IPTPP3/4512-193/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług służących realizacji zadania
IPTPP3/4512-193/15-4/MJinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. media
 3. najem
 4. odliczenia
 5. projekt
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług służących realizacji zadania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług służących realizacji zadania.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz uzupełnienia własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina ... ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „...”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja w formie dotacji oraz pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi 95% kosztów całkowitych zadania przy czym 50% dofinansowania przypada na dotację i 50% dofinansowania pokrywa pożyczka.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • audyt energetyczny budynku,
 • prace ogólnobudowlane w pomieszczeniu węzła. Prace konserwacyjne poszycia dachu,
 • wykonanie instalacji c.o. w budynku,
 • wykonanie węzła cieplnego w budynku,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr, 15 cm oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm,
 • wymiana okien na PCV (20,19m2), wymiana drzwi na AL (2,31m2),
 • ocieplenie połaci dachu wełną mineralną gr. 15cm.

Budynek przy ul. ... jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i stanowi w 100% własność Gminy ... a także jest on w 100% wykorzystywany na wynajem lokali mieszkalnych. Lokatorzy Gminie ... płacą czynsz za wynajem lokali na czas nieoznaczony. Usługa związana z wynajmem lokali mieszkalnych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Wpływy z czynszu są przychodem Gminy, które co miesiąc są wykazywane w deklaracji VAT w części C poz. 10 (dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione z podatku). Z uwagi na to, iż towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z wynajmem lokali mieszkalnych wykorzystywane są w całości do transakcji zwolnionych od podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy) Gmina nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego z tytułu najmu lokali mieszkalnych (brak jest sprzedaży opodatkowanej).

Najemcy oprócz czynszu płacą Gminie opłaty niezależne od Właściciela (Gminy) tj. za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, a po przyłączeniu budynku do sieci c.o. za dostarczanie ciepła. Opłaty za ww. media zawierają różne stawki podatku VAT-8 i 23%. Gmina zawiera umowy na dostawę ww. usług z ich dostawcą tj. ... Sp. z o.o. i płaci za te media na podstawie wystawionych faktur zakupu VAT. Na podstawie zawartych umów z najemcami ww. koszty podlegają przeniesieniu (refakturowaniu) poprzez przeniesienie ich w niezmienionej wysokości na najemców z zastosowaniem stawek występujących na fakturach dostawców mediów bez dodatkowych marż i opłat ze strony Gminy. W odniesieniu do ww. transakcji Gmina dokonuje obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych stawką 8% i 23%.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” będą wystawiane na: Gmina ..., ul. ..., ..., Nip: ..., zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Budynek objęty termomodernizacją w 100% wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe - zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Najem lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie celów mieszkaniowych. W Gminie ... należności za świadczenia dostarczenia wody, odprowadzania ścieków, dzierżawy pojemników stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Czynności związane z najmem lokali mieszkalnych stanowią czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W umowie o najem lokalu mieszkalnego w osobnych paragrafach zostały uregulowane ww. należności. W jednym paragrafie zostało określone, że z tytułu najmu najemca jest zobowiązany opłacać czynsz w określonej wysokości. Natomiast w innym paragrafie zostało opisane, że oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłat za świadczenia (woda, ścieki, itd.) wg faktycznego zużycia. Na podstawie zawartych umów z najemcami ww. koszty są refakturowane poprzez przeniesienie ich w niezmienionej wysokości na najemców z zastosowaniem stawek występujących na fakturach dostawców mediów bez dodatkowych marż i obciążeń ze strony Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją inwestycji Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług służących realizacji zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. Przez dostawę towarów, stosowanie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz. U., Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Gmina ... w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, nie będzie podwyższać opłat za media.

Realizacja usług związanych z kompleksową termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego mieszczącego się w ..., przy ul. ..., będzie fakturowana przez wykonawców ww. inwestycji z zastosowaniem stawek VAT 8 % i 23%. Natomiast sprzedaż usług wynajmu lokali mieszkalnych w tym budynku podlega zwolnieniu z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy - „zwalnia się od podatku dostawę usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe”.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od nabytych towarów/usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, ponieważ realizowana inwestycja będzie dotyczyć wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który w 100% przeznaczony jest na wynajem lokali mieszkalnych zwolnionych z podatku VAT, stosowanie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Tym samym nie zostaną spełnione przesłanki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 86 ust. 1 ustawy nie będzie miał zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego i przyszłego, dlatego Gminie ..., nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od nabytych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Inwestycja pn.: „...” dotyczy lokalu, który w 100% wykorzystywany jest na wynajem lokali mieszkalnych w celach mieszkaniowych, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina ... ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „...” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja w formie dotacji oraz pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi 95% kosztów całkowitych zadania przy czym 50% dofinansowania przypada na dotację i 50% dofinansowania pokrywa pożyczka.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • audyt energetyczny budynku,
 • prace ogólnobudowlane w pomieszczeniu węzła. Prace konserwacyjne poszycia dachu,
 • wykonanie instalacji c.o. w budynku,
 • wykonanie węzła cieplnego w budynku,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr, 15 cm oraz ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm,
 • wymiana okien na PCV (20,19m2), wymiana drzwi na AL (2,31m2),
 • ocieplenie połaci dachu wełną mineralną gr. 15cm.

Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i stanowi w 100% własność Gminy ... a także jest on w 100% wykorzystywany na wynajem lokali mieszkalnych. Lokatorzy Gminie ... płacą czynsz za wynajem lokali na czas nieoznaczony. Wpływy z czynszu są przychodem Gminy, które co miesiąc są wykazywane w deklaracji VAT. Z uwagi na to, iż towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z wynajmem lokali mieszkalnych wykorzystywane są w całości do transakcji zwolnionych od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy) Gmina nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Najemcy oprócz czynszu płacą Gminie za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, a po przyłączeniu budynku do sieci c.o. za dostarczanie ciepła. Oprócz czynszu Wnioskodawca obciąża najemcę za media wg faktycznego zużycia poprzez przeniesienie kosztów z zastosowaniem stawek występujących na fakturach dostawców.

Czynności związane z najmem lokali mieszkalnych stanowią czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do cyt. wyżej art. 86 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjom opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary (usługi) te są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest fakt, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, ze zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 90 ust. 1 powołanej ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podkreślić należy, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowani. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Odnosząc zatem powołane wyżej regulacje prawne do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, niepodlegającymi opodatkowaniu czy też zwolnionymi z opodatkowania. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz czynności zwolnionych.

W przedmiotowej sprawie lokale mieszkalne - jak wynika z opisu sprawy, są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych z opodatkowania - najem lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, oraz do czynności opodatkowanych -sprzedaż mediów. Opłata za wymienione media zawiera różne stawki podatku VAT - 8% i 23%. Ww. należności zostały uregulowane w umowie o najem lokalu mieszkalnego w osobnych paragrafach. Zatem efekty projektu polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego będą służyły czynnościom zwolnionym oraz opodatkowanym. W rezultacie Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w zakresie w jakim efekty projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „...”, w zakresie w jakim efekty projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.