompowaniu przy użyciu pompy do betonu, w zakresie w jakim są świadczone odnośnie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT, wynoszącą 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.