IPTPP1/443-768/14-2/MH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług
IPTPP1/443-768/14-2/MHinterpretacja indywidualna
 1. uczelnie
 2. usługi
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania usług polegających na organizowaniu zajęć teoretycznych z zakresu: historii sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji oraz zajęć praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, zajęć komputerowych w zakresie prezentacji graficznych, zajęć ruchowych, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z opodatkowania usług polegających na organizowaniu zajęć praktycznych z zakresu lektoratów języka obcego, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Akademia w ...... jest publiczną uczelnią akademicką utworzoną w 1946 roku na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 lutego 1946 r. (Dz. Urz. Nr 5 poz. 25). Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365), a także wewnętrznego statutu Akademii. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akademia posiada osobowość prawną. Uczelnia stanowi integralną część polskiego systemu edukacji i nauki w dziedzinie kultury i sztuki.

Podstawowymi zadaniami uczelni zgodnie z art. 13 pkt 1 (Prawo o szkolnictwie wyższym) są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 4. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 5. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 6. stwarzanie osobom niepełnosprawnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Akademia w ramach swoich zadań wynikających z ustawy powołała jednostkę działającą w strukturze Akademii, skupioną przy jednym z wydziałów, Wydziale Tkaniny i Ubioru. Zakres działania został zatwierdzony przez Senat Uczelni uchwałą z dnia 22 maja 2014 r. Akademia K... S... (w skrócie AKS) tak brzmi nazwa jednostki nie działa jako odrębny podmiot, lecz jest jednostką funkcjonującą w strukturze Uczelni. AKS prowadzi swoją działalność edukacyjną w ramach sytemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszarzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych.

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań praktycznych związanych z szeroko rozumianą twórczością w zakresie działań wizualnych. Program i metody pracy AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. Korzystając ze swojej oferty edukacyjnej, Uczelnia zapewnia uczestnikom (AKS) liczne zajęcia praktyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, tkaniny drukowanej i eksperymentalnej oraz zajęcia teoretyczne z zakresu: historii sztuki, aktualiów sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji.

Przykładowy harmonogram zajęć organizowanych w ramach AKS:

 1. wykłady:
  • Architektura wieku pary i nowoczesności - style XXI wieku;
  • Percepcja przekazów estetycznych w dziale sztuki;
  • Stanisław Wyspiański i początek nowoczesności w Polsce;
  • Historia grafiki.
 1. Warsztaty:
  • Malarstwo;
  • Sztuka papieru;
  • Rysunek;
  • Techniki alternatywne w druku płaskim II.

Uczestnikami zajęć w ramach AKS może być każda osoba powyżej 55 roku życia, posiadająca status rencisty lub emeryta, która podpisze deklarację członkowską uczestnictwa w zajęciach, wypełni kwestionariusz osobowy i dokona opłaty semestralnej. Rok akademicki trwa od października do czerwca i jest podzielony na dwa semestry.

Do podstawowych celów AKS należy:

 1. prowadzenie edukacji w dziedzinie "sztuki plastyczne" w dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz kierunkach mieszczących się dyscyplinach im pokrewnych, obejmujących również zakres wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk humanistycznych, kultury i sztuki;
 2. aktywizacja społeczna osób dojrzałych, poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego;
 3. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem;
 4. upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce;
 5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru (itp.), uczestnicy AKS będą mogli wziąć udział w zajęciach komputerowych, lektoratach z języka angielskiego, a także zajęciach ruchowych. Na zajęciach komputerowych uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z programami graficznymi w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz optymalizacji zdjęć cyfrowych. Nauka języka obcego będzie się odbywała z podziałem na grupy w zależności od znajomości języka angielskiego.

