IPTPB1/415-467/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
IPTPB1/415-467/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. koordynator
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. ochrona środowiska
 4. przedsięwzięcia wspólne
 5. recycling
 6. usługi
 7. współpraca (kooperacja)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

P...to firma produkcyjna oferująca m.in. urządzenia dla branży odpadowej i recyklingu, takie jak: shreddery jednowałowe, dwuwałowe i czterowałowe, młyny frezowe oraz inne urządzenia do rozdrabniania drewna, gumy, tworzyw sztucznych. W dniu 22 stycznia 2014 r. firma ta została przyjęta do grona Partnerów Ogólnopolskiego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, takie jak izby gospodarcze, firmy konsultingowe i fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną. Rdzeniem Klastra są firmy zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów. Klaster obejmuje również dwa prestiżowe instytuty badawcze prowadzące kompleksowe badania naukowe dotyczące szeroko rozumianego zarządzania zasobami mineralnymi – od pozyskiwania środków do gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii, a także instytut specjalizujący się w inżynierii i technologii wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, konstruowaniem maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów. Do Klastra przystąpiła także ostatnio Politechnika ....

Cel, jaki przyświeca Partnerom Klastra, to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z partnerów Klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. Klaster ma służyć i pomagać we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.

Szczegółowy zakres zadań Klastra zawarty jest w zapisach Umowy o współpracy z dnia ... 2012 r. oraz w Regulaminie Klastra z dnia ... 2013 r. Obejmuje on:

 • stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania;
 • wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania Klastra oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych;
 • wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji: produktowych, organizacyjnych, procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii, kapitału ludzkiego oraz eksportu;
 • łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania Klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
 • reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych;
 • promocję działalności Klastra oraz jego członków, a także promocję wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów gotowych;
 • prowadzenie działalności lobbingowej;
 • doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych;
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w Klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych;
 • organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych.

Ramy organizacyjno-prawne Klastra określone zostały w Umowie o współpracy i Regulaminie Klastra. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wyżej określonych celów i zadań, a określonych w paragrafie 3 Umowy o współpracy. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. Za zobowiązania Klastra odpowiadają Partnerzy solidarnie.

Strukturę organizacyjną Klastra tworzy Rada Klastra, w skład której wchodzą przedstawiciele każdego Partnera. Rada Klastra wybiera swojego Przewodniczącego oraz Prezydium. Rada Klastra powołuje również 3 osobowy Zarząd Klastra.

Do zakresu kompetencji Rady Klastra należy w szczególności: przyjmowanie nowych członków, uchwalanie Regulaminu i jego zmian, wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra oraz członków Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju, działalności operacyjnej oraz projektów merytorycznych, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.

Za realizację bieżących zadań niewymagających zgody Rady Klastra odpowiada Zarząd Klastra. Zarząd Klastra wykonuje czynności powierzone przez Radę Klastra i reprezentuje Klaster na zewnątrz. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności. Do obowiązków Zarządu Klastra należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie zadań wskazanych przez Radę Klastra, a w szczególności: przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra, realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra, współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków.

Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem 1 sierpnia 2013 r. obowiązki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie „C...... (Uchwała nr .... Rady Klastra).

Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową.

Szczegółowy zakres zadań Koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia ... 2013 r., obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego; opracowywanie strategii rozwoju Klastra; inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych; tworzenie konsorcjów i węzłów współpracy; planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi Klastra oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów; ułatwianie partnerom powiązania klastrowego, ich przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń; inicjowanie działań przyczyniających się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów poprzez wspólne zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów (np. wspólne zakupy usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych, wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielooddziałowych, czy też o rozproszonej strukturze działalności); tworzenie nowych oraz ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”; zapewnienie efektywnego monitoringu prawno-finansowego powiązania klastrowego; koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; promowanie działalności Klastra w kraju i za granicą za pośrednictwem strony internetowej, imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych, itp.; podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego w tym dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.; realizacja umów o dofinansowanie, administrowanie środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektów klastrowych oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi utworzonymi w ramach powiązania klastrowego, w tym rozliczanie i obsługa finansowo-organizacyjna uzyskanych dotacji; podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu; inne zadania powierzone przez Zarząd Klastra i Radę Klastra służące realizacji celów i zadań Klastra określonych w § 2 Regulaminu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Za świadczone przez Koordynatora usługi każdy Partner Klastra zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury VAT z tytułu świadczenia usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w wysokości określonej Uchwałami Rady Klastra, pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów Klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu płaconego przez każdego Partnera Klastra podlega ustaleniu (budżetowaniu) co najmniej raz w roku, a jej wysokość określa Uchwała Rady Klastra.

