IPTPP2/4512-400/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie importu usług nabywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta z Seszeli oraz miejsce świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółek z Seszeli i USA
IPTPP2/4512-400/15-4/AJBinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. usługi
 3. świadczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług nabywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta z S... oraz miejsca świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółek z S... i USA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług nabywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta z S... oraz miejsca świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz spółek z S... i USA.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 września 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z tytułu której rozlicza się na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów). Jest również zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca ma zamiar nawiązać współpracę z kontrahentami zagranicznymi: spółką z siedzibą na Seszelach (dalej jako „Spółka z S...”) oraz spółką z siedzibą w USA, w stanie Delaware (dalej jako „Spółka z Delaware”), które nie są oraz nie będą zarejestrowane dla celów VAT w Polsce.

Wnioskodawca rozważa nabywanie od ww. spółek:

 1. usług projektowania loga firmowego, banerów i podobnych elementów graficznych,
 2. licencji oprogramowania komputerowego,
 3. dostępu do platform online zawierających zasoby w formie cyfrowej z możliwością ich pobrania lub przeglądania online, w tym treści o charakterze edukacyjnym np. szkolenia w formie e-learning (m.in. poprzez wykupienie dostępu do serwisu online jednorazowo, bądź też na zasadzie miesięcznego abonamentu),
 4. prezentacji multimedialnych w formie elektronicznej,
 5. usług udostępniania zasobów serwera, w tym hostingu w celu utrzymywania stron internetowych i poczty e-mail Wnioskodawcy,
 6. domen internetowych,
 7. usług pisania postów, komentarzy i podobnych wypowiedzi na stronach internetowych, w tym na forach internetowych o charakterze ustalonym przez Wnioskodawcę,
 8. usług redagowania artykułów i innych treści w formie elektronicznej,
 9. usług świadczonych online o charakterze edukacyjnym lub wsparcia merytorycznego, np. przez czat, stronę internetową lub e-mail,
 10. usług pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług,
 11. usług polegających na poprawie widoczności strony internetowej Wnioskodawcy w wyszukiwarkach internetowych,
 12. usługi prowadzenia kampanii internetowych PPC („...”, która jest rodzajem reklamy internetowej, polegającej na płatności za kliknięcie w link lub banner), w szczególności kampanii „...”,
 13. usług przeprowadzenia audytu stron internetowych, w tym audytu pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych
 14. usług zdalnego monitorowania i konserwacji systematów teleinformatycznych i komputerów w tym, sieci komputerowych oraz serwerów,
 15. usług zdalnego zarządzania danymi w formie cyfrowej, w tym wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja, moderacja, segregacji i ocena danych, w tym treści w formie tekstu oraz treści multimedialnych,
 16. usług tworzenia i uaktualniania oraz rozbudowy stron WWW oraz kont lub profili na stronach WWW, w tym internetowych portalach społecznościowych,
 17. przestrzeni reklamowej, w szczególności banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych.

Wnioskodawca zamierza także w przyszłości dokonywać sprzedaży ww. usług na rzecz Spółki z Seszeli, oraz Spółki z Delaware.

Jednocześnie, Spółka z Seszeli oraz Spółka z Delaware, na podstawie pisemnych umów ze swoimi kontrahentami (zawierających szczegółowy zakres prac i zasady naliczania opłat opcjonalnie uzależnione od osiąganych efektów) będą pośredniczyły w świadczeniu ww. usług przez inne podmioty na rzecz Wnioskodawcy. Wyżej wymienione spółki będą pobierały stosowną opłatę za pośrednictwo od Wnioskodawcy oraz we własnym zakresie uregulują ewentualne należności z dostawcami ww. usług i towarów.

Wnioskodawca nie uzyska od ww. spółek właściwych certyfikatów rezydencji.

