ITPP1/4512-241/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę, takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług gotowości Wnioskodawcy do wykonywania badań diagnostycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług gotowości Wnioskodawcy do wykonywania badań diagnostycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Centrum ... w ....... jest szpitalem klinicznym. Jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

Centrum jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Świadczy usługi medyczne dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia oraz innych podmiotów zewnętrznych.

Wykonuje również badania diagnostyczne, ambulatoryjne dla podmiotów zlecających wykonanie badań. Zakres badań wykonywanych dla kontrahentów Centrum na podstawie umów: laboratoryjne, diagnostyka obrazowa (RTG, USG, TK, MR, Scyntygrafia, PET), echokardiografia, EKG.EEG, badania neurofizjologiczne ( ENG, DSEP, BAER, VER, SEP, RNS, SF-EMG, SSR), spirometria, DLCO, bodypletyzmografia, rhinomanometria, test wysiłkowy, bronchofiberoskopia, potencjały wywołane (SEP, VEP, DESP), ECPW, kolonoskopia, gastroskopia, holter RR, holter EKG, badania okulistyczne (FLA, HRT, USG, laser argonowy i laser YAG, OCT), densytometria DXA. Wszystkie usługi, badania są realizowane w zakresie działalności statutowej, oraz pozostałych przepisów regulujących działalność zakładów opieki zdrowotnej, tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Szpital ma zawarte umowy z innymi podmiotami świadczącymi usługi medyczne na wykonywanie badań dla tych podmiotów (np. USG, RTG). Są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia.

Centrum pobiera opłaty za wykonaną usługę/badanie, zgodnie z obowiązującym cennikiem w Centrum. W umowach zawarty jest zapis, „za gotowość udzielenia świadczeń objętych umową zleceniobiorcy przysługuje od zleceniodawcy ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ...... zł + należny podatek VAT, za każdy kwartał trwania umowy, w którym zleceniodawca nie zleci wykonania żadnych badań zleceniobiorcy”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę, takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi takie jak gotowość do wykonania badania (świadczenia usługi medycznej) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze.

Powyższe zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że dane świadczenie, aby podlegało zwolnieniu od VAT musi spełniać poniższe warunki:

  • musi być wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej (warunek podmiotowy), oraz
  • stanowić usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (warunek przedmiotowy).

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania Wnioskodawca spełnia definicję podmiotu leczniczego, a tym samym warunek podmiotowy z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Rozpatrując zaś kryterium przedmiotowe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wszelkie usługi zdrowotne realizowane przez niego na rzecz Zleceniodawców, na mocy zawartych umów obejmują świadczenia, które mają na celu diagnozę zmian chorobowych. W związku z tym mają one służyć zarówno profilaktyce oraz zachowaniu zdrowia, jak również jego ratowaniu, przywracaniu czy też poprawie. Stanowią one zatem świadczenia w zakresie opieki medycznej. Nawet w sytuacji, gdy żadne ze świadczeń nie zostanie zrealizowane w danym miesiącu, w ocenie Szpitala, pozostawanie w gotowości do ich wykonania również stanowi usługę, której celem jest opieka medyczna, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wynika to z faktu, że niezależnie od zapotrzebowania Zleceniodawcy, pozostawanie w gotowości odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz sprawnego sprzętu medycznego dla celów wykonania badań na rzecz Zleceniodawcy jest konieczne, aby mogły być one zrealizowane w odpowiednio krótkim czasie oraz aby charakteryzowały się wysoką jakością.

W ocenie Wnioskodawcy usługi gotowości (do realizacji świadczeń zdrowotnych) stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a tym samym korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Wnioskodawca wystąpił w 2010 r o wydanie interpretacji w tym zakresie Szpital wskazał, iż usługi za „gotowość” nie są zwolnione na podstawie art. 43 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu 22%. Stanowisko to zostało przyjęte jako prawidłowe w otrzymanej interpretacji indywidualnej nr „ITPP/443-17/11/AJ” z dnia 29 marca 2011 r

W związku z pojawiającymi się interpretacjami w tym zakresie, które stoją na stanowisku, iż ta usługa jest zwolniona na podstawie „ art. 43 pkt 18 ”, Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji podatkowej.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2016 r., nr IPTPP1/4512-612/15-2/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2015 r., nr IBPP3/443-1257/14/KG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 marca 2015 r., nr IPTPP1/4512-10/15-2/MW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń