IPTPP3/4512-222/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Wysokość opodatkowania wynajmu lokali użytkowych w celu zakwaterowania beneficjentów
IPTPP3/4512-222/15-4/MJinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  2. usługi
  3. zakwaterowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania wynajmu lokali użytkowych w celu zakwaterowania beneficjentów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania wynajmu lokali użytkowych w celu zakwaterowania beneficjentów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Klinika ... prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej - ... - Rejestr podmiotów leczniczych, prowadzonym przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w .... Siedziba Kliniki ... zlokalizowana jest w miejscowości ... w gminie ... w województwie .... Działalność prowadzona jest w siedzibie Kliniki oraz w ..., ... i ....

Klinika jako podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, wykonując całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia uzależnień i psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Prowadzi także poradnie dla osób chorujących na różne zaburzenia psychiczne. Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na zasadach komercyjnych. Większość świadczeń zdrowotnych wykonywana jest na zasadach komercyjnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Klinika ... jest właścicielem budynku szpitalnego, położonego w miejscowości ..., w którym znajdują się sale dla pacjentów, gabinety lekarskie oraz sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W Klinice pracują lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci i pielęgniarki.

Klinika ... zamierza zawrzeć umowę z Fundacją XX i wziąć udział w realizacji projektu finansowanym przez PFRON. Z wnioskiem do PFRON o wsparcie w realizację projektu wystąpi Fundacja XX. Projekt będzie dotyczył przeprowadzenia warsztatów dla osób chorujących psychicznie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt ten polegał będzie na prowadzeniu zajęć terapeutyczno - rozwojowych w różnych obszarach tematycznych. Przez okres terapii beneficjenci będą mogli zostać zaaktywizowani i przygotowani do powrotu do społeczeństwa poprzez zajęcia umożliwiające rozwój umiejętności społecznych, także poprzez psychoedukację, indywidualne i grupowe treningi terapeutyczne oraz rozmowy z lekarzami i psychologami. Fundacja XX nie jest w stanie samodzielnie wykonać zaplanowanego projektu, część zadań zlecona zostanie do Kliniki .... Zadania w zakresie opieki medycznej i terapeutycznej realizować będą lekarze i terapeuci na co dzień pracujący w Klinice .... Z tymi osobami Fundacja XX zawrze umowy zlecenia. Warsztaty terapeutyczne beneficjentów prowadzone będą w lokalach, mieszczących się w budynku szpitalnym Kliniki ... Zgodnie z planowanym projektem w okresie terapii beneficjenci będą mieli zagwarantowane noclegi i całodzienne wyżywienie. Planuje się, że Klinika ... posiadając własne zaplecze gastronomiczne zabezpieczy beneficjentom całodzienne wyżywienie i zakwateruje ich w salach szpitalnych Kliniki. ... jako wykonawca zewnętrzny części zadań określonych w planowanym projekcie obciąży Fundację za wyżywienie osób uczestniczących w projekcie oraz za usługi zakwaterowania w okresie terapii.

W uzupełnieniu wskazano:

Klinika ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi będące przedmiotem wniosku należą według PKWiU do grupowania 55 jako usługi związane z zakwaterowaniem. W ramach usługi zakwaterowania zapewniony będzie lokal w pełni wyposażony. Będzie to pokój z łóżkiem do spania, szafką na podręczne rzeczy, stolikiem i krzesłami, TV, radiem, lodówką i łazienką z wyposażeniem. Ponadto beneficjent będzie miał zapewnioną pościel do spania i ręczniki oraz ich wymianę w miarę zgłoszonych potrzeb, a także sprzątanie zajmowanego pokoju. Umowa na wynajem pokoi dla potrzeb zakwaterowania beneficjentów pomiędzy Kliniką a Fundacją XX zawarta zostanie na okres trwania projektu. Przewiduje się, że okres ten będzie wynosił około jednego roku. Beneficjenci projektu będą kwaterowani w Klinice na okres terapii zaleconej przez lekarza, która trwać będzie od 2 do 6 tygodni. Będzie występować duża zmienność w czasie poszczególnych osób używających lokal. Na potrzeby programu, który będzie trwał około roku planuje się przeznaczyć 5 pokoi. W każdym z tych pokoi kwaterowani będą beneficjenci programu. Okres zakwaterowania będzie zależny od okresu zaleconej terapii, ale nie będzie trwał dłużej niż 6 tygodni w całym okresie trwania programu. Stąd w każdym pokoju w okresie trwania programu będzie kwaterowanych wielu beneficjentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana usługa w zakresie wynajmu lokali użytkowych przez Klinikę ... na rzecz Fundacji XX w celu zakwaterowania beneficjentów projektu, realizowanego przez Fundację XX jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zakwaterowania beneficjentów projektu, realizowanego przez Fundację XX mogą być obciążone stawką VAT w wysokości 8%.

Planowana usługa polega na wynajmie przez Klinikę ... lokali użytkowych na rzecz Fundacji XX. W lokalach tych zakwaterowani będą beneficjenci projektu realizowanego przez Fundację XX. Umowa najmu zawarta będzie na czas określony trwający przez okres realizacji projektu. Każdy z beneficjentów projektu będzie zakwaterowany w lokalu Kliniki ... przez okres trwania terapii, nie dłużej niż 6 tygodni. Zgodnie z planowaną umową najmu Fundacja XX zobowiązana będzie do zapłaty czynszu stosownie do dni pobytu beneficjentów projektu. Czynsz płatny będzie do 10 dnia miesiąca następnego.

