ITPP1/4512-393/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania świadczonych usług.
ITPP1/4512-393/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. jednostka budżetowa
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawki podatku
 4. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 1 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. sposobu opodatkowania usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Zakład ... został utworzony przez Powiat ... na podstawie uchwały Nr ... Rady Powiatu ... z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu ... . Zakład posiada aktualną decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej, wydaną przez Wojewodę ... . Personel Zakładu, w większości stanowią osoby niepełnosprawne. Obecnie Zakład jest prowadzony w formie samorządowego zakładu budżetowego, który świadczy usługi pralnicze i wyżywienia zarówno dla odbiorców indywidualnych (osoby fizyczne), jak i zbiorowych (zakłady, instytucje, stowarzyszenia, itp.) oraz usługi gospodarczo-techniczne, głównie na rzecz jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakład posiada wydzieloną pralnię, kuchnię wraz z pomieszczeniem stołówki, która jest częścią zakładu zbiorowego żywienia zamkniętego oraz dysponuje drobnym sprzętem wykorzystywanym do świadczenia usług porządkowo-konserwacyjnych.

Usługa prania polega na kompleksowej usłudze prania, suszenia, prasowania, i maglowania bielizny oraz ubrań, pościeli, itp.

Usługi pralnicze sklasyfikowane są jako PKWiU 96.

Obecnie usługi prania Zakład świadczy na rzecz jednostek budżetowych: m. in. Powiatowej Bursy Szkolnej w ..., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ..., Domu Pomocy Społecznej w ... oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i innych podmiotów (np. firm prywatnych). Usługa rozliczana jest w zależności od dostarczonych kilogramów.

Usługi wyżywienia stanowią:

 1. całodobowe wyżywienie z podziałem na rodzaj posiłku: śniadanie, obiad, kolację;
 2. zestaw obiadowy (zupa + II danie);
 3. przygotowanie posiłku na zamówienie – usługa kateringu;
 4. zupa z wkładką.

Usługi wyżywienia sklasyfikowane są jako PKWiU 56.

Aktualnie z przygotowania całodobowego wyżywienia korzystają jednostki budżetowe: Dom Pomocy Społecznej w ... na rzecz mieszkanek, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ..., oddział w ... na rzecz wychowanków oraz Powiatowe Centrum Rehabilitacji ... w ... na rzecz osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych.

Zestaw obiadowy, składający się z dwóch dań, wg menu danego dnia, wykupują osoby fizyczne, tj. personel zakładu. Istnieje możliwość konsumpcji na stołówce.

Usługi kateringu świadczone są wg indywidualnych zamówień, głównym odbiorcą są osoby fizyczne, sporadycznie jednostki budżetowe.

Zupa z wkładką przygotowywana jest na zamówienie, w zależności od ilości porcji (np. zupa grochowa z kiełbasą), które realizowane są zarówno na rzecz jednostek budżetowych jak i inne instytucje (np. stowarzyszenie).

Usługi gospodarczo-techniczne świadczone są przez dozorców oraz grupę konserwatorów i robotników gospodarczych. Prace te obejmują:

 1. dozorowanie obiektów (całodobowe pilnowanie podległego terenu),
 2. utrzymanie czystości wokół obiektów – kompleksowa usługa porządkowa składająca się z różnych świadczeń, tj. zamiatanie chodników i parkingów, w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie lodu, oczyszczanie boiska z tworzywa sztucznego, usługi mycia i czyszczenia obiektów małej architektury (ławki, fontanny, altany, ogrodzenia, itp.), itp. Usługa ta nie obejmuje prac sprzątania wewnątrz budynków),
 3. pielęgnację zieleni (zasadzenia trawy, opryski rabat, nawożenie, podlewanie, grabienie liści, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, odchwaszczanie, itp.),
 4. usługi konserwacyjne drobne naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia, impregnacja ławek zewnętrznych, malowanie ogrodzenia, itp.).

Usługi gospodarczo-techniczne skierowane są wyłącznie do jednostek organizacyjnych powiatu. Obecnie powyższe usługi, Zakład..., świadczy na rzecz jednostki budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w ..., której siedziba znajduje się na sąsiadującym terenie.

W zakresie grupowania usługi gospodarczo-techniczne sklasyfikowano następująco:

 1. dozorowanie obiektów – PKWiU 80.10.19.0 – pozostałe usługi ochroniarskie;
 2. utrzymanie czystości wokół obiektów – PKWiU 81.29.12.0 – usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu;
 3. pielęgnacja zieleni – PKWiU 81.30.10.0 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 4. usługi konserwacyjne – PKWiU 33.19.10.0. – usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia. Każda z prac ma charakter samoistny, dlatego nie stanowią one elementu świadczenia kompleksowego (głównego) i są traktowane oddzielnie.

Wynagrodzenie za powyższe prace, określone zostało w formie ryczałtu za każdą z usług, przez organ nadrzędny w formie uchwały.

Zakład nie świadczy usług komunikacji miejskiej, ani nie wykonuje zadań, których celem jest dostarczanie i uzdatnianie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym ich składowanie.

Obecnie Zakład nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. Zakład rezygnuje ze zwolnienia, z którego korzysta na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, z dniem 1 marca 2015 r., w związku ze świadczeniem usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), Zakład prowadzi rejestrację ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż usług prania oraz wyżywienia na rzecz jednostek budżetowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast dla pozostałych podmiotów podlegają opodatkowaniu...
 2. Czy świadczenie usług gospodarczo-technicznych w zakresie:
  1. dozorowania obiektów,
  2. utrzymania czystości wokół obiektów,
  3. pielęgnacji zieleni,
  4. usługi konserwacyjne,
  na rzecz jednostki budżetowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013 r. poz. 1722), zwalnia się od podatku usługi świadczone usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi – z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153,174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Samorządowy zakład budżetowy, świadczy:

 1. usługi prania,
 2. usługi wyżywienia w formie:
  1. całodobowe wyżywienie,
  2. usługa kateringu,
  3. przygotowanie zupy z wkładką, na rzecz jednostek budżetowych.

Usługi te świadczone są pomiędzy podmiotami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia i nie mieszczą się w katalogu wyłączeń, dlatego – w ocenie Wnioskodawcy – zasadne jest zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku do wymienionych usług.

Dla pozostałych podmiotów (osoby fizyczne oraz jednostki nie stanowiące jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych) usługa prania podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki 23%, natomiast wyżywienia wg preferencyjnej stawki 8%, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia „20 grudnia 2013 r.” w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2013 r. poz. 1719).

Ad. 2

Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarczo-techniczne obejmujące: dozorowanie obiektów, utrzymanie czystości wokół obiektów, pielęgnacja zieleni i usługi konserwacyjne. Do celów opodatkowania podatkiem VAT, powyższe prace wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki budżetowej, potraktowano jako pojedyncze świadczenia. Zadania te stanowią cel sam w sobie i nie można wskazać świadczenia głównego, w związku z tym sklasyfikowano je w różnych grupowaniach. Ze względu na odmienną statystyczną klasyfikację PKWiU, mogą być zastosowane różne stawki podatku VAT.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, określono wykaz towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, do dnia 31 grudnia 2016 r.

W poz. 140-153,174 i 175 załącznika nr 3 określono usługi, związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane z odpadami (t.j. usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie, rekultywacja), usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne, do których nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, określone w punkcie 1.

Usługi gospodarczo-techniczne, które obejmują: dozorowanie obiektów i usługi konserwacyjne, nie podlegają opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki, tylko wg stawki podstawowej 23%, ponieważ wg dokonanego grupowania PKWiU nie zostały wymienione w przedmiotowym wykazie. Wyjątek stanowią: utrzymanie czystości wokół obiektów (poz. 174 załącznika nr 3) oraz usługa pielęgnacji zieleni (poz. 176 załącznika nr 3), które podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do usług gospodarczo-technicznych w zakresie: dozorowania obiektów, pielęgnacji zieleni oraz usług konserwacyjnych, świadczonych pomiędzy samorządowym zakładem budżetowym, a jednostką budżetową, ma zastosowanie zwolnienie od podatku, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Odstępstwo stanowi usługa utrzymania czystości wokół obiektów, świadczona pomiędzy podmiotami, która podlega opodatkowaniu wg stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania zwolnienia od podatku lub obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Na podstawie zapisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 174 wymieniono usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu – PKWiU 81.29.12.0, natomiast w poz. 176 wymieniono usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKWiU 81.30.10.0.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi
 • z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zwolnienie, o którym mowa w przywołanym przepisie rozporządzenia ma charakter podmiotowy tzn. jest adresowane tylko do konkretnych, wymienionych w ww. przepisie podmiotów.

Zwolnienie, o którym mowa w przywołanym przepisie rozporządzenia ma charakter podmiotowy, tzn. że jest adresowane do konkretnych, wymienionych w przepisie podmiotów: jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów: „jednostka budżetowa” czy „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami legalnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W myśl art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe; (...).

Jednostkami budżetowymi – zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 cyt. ustawy – są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle natomiast art. 14 ustawy o finansach publicznych, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

  1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
  2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. targowisk i hal targowych,
  6. zieleni gminnej i zadrzewień,
  7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  7a. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  8. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
  9. cmentarzy
  1. mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zatem ze zwolnienia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia korzystają usługi świadczone pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów, których status prawny regulują przywołane wyżej przepisy z zakresu finansów publicznych.

Natomiast stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych m.in. w załączniku do ww. rozporządzenia, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy).

Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony na podstawie uchwały Rady Powiatu. Zakład posiada aktualną decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej, wydaną przez Wojewodę. Personel Zakładu, w większości stanowią osoby niepełnosprawne. Obecnie Zakład jest prowadzony w formie samorządowego zakładu budżetowego, który świadczy usługi pralnicze i wyżywienia zarówno dla odbiorców indywidualnych (osoby fizyczne), jak i zbiorowych (zakłady, instytucje, stowarzyszenia, itp.) oraz usługi gospodarczo-techniczne, głównie na rzecz jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakład posiada wydzieloną pralnię, kuchnię wraz z pomieszczeniem stołówki, która jest częścią zakładu zbiorowego żywienia zamkniętego, oraz dysponuje drobnym sprzętem wykorzystywanym do świadczenia usług porządkowo-konserwacyjnych.