Wnioskodawca nie uzyska od ww. spółek dokumentacji czy informacji dotyczących faktycznych dostawców/wykonawców ww. usług lub towarów. W imieniu Wnioskodawcy z faktycznymi dostawcami/wykonawcami ww. usług lub towarów kontaktować będą się ww. spółki.

W piśmie z dnia 22 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, iż:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, rozliczającym się z tego podatku kwartalnie.
 2. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, posiada NIP EU: PL ....
 3. Pośrednik Seszeli/Delaware/Gibraltaru będzie pobierał całość środków za pośrednictwo i wykonanie usługi od Wnioskodawcy i przyjmował drogą telefoniczną i e-mailową zapytania i dyspozycje Wnioskodawcy odnośnie usługi.
 4. Wszystkie usługi z założenia mają być świadczone drogą elektroniczną lub przez telefon, pośrednictwo także.
  Usługi, które Wnioskodawca planuje nabyć (lub nabyć pośrednictwo w ich realizacji), gdzie udział człowieka przy ich wykonywaniu może być minimalny:
  1. licencje oprogramowania komputerowego,
  2. dostęp do platform online zawierających zasoby w formie cyfrowej z możliwością ich pobrania lub przeglądania online, w tym treści o charakterze edukacyjnym np. szkolenia w formie e-learning (m.in. poprzez wykupienie dostępu do serwisu online jednorazowo, bądź też na zasadzie miesięcznego abonamentu),
  3. prezentacje multimedialne w formie elektronicznej,
  4. usługi udostępniania zasobów serwera, w tym hostingu w celu utrzymywania stron internetowych i poczty e-mail Wnioskodawcy,
  5. domeny internetowe,
  6. usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług,
  7. usługi polegające na poprawie widoczności strony internetowej Wnioskodawcy w wyszukiwarkach internetowych,
  8. usługi prowadzenia kampanii internetowych PPC („...”, która jest rodzajem reklamy internetowej, polegającej na płatności za kliknięcie w link lub banner), w szczególności kampanii „...”,
  9. usługi przeprowadzenia audytu stron internetowych, w tym audytu pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych,
  10. usługi zdalnego monitorowania, i konserwacji systematów teleinformatycznych i komputerów w tym, sieci komputerowych oraz serwerów
  11. przestrzenie reklamowe, w szczególności banery reklamowe na stronach lub witrynach internetowych.

Usługi, które Wnioskodawca planuje nabyć (lub nabyć pośrednictwo w ich realizacji), gdzie udział człowieka przy ich wykonywaniu, nie może być minimalny:

 1. usługi projektowania loga firmowego, banerów i podobnych elementów graficznych,
 2. usługi pisania postów, komentarzy i podobnych wypowiedzi na stronach internetowych, w tym na forach internetowych o charakterze ustalonym przez Wnioskodawcę,
 3. usługi redagowania artykułów i innych treści w formie elektronicznej,
 4. usługi świadczone online o charakterze edukacyjnym lub wsparcia merytorycznego, np. przez czat, stronę internetową lub e-mail,
 5. usługi zdalnego zarządzania danymi w formie cyfrowej, w tym: wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja, moderacja, segregacji i ocena danych, w tym treści w formie tekstu oraz treści multimedialnych,
 6. usługi tworzenia i uaktualniania oraz rozbudowy stron WWW oraz kont lub profili na stronach WWW, w tym internetowych portalach społecznościowych.
 1. Kontrahenci Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku, dla których Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi, są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Kontrahenci Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujące się poza Polską.
 3. Przedmiotowe usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz kontrahentów, o których mowa we wniosku, świadczone będą na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ww. kontrahentów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje usługi nabywane od Spółki z Seszeli, jako import usług... (we wniosku ORD-IN oznaczone jako pytanie nr 1)
 2. Czy świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług na rzecz ww. spółek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce... (we wniosku ORD-IN oznaczone jako pytanie nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone na jego rzecz przez Spółkę z Seszeli oraz Spółkę z Delaware stanowią import usług.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy VAT, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy VAT, pod pojęciem importu usług, rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 VAT.

Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, podatnikami są - prowadzące działalność gospodarczą- osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Z powyższego wynika zatem, że dla zaistnienia importu usług konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

 1. usługa jest świadczona przez podatnika zagranicznego (niemającego w Polsce siedziby działalności, ani stałego miejsca prowadzenia działalności),
 2. usługa świadczona jest na terytorium kraju.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Dokonując analizy art. 28b ust. 1 ustawy VAT, stwierdzić należy, że zawarte w nim zastrzeżenia nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Miejsce świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego wniosku, wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy, należy ustalić więc na podstawie zasady ogólnej, wyrażonej w tym artykule.

Oznacza to, że miejscem świadczenia ww. usług na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę z Seszeli oraz Spółkę z Delaware jest terytorium Polski.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy stanowią import usług, a na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek rozliczenia podatku VAT w Polsce z tego tytułu. Obecnie (w 2015 r.) nie ma przepisów, które odnosiłyby się do obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych z tytułu importu usług. Import usług można zatem dokumentować w dowolny sposób (np. tak jak w 2013 r. – poprzez sporządzenie odrębnego dokumentu księgowego, lub dokonanie stosownych wyliczeń na fakturze otrzymanej od kontrahenta).

VAT należny od importu usług „przekształci” się w VAT naliczony podlegający odliczeniu. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu usług za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (art. 86 ust. 10b pkt 3 w związku z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Jeżeli jednak Wnioskodawca nie odliczy VAT w ww. terminie, może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Nie wynika to wprawdzie wprost z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (gdyż przepis ten zawiera odesłanie do ust. 10, 10d i 10e, a nie do ust. 10b), ale skoro art. 86 ust. 10b pkt 3 regulujący zasady odliczania VAT od importu usług nakazuje odliczać VAT w terminie określonym w ust. 10, to zasadne jest przyjęcie, że również w tym przypadku odliczenia VAT można dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Co do zasady – jeżeli Wnioskodawca nie odliczy VAT w podstawowym terminie, może tego dokonać poprzez korektę deklaracji. Odliczenia VAT od importu usług poprzez korektę deklaracji można złożyć nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT (art. 86 ust. 13a ustawy o VAT).

Ad. 2

Jak wskazano powyżej, art. 28b ust. 1 ustawy VAT zawiera ogólną zasadę dotyczącą określenia miejsca świadczenia usług na rzecz podatników – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Dokonując analizy art. 28b ust. 1 ustawy VAT, stwierdzić należy, że zawarte w nim zastrzeżenia nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Miejsce świadczenia usług będących przedmiotem wniosku, wykonywanych na rzecz Spółki z Seszeli, Spółki z Delaware, należy ustalić na podstawie zasady ogólnej, wyrażonej w tym artykule.

Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia ww. usług przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki z Seszeli oraz Spółki z Delaware, będą, odpowiednio, Seszele oraz USA. Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Z uwagi, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, należy je udokumentować fakturą uproszczoną, tj. bez wykazania w niej kwoty podatku należnego. Faktura powinna zawierać informację, że „podatek rozlicza nabywca”. Na jej podstawie zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie usługobiorca. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie określają, w którym miesiącu podatnik powinien ująć w deklaracji wartość świadczonych usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju. Ze względu na fakt, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu, przepisy ustawy nie określają dla tego rodzaju usług momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Wskazują jedynie moment powstania tego obowiązku dla usług świadczonych w kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z definicji zawartej w art. 2 pkt 26 ustawy – przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Stosownie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77 z 23 marca 2011 r., s. 1), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady (UE), ustęp 1 obejmuje w szczególności:

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);
 6. usługi wyszczególnione w załączniku I.