Dokonując klasyfikacji planowanych usług w zakresie wynajmowania lokali szpitalnych na rzecz Fundacji XX należy mieć na uwadze przeznaczenie wynajmowanych lokali i należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel świadczonej usługi. Realizacja celu wynajmu następować będzie poprzez wykorzystanie lokalu przez Fundację dla potrzeb krótkotrwałego zakwaterowania beneficjentów planowanego projektu.

Ponadto analizując charakter planowanych usług należy mieć na uwadze różnice, jakie występują pomiędzy wynajmem a usługą związaną z zakwaterowaniem tj.:

  1. długość okresu, na który do używania oddawany jest lokal, zwykle krótszy przy usługachzwiązanych z zakwaterowaniem,
  2. zmienność w czasie poszczególnych osób używających lokal, większa w przypadku usług,związanych z zakwaterowaniem, mniejsza w przypadku najmu,
  3. zakres świadczeń dodatkowych, w przypadku zakwaterowania zwykle zapewnione jest kompletnie wyposażony lokal.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej różnice pomiędzy zakwaterowaniem a wynajmem należy

planowaną usługę zaklasyfikować do usługi zakwaterowania. Bowiem długość okresu używania przez poszczególnych beneficjentów programu będzie krótkotrwała i nie będzie dłuższa niż 6 tygodni. W okresie wynajmu lokalu na rzecz Fundacji XX będzie występować duża zmienność używających lokal, zmiany następować będą co 2 lub 3, lub 4 lub 5, lub 6 tygodni, w zależności od zaleconej przez lekarza terapii. Klinika zapewni beneficjentom lokal na nocleg w pełni wyposażony. Będzie to pokój z łazienką, TV, radiem, lodówką i opierunkiem.

Mając powyższe na uwadze planowany najem należy sklasyfikować według PKWiU do grupowania 55 jako usługi zakwaterowania, wówczas podlegają one opodatkowaniu 8 % stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 163 załącznika Nr 3 do tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. „usługi związane z zakwaterowaniem”. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Zatem, w sytuacji gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu: PKWiU 55 usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Klinika zamierza zawrzeć umowę z Fundacją XX i wziąć udział w realizacji projektu finansowanym przez PFRON. Z wnioskiem do PFRON o wsparcie w realizację projektu wystąpi Fundacja XX. Projekt będzie dotyczył przeprowadzenia warsztatów dla osób chorujących psychicznie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt ten polegał będzie na prowadzeniu zajęć terapeutyczno - rozwojowych w różnych obszarach tematycznych. Przez okres terapii beneficjenci będą mogli zostać zaaktywizowani i przygotowani do powrotu do społeczeństwa poprzez zajęcia umożliwiające rozwój umiejętności społecznych, także poprzez psychoedukację, indywidualne i grupowe treningi terapeutyczne oraz rozmowy z lekarzami i psychologami. Fundacja XX nie jest w stanie samodzielnie wykonać zaplanowanego projektu, część zadań zlecona zostanie do Kliniki. Zadania w zakresie opieki medycznej i terapeutycznej realizować będą lekarze i terapeuci na co dzień pracujący w Klinice. Z tymi osobami Fundacja XX zawrze umowy-zlecenia. Warsztaty terapeutyczne beneficjentów prowadzone będą w lokalach, mieszczących się w budynku szpitalnym Kliniki. Zgodnie z planowanym projektem w okresie terapii beneficjenci będą mieli zagwarantowane noclegi i całodzienne wyżywienie. Planuje się, że Klinika posiadając własne zaplecze gastronomiczne zabezpieczy beneficjentom całodzienne wyżywienie i zakwateruje ich w salach szpitalnych Kliniki. Wnioskodawca jako wykonawca zewnętrzny części zadań określonych w planowanym projekcie obciąży Fundację za wyżywienie osób uczestniczących w projekcie oraz za usługi zakwaterowania w okresie terapii. Usługi będące przedmiotem wniosku należą według PKWiU do grupowania 55 jako usługi związane z zakwaterowaniem. W ramach usługi zakwaterowania zapewniony będzie lokal w pełni wyposażony. Będzie to pokój z łóżkiem do spania, szafką na podręczne rzeczy, stolikiem i krzesłami, TV, radiem, lodówką i łazienką z wyposażeniem. Ponadto beneficjent będzie miał zapewnioną pościel do spania i ręczniki oraz ich wymianę w miarę zgłoszonych potrzeb, a także sprzątanie zajmowanego pokoju. Umowa na wynajem pokoi dla potrzeb zakwaterowania beneficjentów pomiędzy Kliniką a Fundacją XX zawarta zostanie na okres trwania projektu. Przewiduje się, że okres ten będzie wynosił około jednego roku. Beneficjenci projektu będą kwaterowani w Klinice na okres terapii zaleconej przez lekarza, która trwać będzie od 2 do 6 tygodni. Będzie występować duża zmienność w czasie poszczególnych osób używających lokal. Na potrzeby programu, który będzie trwał około roku planuje się przeznaczyć 5 pokoi. W każdym z tych pokoi kwaterowani będą beneficjenci programu. Okres zakwaterowania będzie zależny od okresu zaleconej terapii, ale nie będzie trwał dłużej niż 6 tygodni w całym okresie trwania programu. Stąd w każdym pokoju w okresie trwania programu będzie kwaterowanych wielu beneficjentów.

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

A zatem, w przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawcę sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 55, należy stwierdzić, że usługi te, jako usługi wymienione w poz. 163 załącznika Nr 3 do ustawy, opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ nie dokonywał oceny poprawności przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej. Ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług obciążają Wnioskodawcę. Niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.