IPTPP1/4512-210/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
IPTPP1/4512-210/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. usługi
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2015r. (data wpływu 6 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy.

Wniosek został uzupełniony w dniu 6 lipca 2015r. w zakresie złożenia oświadczenia, iż elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji, w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w postaci internetowego portalu edukacyjnego (www......pl), zajmującego się tematyką rozrostowych chorób hematologicznych. Jest to strona edukacyjna zaadresowana do lekarzy hematologów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych hematologicznych oraz do samych chorych. W części przeznaczonej dla lekarzy przedstawiane są najnowsze doniesienia z prasy specjalistycznej zagranicznej, schematy postępowania w leczeniu chorób hematoonkologicznych, najnowsze wydarzenia, tj. międzynarodowe i krajowe zjazdy, nowości terapeutyczne, itd. Natomiast część przeznaczona dla chorych zawiera podstawowe informacje o chorobie, przebiegu i możliwościach leczenia oraz informacje o klinikach, oddziałach i poradniach zajmujących się specjalistycznym leczeniem chorych z chorobami hematologicznymi. Część edukacyjna (w tym relacje cyfrowe) są dostępne jedynie po zalogowaniu, po uprzednim założeniu konta użytkowania portalu. Dostęp do całego portalu (zarówno części ogólnodostępnej, jak i dostępnej po zalogowaniu, jest bezpłatny).

Wnioskodawczyni w dniu 10 marca 2015 r. zawarła ze stowarzyszeniem - X, z siedzibą w ..., wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..., NIP ..., umowę o współpracy, która wejdzie w życie z dniem 15 czerwca 2015 r.

X jest stowarzyszeniem dobrowolnym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną, działa w oparciu o uchwalony statut. Celem X jest zjednoczenie wszystkich hematologów i transfuzjologów polskich, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej hematologii transfuzjologii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej, w Polsce jak i poza jej granicami.

Przedmiotem zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a X umowy o współpracy są podejmowane odrębnie, lecz skoordynowane i wspólne działania mające na celu promowanie wśród lekarzy ze specjalizacją hematologia, choroby wewnętrzne, onkologia i hematologia dziecięca, w trakcie specjalizacji hematologia, choroby wewnętrzne, onkologia i hematologia dziecięca lub lekarzy mających pod opieką chorych na choroby hematoonkologiczne (Lekarze), wiedzy o hematologii, na zasadach określonych w przedmiotowej umowie o współpracy. Celem współpracy jest integracja Lekarzy poprzez media elektroniczne, umożliwienie Lekarzom doskonalenia się poprzez przedstawianie najnowszych doniesień ze specjalistycznej prasy, zaprezentowanych w języku polskim, umieszczanie propozycji współpracy pomiędzy ośrodkami z całej Polski, przedstawienia kalendarza spotkań, zjazdów i kongresów hematologicznych, zamieszczanie relacji z ważniejszych wydarzeń z zakresu hematologii, z uwagi na fakt, iż wiedza w szczególności na temat rozrostowych chorób układu krwiotwórczego rozwija się bardzo dynamicznie i niezbędna jest jej częsta aktualizacja. Dzięki podjętej współpracy pomiędzy Wnioskodawczynią a X lekarze będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi sposobami leczenia, jak również aktualnymi poglądami przedstawianymi na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jak i najnowszymi publikacjami w tej dziedzinie. Dostęp do ww. informacji Lekarze będą posiadać bezpłatnie, po uprzednim zalogowaniu się do portalu Wnioskodawczyni ewentualnie po zalogowaniu się na stronie internetowej X.