Załącznik I wymienia następujące usługi:

 1. Punkt 1 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:
  1. tworzenie i hosting witryn internetowych;
  2. automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i online;
  3. zdalne zarządzanie systemami;
  4. hurtownie danych online, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych;
  5. dostarczanie online przestrzeni na dysku na żądanie.
 2. Punkt 2 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:
  1. uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień;
  2. oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych;
  3. sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek);
  4. automatyczna instalacja online filtrów na witrynach internetowych;
  5. automatyczna instalacja online zabezpieczeń typu firewall.
 3. Punkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:
  1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
  2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
  3. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
  4. prenumerata gazet i czasopism online;
  5. dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
  6. wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
  7. informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
  8. dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
  9. korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.
 4. Punkt 4 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:
  1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
  2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
  3. uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
  4. pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
  5. uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni,
  6. odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej, tj. słuchanie lub oglądanie programów w momencie wybranym przez użytkownika, na jego indywidualne życzenie, na podstawie katalogu programów wybranych przez dostawcę usług medialnych, np. telewizja lub wideo na życzenie;
  7. odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych;
  8. dostawa treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną;
  9. dalsza dostawa treści audio i audiowizualnych należących do dostawcy usług medialnych, lecz dostarczanych przez inny podmiot za pomocą sieci komunikacyjnych.
 5. Punkt 5 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:
  1. automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem;
  2. ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

W myśl ust. 3 omawianego artykułu, ustęp 1 nie obejmuje w szczególności:

 1. usług nadawczych radiowych i telewizyjnych;
 2. usług telekomunikacyjnych;
 3. towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie;
 4. płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;
 5. materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;
 6. płyt CD i kaset magnetofonowych;
 7. kaset wideo i płyt DVD;
 8. gier na płytach CD-ROM;
 9. usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;
 10. usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);
 11. usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;
 12. hurtowni danych off-line;
 13. usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;
 14. usług centrum wsparcia telefonicznego;
 15. usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty;
 16. konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert;
 17. usług telefonicznych z elementem wideo, znanych też pod nazwą usług wideofonicznych;
 18. dostępu do Internetu i stron World Wide Web;
 19. usług telefonicznych świadczonych przez Internet.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy, przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Jak stanowi art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Zgodnie z art. 28k ustawy, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy objętych zakresem zadanego pytania dotyczącego zakwalifikowania usług nabywanych od Spółki z Seszeli, jako import usług, należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż miejscem opodatkowania przedmiotowych usług (bądź pośrednictwa w ich realizacji) świadczonych przez kontrahenta z Seszeli na rzecz Wnioskodawcy, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy, będzie miejsce, w którym Wnioskodawca posiada siedzibę, a zatem Polska. Przy czym jak wynika z opisu sprawy ww. kontrahent, który zamierza świadczyć na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowe usługi (bądź pośrednictwo w ich realizacji) nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wobec powyższego mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nabywając przedmiotowe usługi (bądź pośrednictwo w ich realizacji) od ww. kontrahenta będzie działał jako podatnik w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1, należało uznać za prawidłowe.

Z kolei odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy objętych zakresem zadanego pytania nr 2 (we wniosku ORD-IN oznaczone jako pytanie nr 4), zauważyć należy, iż kontrahenci Wnioskodawcy tj. spółka z siedzibą na Seszelach oraz spółka z siedzibą w USA, w stanie Delaware są podatnikami rozumieniu art. 28a ustawy.

W związku z powyższym, uznać należy, iż skoro – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca zamierza świadczyć przedmiotowe usługi na rzecz ww. kontrahentów, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, to należy stwierdzić, że miejscem świadczenia i opodatkowania usług wykonanych przez Zainteresowanego na rzecz ww. kontrahentów będzie – stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy – miejsce, w którym podatnicy będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku gdy usługi będą świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług będzie – zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stwierdzić należy iż skoro ww. kontrahenci nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, to przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju.

Stosownie do powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2 (we wniosku ORD-IN oznaczone jako pytanie nr 4), należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tj. pytań we wniosku ORD-IN oznaczonych jako nr 2 i nr 3), zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jako właściwego do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie tego podatku.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.