Na zajęciach ruchowych seniorzy będą mogli brać udział w ćwiczeniach typu: zdrowy kręgosłup, nordic walking, fitness. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w siedzibie uczelni 2-3 razy w tygodniu. Informacja dodatkowa: Uczelnia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na świadczenie przedstawionych usług w ramach AKS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy organizowane przez Jednostkę, działającą w strukturze Akademii zajęcia, (niżej wymienione), w ramach AKS będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, § 3 ust. 1 pkt 13: zajęcia teoretyczne – z zakresu historii sztuki, aktualiów sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji, zajęcia praktyczne – z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, zajęcia komputerowe w zakresie prezentacji graficznych, zajęcia ruchowe, lektoraty języka obcego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Sama ustawa o VAT wymienia, co prawda uczelnie, które w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi podlegają zwolnieniu od podatku VAT, ale dopiero rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień będzie miało zastosowanie w przedmiotowej sprawie a konkretnie § 3 ust. 1 pkt 13 usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów powyższe zwolnienie stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanymi z usługami podstawowymi dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe, pod warunkiem, że są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt l3 (...) i ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Komentowany przepis ma charakter rozszerzający zwolnienie ustawowe. Obejmuje on bowiem swoim zakresem wszystkie czynności w zakresie kształcenia świadczone przez uczelnie nie tylko w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. AKS organizowana przez Uczelnię, także prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia, kieruje ją do osób dojrzałych, które nadal chcą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności.

Podstawowe zadania Uczelni wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym to nie tylko kształcenie studentów, ale także prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie (art. l3 ust. 1 pkt 6), działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych (art. 13 ust. 1 pkt 8). Akademia stoi na stanowisku, iż zajęcia prowadzone w ramach AKS mieszczą się w pojęciu kształcenia innego niż na poziomie wyższym.

Kierując się powyższymi przepisami, Uczelnia zajmuje następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie:

 1. zajęcia teoretyczne z zakresu historii sztuki, aktualiów sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji;
 2. zajęcia praktyczne z zakresu malarstwa, rysunku grafiki, sztuki papieru;
 3. zajęcia komputerowe w zakresie prezentacji graficznych;
 4. lektoraty języka obcego;
 5. zajęcia ruchowe;

będą podlegały zwolnieniu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień § 3 ust. 1 pkt 13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług polegających na organizowaniu zajęć teoretycznych z zakresu: historii sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji oraz zajęć praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, zajęć komputerowych w zakresie prezentacji graficznych, zajęć ruchowych, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień;
 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług polegających na organizowaniu zajęć praktycznych z zakresu lektoratów języka obcego, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym - w myśl art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy - zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Stosownie do ust. 1 pkt 27 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie z ust. 1 pkt 28 tego artykułu, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W art. 43 ust. 17 ustawy postanowiono, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31,32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Jednocześnie, stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 13 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19 stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 19, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest publiczną uczelnią akademicką utworzoną w 1946 r. na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki. Akademia działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także wewnętrznego statutu Akademii. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akademia posiada osobowość prawną. Uczelnia stanowi integralną część polskiego systemu edukacji i nauki w dziedzinie kultury i sztuki. AKS tak brzmi nazwa jednostki nie działa jako odrębny podmiot, lecz jest jednostką funkcjonującą w strukturze uczelni. AKS prowadzi swoją działalność edukacyjną w ramach sytemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszarzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań praktycznych związanych z szeroko rozumianą twórczością w zakresie działań wizualnych. Program i metody pracy AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. Korzystając ze swojej oferty edukacyjnej Uczelnia zapewnia uczestnikom (AKS) liczne zajęcia praktyczne z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, tkaniny drukowanej i eksperymentalnej oraz zajęcia teoretyczne z zakresu: historii sztuki, aktualiów sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji. Uczestnikami zajęć w ramach AKS może być każda osoba powyżej 55 roku życia, posiadająca status rencisty lub emeryta, która podpisze deklarację członkowską uczestnictwa w zajęciach, wypełni kwestionariusz osobowy i dokona opłaty semestralnej. Rok akademicki trwa od października do czerwca i jest podzielony na dwa semestry.