Na podstawie powyższej umowy o współpracy, z dniem jej wejścia w życie (tj. począwszy od 15 czerwca 2015 r.) X:

 • ustanawia portal edukacyjny Wnioskodawczyni oficjalnym patronem medialnym wydarzeń naukowych organizowanych przez X w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
 • zobowiązuje się, że Wnioskodawczyni będzie miała możliwość przeprowadzenia relacji cyfrowych z wydarzeń naukowych organizowanych przez X,
 • zobowiązuje się do umieszczania logotypu portalu edukacyjnego Wnioskodawczyni w materiałach promujących wydarzenia naukowe organizowane przez X, w szczególności konferencyjnych i zjazdowych.
 • zobowiązuje się do zapewnienia Wnioskodawczyni każdorazowo podczas trwania wydarzenia naukowego organizowanego przez X, w szczególności konferencji czy zjazdu, do dyspozycji powierzchnię wystawienniczą, bez ponoszenia z tego tytułu przez Wnioskodawczynię dodatkowych kosztów (ścianka z logo i informacją o Portalu edukacyjnym+krzesło+stół) w uzgodnionym przez Strony miejscu,
 • zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej X linka z przekierowaniem na stronę internetową portalu edukacyjnego Wnioskodawczyni i przekierowaniem na aktualności zamieszczane przez Portal edukacyjny Wnioskodawczyni,
 • zobowiązuje się do skoordynowania z portalem edukacyjnym Wnioskodawczyni działań PR mających na celu promowanie hematologii w Polsce i na świecie, w szczególności poprzez prezentowanie na stronie internetowej sukcesów polskich hematologów i polskich publikacji, które zostały opublikowane w znaczących międzynarodowych i polskich czasopismach.;

Natomiast Wnioskodawczyni w ramach umowy o współpracy zobowiązana jest do:

 • przeprowadzania relacji cyfrowych z wydarzeń naukowych organizowanych przez X, w szczególności zjazdów i konferencji, tj. uzyskanie zgody wykładowcy na dokonanie nagrania, nagranie i montaż wykładu, przesłanie wykładu wykładowcy do akceptacji (chyba, że zrzekł się pisemnie takiego prawa), zamieszczenie relacji na prowadzonym przez siebie portalu edukacyjnym w zakładce relacje cyfrowe, dostępnej nieodpłatnie dla Lekarzy, po uprzednim zalogowaniu się do portalu i zabezpieczonej przez kopiowaniem oraz przekazanie X tych materiałów do zamieszczenia na stronie głównej X,
 • przygotowanie przez dziennikarkę medyczną profesjonalnych materiałów prasowych dotyczących najnowszych osiągnięć polskich hematologów, które będą udostępniane X z możliwością ich prezentowania w formie papierowej czy elektronicznej podczas wydarzeń organizowanych przez X,
 • do zamieszczenia na stronie internetowej Wnioskodawczyni linka z przekierowaniem na stronę internetową X,
 • zamieszczania informacji o wydarzeniach naukowych organizowanych przez X, w szczególności zjazdach i konferencjach, w tym rozsyłanie takich informacji w ramach mailingu newsleterów,
 • na wniosek X doraźna asysta informatyczna w celu zamieszczenia relacji cyfrowych z wydarzeń naukowych organizowanych przez X.

Mając na względzie, że żadna ze stron umowy o współpracy nie świadczy usługi o charakterze odpłatnym czy nieodpłatnym na rzecz drugiej, a jedynie Strony angażują się we wspólne przedsięwzięcie promowania wiedzy o hematologii, podejmując w tym celu wspólne działania wymienione powyżej, w ocenie Wnioskodawczyni umowa o współpracy nie powoduje skutków podatkowych w ich wzajemnych relacjach, w szczególności nie mają obowiązku wystawiania sobie wzajemnie dokumentów księgowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przedsięwzięcie Wnioskodawczyni stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, pomiędzy Stronami umowy o współpracy nie dochodzi do wzajemnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż po pierwsze, nie da się ich racjonalnie wycenić, a po drugie, w przedsięwzięciu takim nie chodzi o wzajemne świadczenie usług pomiędzy stronami umowy o współpracy, gdyż nie z tych działań mogą osiągnąć „bezpośrednią i jasno zindywidualizowaną korzyść”, lecz z osiągnięcia wspólnego celu podjętej współpracy nakierowanej na korzystne dla nich zachowanie osób trzecich (Lekarzy). Zatem umowa o współpracy nie powoduje skutków podatkowych w ich wzajemnych relacjach, w szczególności nie mają obowiązku wystawiania sobie wzajemnie dokumentów księgowych.

Należy podkreślić, że przedmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług są czynności lub sytuacje (stany faktyczne) wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. l pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

W ramach zawartej umowy o współpracy działania Wnioskodawczyni i X zostały powiązane i skoordynowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia, ale nie oznacza to świadczenia wzajemnych odpłatnych usług. Odpłatność nie może być utożsamiana z niedającymi się precyzyjnie wyliczyć korzyściami ekonomicznymi płynącymi z danej transakcji. Aktywność każdej ze stron, podejmowana w ramach umowy o współpracy nie ma swojego odzwierciedlenia w wyrażonych w pieniądzu innych transakcjach o charakterze promocji wiedzy o hematologii skierowanej do skonkretyzowanego odbiorcy, tj. lekarzy danej specjalizacji, którzy dostęp do tej wiedzy nabywają po zalogowaniu się odpowiednio do edukacyjnego portalu internetowego prowadzonego przez Wnioskodawczynię, czy na stronie internetowej X lub też biorąc udział bezpośrednio jako uczestnik w wydarzeniach organizowanych przez X, komunikowanych także za pośrednictwem portalu internetowego Wnioskodawczyni.

Skoro zatem nie jest możliwe ustalenie wartości korzyści, jaką jedna ze stron uzyskuje w zamian za działania podejmowane przez drugą stronę, w świetle orzecznictwa ETS, relacji zachodzącej pomiędzy nimi nie można nazywać odpłatnym świadczeniem usług. Działania Wnioskodawczyni i X mają charakter wspólnego przedsięwzięcia (współpracy) w celu osiągnięcia wspólnego dla nich celu. W takim wypadku można mówić o swego rodzaju kooperacji w celu zachęcenia Lekarzy (o wskazanych w opisie stanu faktycznego specjalizacjach) do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy w dziedzinie hematologii, w tym stanowiskiem praktyków i teoretyków za pośrednictwem mediów elektronicznych czy bezpośrednio poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez X. Obydwu Stronom umowy o współpracy zatem, z tytułu tak zaaranżowanej współpracy, zależy na tym samym - aby jak najwięcej Lekarzy było użytkownikami portalu Wnioskodawczyni czy odwiedzało i zapoznawało się z informacjami za pośrednictwem strony internetowej X, czy bezpośrednio poprzez uczestnictwo w organizowanych przez X wydarzeniach. Współpraca w ramach umowy nie jest ukierunkowana na otrzymanie przez Strony przychodów z tego tytułu wzajemnie od siebie. Zatem współdziałanie Wnioskodawczyni ze Stowarzyszeniem jest ukierunkowane na podejmowanie wspólnych akcji, których zamiarem jest poprawienie efektywności działań podejmowanych przez każdego z nich w ramach własnych celów statutowych i gospodarczych. Nie będzie ono przy tym generowało żadnych przychodów oraz nie będą dokonywane żadne rozliczenia finansowe pomiędzy Wnioskodawczynią a X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Co do zasady, dostawa towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas, gdy maja charakter odpłatny. Jednakże – jak wskazano wyżej - ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

Regulacja powyższa nie narzuca, że odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług winna mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłatę stanowić może inny towar lub usługa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną wystarczające jest by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za tą czynność.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że odpłatność ma miejsce, gdy:

 1. istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym;
 2. dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności;
 3. wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług.