We wniosku wskazano, że usługa prania (PKWiU 96) polega na kompleksowej usłudze prania, suszenia, prasowania, i maglowania bielizny oraz ubrań, pościeli, itp. Usługi te Zakład świadczy na rzecz jednostek budżetowych: m. in. Powiatowej Bursy Szkolnej w ..., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ..., Domu Pomocy Społecznej w ... oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i innych podmiotów (np. firm prywatnych). Usługa rozliczana jest w zależności od dostarczonych kilogramów.

Z wniosku wynika ponadto, że świadczone przez Zakład usługi wyżywienia (PKWiU 56) stanowią:

 1. całodobowe wyżywienie z podziałem na rodzaj posiłku: śniadanie, obiad, kolację;
 2. zestaw obiadowy (zupa + II danie);
 3. przygotowanie posiłku na zamówienie – usługa kateringu;
 4. zupa z wkładką.

Aktualnie z przygotowania całodobowego wyżywienia korzystają jednostki budżetowe: Dom Pomocy Społecznej w ... na rzecz mieszkanek, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ..., oddział w ... na rzecz wychowanków oraz Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w ... na rzecz osób uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych.

Zestaw obiadowy, składający się z dwóch dań, wg menu danego dnia, wykupują osoby fizyczne, tj. personel Zakładu. Istnieje możliwość konsumpcji na stołówce.

Usługi kateringu świadczone są wg indywidualnych zamówień, głównym odbiorcą są osoby fizyczne, sporadycznie jednostki budżetowe.

Zupa z wkładką przygotowywana jest na zamówienie, w zależności od ilości porcji (np. zupa grochowa z kiełbasą), które realizowane są zarówno na rzecz jednostek budżetowych jak i inne instytucje (np. stowarzyszenie).

Mając na uwadze powołane przepisy w odniesieniu do usług prania oraz wyżywienia świadczonych przez Zakład na rzecz jednostek budżetowych należy stwierdzić, że na podstawie powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., usługi te są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi prania świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i innych podmiotów (np. firm prywatnych), jako nie wymienione w ustawie i aktach wykonawczych wśród czynności, do których stosuje się stawki preferencyjne, podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

Odnośnie natomiast usług wyżywienia świadczonych dla pozostałych odbiorców – osób fizycznych, jak i innych podmiotów (instytucji) – należy stwierdzić, że stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w powiązaniu z poz. 7 załącznika do tego rozporządzenia, usługi wyżywienia, z wyłączeniem towarów wymienionych w tym przepisie, objęte są preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Jednak stawka ta nie ma zastosowania do wymienionych w tym akcie towarów serwowanych w ramach usługi związanej z wyżywieniem, do których stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika również, że Zakład świadczy przez dozorców oraz grupę konserwatorów i robotników gospodarczych usługi gospodarczo-techniczne. Prace te obejmują:

 1. dozorowanie obiektów (całodobowe pilnowanie podległego terenu), PKWiU 80.10.19.0 – pozostałe usługi ochroniarskie,
 2. utrzymanie czystości wokół obiektów – kompleksowa usługa porządkowa składająca się z różnych świadczeń, tj. zamiatanie chodników i parkingów, w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie lodu, oczyszczanie boiska z tworzywa sztucznego, usługi mycia i czyszczenia obiektów małej architektury (ławki, fontanny, altany, ogrodzenia, itp.), itp. Usługa ta nie obejmuje prac sprzątania wewnątrz budynków), PKWiU 81.29.12.0 – usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,
 3. pielęgnację zieleni (zasadzenia trawy, opryski rabat, nawożenie, podlewanie, grabienie liści, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, odchwaszczanie, itp.), PKWiU 81.30.10.0 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 4. usługi konserwacyjne drobne naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia, impregnacja ławek zewnętrznych, malowanie ogrodzenia, itp.), PKWiU 33.19.10.0. – usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia.

Każda z prac ma charakter samoistny, dlatego nie stanowią one elementu świadczenia kompleksowego (głównego) i są traktowane oddzielnie.

Usługi gospodarczo-techniczne skierowane są wyłącznie do jednostek organizacyjnych powiatu. Obecnie powyższe usługi, Zakład, świadczy na rzecz jednostki budżetowej (Dom Pomocy Społecznej), której siedziba znajduje się na sąsiadującym terenie.

W świetle powyższego, mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z wniosku – usługi gospodarczo-techniczne, skierowane są wyłącznie do jednostek organizacyjnych powiatu i obecnie są świadczone przez Zakład na rzecz jednostki budżetowej, to na podstawie zapisu § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. usługi dozorowania obiektów, pielęgnacji zieleni oraz usługi konserwacyjne będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług

Wyjątek stanowią usługi utrzymania czystości wokół obiektów, sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 81.29.12.0, które na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w związku z zapisem § 3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej stawki 8%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.