Partnerowi Klastra przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy partnerskiej w dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego), po uregulowaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań prawnych i finansowych wobec Koordynatora i Partnerów Klastra, o ile takowe będą.

Zgodnie z zapisem Uchwały Rady Klastra nr ...., finansowanie działalności Klastra, w tym Koordynatora Klastra, pochodzić ma z wpływów z tytułu wynagrodzenia za usługę organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (faktura VAT) płaconego miesięcznie przez każdego przedsiębiorcę należącego do Klastra w wysokości 500 zł netto. Zgodnie z zapisami § 2 Umowy Partnerskiej z dnia .... 2013 r., Partner Klastra zobowiązuje się do korzystania z usług wymienionych w § 1 niniejszej umowy i jednocześnie określonych w § 1 pkt 1 i 2 Umowy o koordynację z dnia ... 2013 r. związanych ze współpracą w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową, oraz do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących realizacji celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu Klastra.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wydatki firmy „P....”, związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem w funkcjonowaniu Klastra mogą być uznane za koszty podatkowe. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z przyjętymi celami i zadaniami Partnerzy Klastra zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować w ramach Klastra działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i zagranicą. Dążą do tworzenia w ramach Klastra branżowych sieci współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych innowacji produktowych, procesowych, czy organizacyjnych. Zamierzają prowadzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne.

Biorąc pod uwagę takie cele, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż udział w takim wspólnym przedsięwzięciu ma w pozytywny sposób wpłynąć na przychody. Ponadto nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w przepisach i wyłączający te wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się w szczególności przepisów art. 23 ust. 1 pkt 30 ww. ustawy, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodu nie uważa się składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Klaster nie jest organizacją, stanowi on tylko formę porozumienia opartego o podpisaną przez wszystkich Partnerów Klastra umowę o współpracy, nie ma osobowości prawnej, ani nawet podmiotowości prawnej.

Identyczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2009 r., Nr ......, dot. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Korzyści dla firm z uczestnictwa w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wynikające z umowy partnerskiej, którą firma podpisała z Koordynatorem Klastra oraz z Umowy o współpracy w ramach partnerami Klastra to:

 1. uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w ramach Klastra, tworzenie i możliwość uczestnictwa w konsorcjach i węzłach współpracy, które są tworzone i będą tworzone w ramach Klastra;
 2. wsparcie informacyjno-konsultingowe w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na projekty własne firmy oraz na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego, którego firma „P...” jest aktywnym uczestnikiem, w postaci dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.;
 3. ułatwienie Partnerowi Klastra (firmie „P...”), jego przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie i uczestnictwo przedstawicieli firmy „P...” w cyklicznych spotkaniach i szkoleniach w ramach Klastra, w których uczestniczą inne firmy, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, przedstawiciele firm doradczych;
 4. uczestnictwo firmy „P...” w inicjowanych w ramach Klastra działaniach i projektach, które bezpośrednio przyczynią się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów, w tym poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych czy wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielooddziałowych, o rozproszonej strukturze działalności);
 5. tworzenie we współpracy z partnerami Klastra (jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe) nowych oraz ulepszania istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności Partnera Klastra, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 6. promocja działalności Klastra i każdego Partnera w ramach Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej Klastra, dostępnych bezpłatnych form promocji oraz poprzez obecności przedstawicieli Koordynatora na ważnych imprezach targowych, wystawach, konferencjach itp. .(przykład - w dniach 18-20 marca 2014 r. Klaster w wraz partnerami Klastra zorganizował w trakcie targów EKOTECH 2014 w Kielcach wspólną konferencję pt: „Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu”; dodatkowo na stoisku klastrowym podczas targów prowadzona była również promocja firmy „P....”);
 7. dostęp do aktualnej informacji istotnej dla branży z zakresu aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, z obszaru marketingu i promocji, nowinek technicznych i technologicznych związanych z gospodarką odpadową i recyklingiem, czy też w zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na działalność promocyjną, rozwojową, inwestycyjną i innowacyjną, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, a pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł (prasa, internet, konferencje, itp.), jak również od innych Partnerów należących do Klastra;
 8. lepsze, niż poza Klastrem możliwości pozyskania środków finansowych (z różnych programów na poziomie regionalnym, krajowymi, czy europejskim) oraz preferencyjne traktowanie firm należących do Klastra we wszelkiego rodzaju konkursach finansowanych ze środków krajowych, czy europejskich;
 9. możliwość współpracy z najlepszymi instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów (najlepiej za darmo lub z niewielkim zaangażowaniem finansowym);
 10. możliwość wyspecjalizowania się w ramach Klastra z gwarancją uczciwej konkurencji w ramach Klastra na rynku krajowym i regionalnym;
 11. wsparcie każdego członka w Klastrze przez ekspertów Klastra posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, poprzez indywidualną analizę możliwości rozwojowych, innowacyjnych firmy, w celu identyfikacji szans rozwojowych (nowe rozwiązania technologiczne, nowe produkty) oraz pomoc w doborze najkorzystniejszych źródeł finansowania tej działalności z dotacji lub pożyczek niskooprocentowanych;
 12. dostęp firm należących do Klastra do najnowszych osiągnięć nauki, technologii oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytutami należącymi do Klastra;
 13. dostęp do szerszego rynku zbytu poprzez tworzącą się siatkę współpracy w kraju oraz rozpoczętą współpracę międzynarodową;
 14. realizacja działań służących promowaniu działalności Klastra i każdej firmy w Klastrze w kraju i zagranicą, finansowanych w formie dotacji ze środków krajowych i europejskich;
 15. zapewnienie dostępu do najnowszej informacji rynkowej, do technologii, do projektów międzynarodowych, do wypracowania wspólnych działań promocyjno-rynkowych;
 16. budowanie dobrych relacji pomiędzy Klastrem a władzami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, tak aby służyły one interesom poszczególnych partnerów Klastra, jak i regionalnemu i ogólnopolskiemu rozwojowi Klastra.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższy przepis ma charakter ogólny. Z tego względu, każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania wyróżnia się koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). W przypadku kosztów pośrednich brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, koszty promocji i reklamy.

W większości przypadków związek wydatków z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy przy tym mieć na uwadze, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Zatem, podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

 • faktycznego poniesienia wydatku,
 • istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,
 • braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy,
 • odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Przy czym obowiązek wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, spoczywa na podatniku.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Zatem co do zasady, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że firma Wnioskodawcy jest partnerem Klastra. Zgodnie z przyjętymi celami i zadaniami partnerzy Klastra zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować w ramach Klastra działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i za granicą. Dążą do tworzenia w ramach Klastra branżowych sieci współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych innowacji produktowych, procesowych, czy organizacyjnych, zamierzają prowadzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne.

Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia określonych celów i zadań. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

W związku z uczestnictwem w przedmiotowym przedsięwzięciu firma Wnioskodawcy ponosi wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra. Za świadczone usługi firma Wnioskodawcy (a także pozostali partnerzy Klastra) zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury VAT, pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów Klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją umowy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w stosunku do ponoszonej przez firmę Wnioskodawcy opłaty (wynagrodzenia) za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra, nie znajdzie zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika bowiem, że świadczenie ponoszone przez firmę Wnioskodawcy (wynagrodzenie za usługę organizacji i koordynacji współpracy w ramach Klastra) pozostaje w bezpośrednim i konkretnym związku ze świadczeniem wzajemnym ze strony usługodawcy. W niniejszej sprawie mamy zatem do czynienia z odpłatnością za usługę, a nie składką członkowską. Za uiszczoną opłatę firma Wnioskodawcy otrzymuje wymierne korzyści w postaci konkretnego zakresu świadczonych usług.

Za świadczone usługi firma Wnioskodawcy (a także pozostali partnerzy Klastra) zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury VAT, pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora Klastra oraz dla oddziałów Klastra, kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją umowy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, powołane wyżej przepisy prawa oraz cel uczestnictwa w opisanym we wniosku przedsięwzięciu stwierdzić należy, że opisane we wniosku ORD-IN wydatki poniesione przez firmę Wnioskodawcy, związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) – stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie zauważyć należy, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego. W interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji). Organ nie rozstrzyga natomiast o zindywidualizowanych obowiązkach strony.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2009 r., Nr .... stwierdzić należy, że została ono wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.