IPTPB1/4511-527/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

Int. w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług o charakterze analityczno - doradczym, marketingowo - reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów 19% podatkiem liniowym
IPTPB1/4511-527/15-2/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt menedżerski
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 5. usługi
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 19 sierpnia 2015 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dnia 17 sierpnia 2015 r. dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr IBPB-1-1/4511-497/15/EN (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5a pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem A...Spółka jawna. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta została w dniu 1 sierpnia 2015 r. z ww. Spółką umowa o świadczenie usług, przedmiotem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki (tzw. kontrakt menedżerski). W ramach tej umowy obowiązkiem Wnioskodawcy jest m.in. prowadzenie spraw Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa, kierowanie bieżącymi sprawami Spółki, zgodnie z przedmiotem jej działalności oraz obowiązującym prawem, reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami, urzędami i organami administracji, sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami w sprawach związanych z działalnością Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych, podejmowanie uzasadnionych działań w celu pozyskiwania zamówień dla Spółki, zarządzanie finansami Spółki i zapewnienie racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki, w tym przygotowanie we współpracy z Członkami Zarządu corocznego sprawozdania finansowego z działalności Spółki i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników w terminie do końca czerwca roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych, w tym w szczególności zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami, wypełnianie zakresu obowiązków przypisanych Wiceprezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu w czasie ich nieobecności, należyte wypełnianie wszystkich obowiązków ciążących na Prezesie Zarządu, a wynikających z Umowy Spółki, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji w Zarządzie ww. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadto, Wnioskodawca wskazał, że ww. Spółka jawna, w której jest On wspólnikiem, zawarła w dniu 1 sierpnia 2015 r. ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę, przedmiotem której jest świadczenie przez ww. Spółkę na rzecz T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z (Zleceniodawcy) usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Do obowiązków ww. Społki na podstawie ww. umowy będą należały, w szczególności: analiza rynku pod kątem profilu prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, udzielanie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie wskazań w zakresie działań o charakterze marketingowym i promocyjnym, udzielanie pomocy w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procesów certyfikacyjnych mających na celu podwyższanie jakości świadczonych przez Zleceniodawcę usług i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, analiza obszaru rynku zgodnego z przedmiotem działalności gospodarczej Zleceniodawcy w celu poszukiwania potencjalnych klientów dla Zleceniodawcy, a w szczególności badanie rynku pod kątem jego potrzeb, badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów potencjalnych klientów Zleceniodawcy w celu zwiększenia sprzedaży usług Zleceniodawcy i/lub wprowadzania nowych usług, wyszukiwanie w środkach masowego przekazu, w tym prasie oraz internecie informacji związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy, istotnych z punktu widzenia tej działalności Zleceniodawcy, promocja działalności gospodarczej Zleceniodawcy, celem stworzenia i utrwalenia pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy oraz świadczonych przez niego usług na rynku, aranżowanie pożądanych przez Zleceniodawcę publikacji na temat przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w środkach masowego przekazu, w tym na portalach internetowych, organizacja na żądanie Zleceniodawcy spotkań Zarządu Zleceniodawcy lub innych przedstawicieli z dziennikarzami i przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym w formie konferencji/śniadań prasowych, jak również spotkań indywidualnych, bieżące doradztwo w zakresie public relations, monitorowanie wizerunku Zleceniodawcy w mediach, w tym internetowych oraz na forach internetowych oraz portalach społecznościowych, budowanie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy - przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowych Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy - organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania związane z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy i w celu promocji działalności gospodarczej Zleceniodawcy, bieżące doradztwo w zakresie prowadzonych przez Zleceniodawcę stron i portali internetowych, w tym pod kątem budowania pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy i świadczonych przez niego usług, współpraca przy zarządzaniu i obsłudze systemów komputerowych Zleceniodawcy, przeprowadzenie na żądanie Zleceniodawcy szkoleń z zakresu systemów komputerowych Zleceniodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w Spółce jawnej, która zawarła ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a w której to Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Członkiem Zarządu jest Wnioskodawca, będą uznawane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem, czy wobec tego będą one mogły zostać opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z udziału w Spółce jawnej, która jest związana ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umową o świadczenie usług, przedmiotem której są wyłącznie usługi o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usługi związane z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te nie mogą być natomiast kwalifikowane jako osiągnięte z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. II FPS 10/09, „Przychody wspólników, o jakich mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy”. Niemniej w okolicznościach niniejszej sprawy, Spółka jawna na podstawie wskazanej wyżej umowy nie uzyskuje przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, lecz z umowy, przedmiotem, której jest świadczenie usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Usługi te nie polegają natomiast na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie stanowią nadto kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze. Co więcej wskazać należy, że to Wnioskodawca osobiście na podstawie zawartego pomiędzy Nim, a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kontraktu menedżerskiego świadczy usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem Spółki, pełniąc równocześnie funkcję w organach zarządzających ww. Spółką. Zakres obowiązków wynikających z ww. kontraktu menedżerskiego nie pokrywa się natomiast, ani nawet nie jest zbliżony, do zakresu obowiązków Spółki jawnej, jaki został określony w umowie zawartej pomiędzy Spółką jawną, a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w Spółce jawnej winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co umożliwia ich opodatkowanie podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, źródłem przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. Równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł w dniu 1 sierpnia 2015 r. ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki (tzw. kontrakt menedżerski). W ramach tej umowy Jego obowiązkiem jest m.in. prowadzenie spraw Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji w Zarządzie ww. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto, ww. Spółka jawna, w której jest Wnioskodawca jest wspólnikiem, zawarła w dniu 1 sierpnia 2015 r. ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę, przedmiotem której jest świadczenie na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Zleceniodawcy) usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Spółka jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na podstawie zawartej ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy będzie świadczyć usługi o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usługi związane z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a więc usługi inne niż te, które Wnioskodawca wykonuje na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Członek Zarządu. W związku z powyższym przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w Spółce jawnej, która zawarła umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki ze Spółką z graniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu, mogą być na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. 19% podatkiem liniowym.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.