Do podstawowych celów AKS należy:

 1. prowadzenie edukacji w dziedzinie "sztuki plastyczne" w dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz kierunkach mieszczących się dyscyplinach im pokrewnych, obejmujących również zakres wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk humanistycznych, kultury i sztuki;
 2. aktywizacja społeczna osób dojrzałych, poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego;
 3. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem;
 4. upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce;
 5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru (itp.), uczestnicy AKS będą mogli wziąć udział w zajęciach komputerowych, lektoratach z języka angielskiego, a także zajęciach ruchowych. Na zajęciach komputerowych uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z programami graficznymi w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz optymalizacji zdjęć cyfrowych. Nauka języka obcego będzie się odbywała z podziałem na grupy w zależności od znajomości języka angielskiego. Na zajęciach ruchowych seniorzy będą mogli brać udział w ćwiczeniach typu: zdrowy kręgosłup, nordic walking, fitness. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w siedzibie uczelni 2-3 razy w tygodniu. Uczelnia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na świadczenie przedstawionych usług w ramach AKS.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się zatem internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stwierdzić należy, że „kształcić” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru.

Przyjmuje się powszechnie, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, kontaktach z rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów. Podkreśla się także znaczenie szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), uczelnia oznacza szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie.

Jak stanowi art. 3 ust. 5 ww. ustawy, wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ,świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w :
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

W świetle art. 6 ust. 1 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia ma w szczególności prawo do:

 1. prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich kierunków;
 2. współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców;
 3. wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092);
 4. prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym:
  1. ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,
  2. ustalania programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej "Krajowymi Ramami Kwalifikacji", dla obszarów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2;
 5. prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 6. wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 7. potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych w ustawie.

Analiza powołanych wyżej przepisów ustawy o VAT wskazuje, że ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, korzystać mogą usługi kształcenia na poziomie wyższym i usługi te aby mogły korzystać ze zwolnienia muszą być świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawczo-rozwojowe.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników AKS jako niebędące usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Przedmiotowe usługi nie będą również korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Bowiem w opisie sprawy wskazano, iż uczestnikami zajęć w ramach AKS może być każda osoba powyżej 55 roku życia, posiadająca status rencisty lub emeryta. Prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia nie mają więc na celu zdobycia nowych uprawnień zawodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub dokonania przekwalifikowania zawodowego. Prowadzone ww. zajęć dotyczy grupy osób, które generalnie nie są aktywne zawodowo, a ponadto celem szkolenia jest poszerzenie lub zdobycie nowych umiejętności przez jego uczestników, które służącą zaspokajaniu potrzeb indywidualnych tych osób. Tym samym więc w przypadku prowadzenia ww. nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, tj. nie stanowią usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mogą również korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27, ponieważ w przedmiotowej sprawie brak okoliczności prywatnego nauczania.

Skoro więc wykluczono zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy, to należy wskazać, iż do usług nauczania języków obcych będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Nadto, przepis § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, poszerza zakres zwolnienia od podatku, o świadczenie usług kształcenia innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc dotyczy usług innych niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych.

Wobec powyższego, usługi polegające na organizowaniu zajęć teoretycznych z zakresu: historii sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji oraz zajęć praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, zajęć komputerowych w zakresie prezentacji graficznych, zajęć ruchowych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, bowiem usługi te spełniają określone przepisami warunki, tj. przedmiotowe usługi będą organizowane przez Uczelnię oraz są to usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizowaniu zajęć teoretycznych z zakresu: historii sztuki, zagadnień dotyczących filozofii i percepcji oraz zajęć praktycznych z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, sztuki papieru, zajęć komputerowych w zakresie prezentacji graficznych, zajęć ruchowych, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Natomiast zajęcia praktyczne z zakresu lektoratów języka obcego świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prowadzenia lektoratów z języka obcego, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.