ITPP1/4512-417/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... czerwca 2016 r. (data wpływu dnia ... czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu ... sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu ... sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca uczestniczy w nieograniczonych zamówieniach publicznych dotyczących melioracji podstawowych, organizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne i samorządowe jednostki organizacyjne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa zakres wykonywanych robót. Zamawiający w umowie i w siwz określa niewłaściwie roboty jako budowlane. W dokumentacji szczegółowej zamawiający dokonuje podziału robót na konserwację bieżącą i gruntową. Zamawiający i wykonawca umawiają się na wynagrodzenie ryczałtowe, bez określenia stawki VAT. Ustawa o podatku VAT w załączniku nr 3, pozycja 176, klasyfikacja 81.30.10.0 określa podatek VAT 8% – usługi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zaistniały stan faktyczny dotyczy pięciu zdarzeń:

 • koszenia porostów, grabienia i ich wywozu,
 • usuwania ziemi i roślin z przepustów pod przejazdami,
 • usuwania zatorów na rzekach i kanałach,
 • likwidacji nor bobrowych wraz z uzupełnieniem gruntu,
 • umocnienia skarpy opaską z kiszki faszynowej.

Natomiast zdarzenie przyszłe dotyczy jednego zdarzenia:

 • zbierania, wywozu śmieci i kamieni z terenów zieleni.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że zamówienie opiera się na przepisach dotyczących ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.), a zamawiającym są państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.

Zamawiający określa w tzw. siwz (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), idw (instrukcja dla wykonawców), przedmiarach robót – przedmiot zamówienia. Natomiast sposób fakturowania i kalkulacji ceny narzucony jest przez zamawiającego w tzw. dokumentacji przetargowej – siwz oraz we wzorcu umowy, a Wykonawca nie ma żadnego wpływu na treść wpisów. Zamawiający określa terminy odbioru robót oraz termin fakturowania, cena jest ryczałtowa, nie uwzględnia kwoty procentowej podatku VAT. Zamawiający i Wykonawca (poprzez przystąpienie do przetargu) umawiają się na cenę ogółem brutto za wykonanie zadania, a Zamawiający nie narzuca treści opisu faktury oraz stawki VAT za wykonanie zadania. Natomiast Zamawiający narzuca treści umowy w tym termin fakturowania oraz cenę ryczałtową, którą podał wykonawca przystępując do przetargu.

Wnioskodawca wskazał, że klasyfikacja statystyczna dla tych robót nie została podana przez zamawiającego, więc wykonawca chce zastosować kwotę podatku VAT 8% związaną z PKWiU 81.30.1 – Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Zdaniem Wnioskodawcy może to być klasyfikacja 81.30.12.0 usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni, zgodnie ze stosowaną od dnia 1 stycznia 2011 r., dla celów podatkowych, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, zmienione w uzupełnieniu wniosku:

Czy poniższe czynności są opodatkowane stawką VAT 8%, zgodnie z PKWiU 81.30.1, tj.

Stany faktyczne:

 • koszenia porostów, grabienia i ich wywozu,
 • usuwania ziemi i roślin z przepustów pod przejazdami,
 • usuwania zatorów na rzekach i kanałach,
 • likwidacji nor bobrowych wraz z uzupełnieniem gruntu,
 • umocnienia skarpy opaską z kiszki faszynowej.

Zdarzenie przyszłe:

 • zbierania, wywozu śmieci i kamieni z terenów zieleni.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z ustawą o podatku VAT, załącznikiem 3, pozycją 176, PKWiU 81.30.10.0 – stawką VAT 8% opodatkowane są usługi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni.

Według Wnioskodawcy czynności takie jak:

 • koszenie porostów, grabienie i ich wywóz,
 • usuwanie ziemi i roślin z przepustów pod przejazdami,
 • usuwanie zatorów na rzekach i kanałach,
 • likwidacja nor bobrowych wraz z uzupełnieniem gruntu,
 • umocnienia skarpy opaską z kiszki faszynowej,
 • zbieranie, wywóz śmieci i kamieni z terenów zieleni,

określane jako tzw. konserwacja bieżąca są opodatkowane 8% stawką VAT, zgodnie z PKWiU.

W uzasadnieniu Wnioskodawca wskazał, że powyższe potwierdza wyrok WSA w Warszawie IV SA/Wa 1777/08.

W ramach wykonywanych zadań dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych Wnioskodawca nie prowadzi robót w obiektach budowlanych, tylko dokonuje konserwacji bieżącej i gruntowej obiektów typu wał rzeczny, kanał wodny, cieki wodne.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie 81.30.10.0 obejmuje m.in. – pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: melioracja gruntów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi oraz zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 176 wymieniono - PKWiU 81.30.10.0 - „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Z objaśnienia „1)” do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 30 o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje:

 1. usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
  1. parków i ogrodów:
   1. przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
   2. przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
   3. na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
    przy budynkach przemysłowych i handlowych,
  2. zieleni:
   1. budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
   2. autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
   3. terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
   4. wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
  3. zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
  4. sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew,
  5. pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
  6. usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 • usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0, - usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4, robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w nieograniczonych zamówieniach publicznych dotyczących melioracji podstawowych, organizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne i samorządowe jednostki organizacyjne. Z związku z powyższym świadczy usługi związane z:

 • koszeniem porostów, grabieniem i ich wywozem,
 • usuwaniem ziemi i roślin z przepustów pod przejazdami,
 • usuwaniem zatorów na rzekach i kanałach,
 • likwidacją nor bobrowych wraz z uzupełnieniem gruntu,
 • umacnianiem skarpy opaską z kiszki faszynowej,
 • zbieraniem, wywozem śmieci i kamieni z terenów zieleni.

Wnioskodawca klasyfikuje ww. usługi w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0. – „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii stawki podatku dla ww. usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro w ramach kompleksowych usług związanych z melioracją podstawową Wnioskodawca wykonuje ww. usługi, to o ile wszystkie czynności wymienione we wniosku faktycznie mieszczą się w grupowaniu 81.30.10.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa - zastosowanie znajdzie stawka 8% na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z poz. 176 zał. nr 3 do ustawy - „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni” (PKWiU 81.30.10.0).

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Minister Finansów nie jest bowiem uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20,
87-100 Toruń.