Prawną istotę umowy zamiany regulują przepisy prawa cywilnego, a zwłaszcza art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

W rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa zamiany jest umową konsensualną, wzajemną i zobowiązującą, a art. 603 k.c. stanowi, że przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem Kodeks cywilny – odnosząc się do zamiany jako rodzaju stosunku zobowiązaniowego – ustalił, że przedmiotem zamiany mogą być tylko rzeczy (zarówno ruchome, jak i nieruchomości).

Natomiast z treści art. 604 K.c. wynika, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oznacza wykonanie tych czynności za wynagrodzeniem. Przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty. Wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Taki sposób rozliczania wzajemnych należności przedsiębiorców nie stanowi naruszenia dyspozycji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), który zastrzega jedynie, że bezpośrednie przepływy pieniężne powinny odbywać się w formie bezgotówkowej. Inne sposoby wykonania zobowiązań skutkujące zapłatą nie zostały wyłączone.

Świadczenia rzeczowe mogą również zostać uznane za transakcje barterowe. Barter w polskim prawie uważa się za jeden z rodzajów umowy zamiany. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego, w tym oczywiście rozliczeń podatkowych. Należy podkreślić, że barter polega nie tylko na równoważącej się wartościowo transakcji towar za towar, lecz również: usługa za usługę, towar za usługę, lub usługa za towar. Podstawowym założeniem i istotą umów barteru jest brak konieczności ponoszenia dodatkowych świadczeń, a to, czy strony umówią się na wymianę towaru za towar, usługi za usługę czy też towaru za usługę nie ma istotnego znaczenia.

Barter jest więc pojęciem szerszym, obejmującym swoim zakresem zamianę usług, zamianę towaru na usługę i usługi na towar. Z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego barter jest rodzajem umowy zamiany, polegającej na równoważącej się wartościowo wymianie towaru na towar lub usługi na usługę (ewentualnie usługi na towar lub towaru na usługę), gdzie nie wchodzą w grę dodatkowe rozliczenia pieniężne między kontrahentami.

W przypadku transakcji barterowych, w tym również zamiany usług, świadczenie usługi stanowi zapłatę jeśli zostały spełnione następujące warunki:

 • istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wymiennie czynnościami, czyli pomiędzy czynnością opodatkowaną a otrzymaną za nią zapłatą,
 • istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług w pieniądzu.

Jak wynika z powyższego realizowane w oparciu o umowę zamiany przeniesienie własności towaru lub usługi stanowi zatem czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów lub dwoma odpłatnymi świadczeniami usług.

W rezultacie w rozpatrywanej sprawie podjęte przez obie strony umowy o współpracy działania mają charakter świadczenia wzajemnych usług. Między działaniami Wnioskodawczyni i PTHiT występuje bezpośredni związek prawny, a tym samym ekwiwalentność i wzajemność świadczeń. Strony bowiem są związane do wzajemnego świadczenia określonych czynności – usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przesłanką opodatkowania czynności, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, jest odpłatność dostawy towarów lub świadczenia usług. Warunek ten jest spełniony w przypadku transakcji barterowych, gdyż występuje bezpośredni związek między czynnościami wykonywanymi wzajemnie przez strony na mocy zawartej umowy.

Zatem należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawczynię wskazanych we wniosku usług na rzecz X w zamian za określone czynności-usługi świadczone przez X na rzecz Wnioskodawczyni, stanowi odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy. W odniesieniu do okoliczności opisanych we wniosku spełniony jest warunek wynikający z tego przepisu, gdyż występuje bezpośredni związek między danymi czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawczynię, a otrzymywanymi w zamian usługami świadczonymi przez X. Forma odpłatności w przedmiotowej sprawie (usługa za usługę) wskazuje, że mamy tu do czynienia z transakcjami barterowymi. Zapłatą dla Wnioskodawczyni za świadczone usługi – wykonywanie określonych czynności jest usługa świadczona przez X.

Nie dochodzi tu więc do nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawczynię, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zatem w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym przedsięwzięcie Wnioskodawczyni stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, wynikające z opisu stanu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi
ILPB4/423-559/14-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP1/4512-456/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.