IPPP3/4512-909/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla usług świadczonych (oraz refakturowanych) na rzecz przewoźnika lotniczego
IPPP3/4512-909/15-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. obsługa
 3. przewoźnik powietrzny
 4. refakturowanie
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług świadczonych na rzecz przewoźnika lotniczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług świadczonych na rzecz przewoźnika lotniczego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca świadczy usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne usługi o podobnym charakterze (usługi handlingowe) na lotnisku.

Jednym z klientów Wnioskodawcy jest E. Sp. z o.o., który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i jest czynnym podatnikiem VAT. E. jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Został wymieniony w tym charakterze w Obwieszczeniu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2015 r.; poz. 9).

Wnioskodawca świadczy na rzecz E. usługi handlingowe, w tym w szczególności:

Grupa 1 - usługi świadczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę:

 • Cargo Handling - Obsługa Trucków/Samolotów (zabezpieczenie ładunków: liny, deski, palety, budowanie palet, itp.);
 • Handling Magazynowy - dotyczący przesyłek przywożonych i wywożonych samolotami (kontrola bezpieczeństwa, wyładunek, składowanie, załadunek, transport: przewóz do magazynu, do weterynarza, konwojowanie, zwroty przesyłek nieodebranych, niszczenie przesyłek nieodebranych);
 • Handling Pasażerski - podstawienie agregatów, schodów, wypychanie samolotu, ciąganie samolotu, serwis toaletowy i wodny samolotów, itp.

Grupa 2 - Usługi refakturowane (kupowane przez Wnioskodawcę i odsprzedawane E.):

 1. zapewnienie lub załatwienia usług hotelowych dla pasażerów lotów zakłóconych, opóźnionych i odwołanych;
 2. zapewnienie lub załatwienia usług transportu do/z hotelu dla pasażerów lotów zakłóconych, odwołanych itp.;
 3. zapewnienie lub załatwienie usług dostawy gotowych posiłków dla pasażerów lotów zakłóconych, opóźnionych i odwołanych;
 4. dostarczenie na pokład samolotów gotowych posiłków;
 5. zapewnienie usług hotelowych dla członków załogi samolotu;
 6. zapewnienie usług transportu do/z hotelu dla członków załogi samolotu;
 7. transport opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera wykonany na rzecz przewoźnika.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w odniesieniu do usług handlingowych (grupa 1) świadczonych na rzecz E. Sp. z o. o. Wnioskodawca powinien stosować stawkę VAT 0%...
 2. Czy w odniesieniu do usług (z grupy 2) świadczonych na rzecz E. Sp. z o. o. Wnioskodawca powinien stosować stawkę VAT 0%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone na rzecz E. usługi handlingowe (grupa 1) powinny być opodatkowane VAT według stawki 0%.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi handlingowe są usługami związanymi z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków, są one również świadczone na rzecz przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz głównie w ruchu międzynarodowym.

Świadczone na rzecz E. usługi z grupy 2 powinny być opodatkowane VAT według stawki 0%. Usługi z tej grupy są wprawdzie kupowane u podmiotów zewnętrznych i tylko refakturowane na E., jednak dotyczą obsługi naziemnej (obsługi startu, lądowania, pasażerów, ładunków itp.).

Stosownie zaś do art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Tak więc nie powinno się rozróżniać usług świadczonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę i refakturowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegaja odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Z kolei w świetle art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla niektórych dostaw towarów i świadczenia usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

I tak, na mocy art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym, stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Jak wskazuje art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Natomiast w myśl art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Cytowany wyżej przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Natomiast warunkiem jest, aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika dokumentacji, o której mowa w ust. 2 artykułu 83 ustawy, niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku

Zatem, podatnicy świadczący usługi na rzecz przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

W przedstawionej sprawie Wnioskodawca jest podatnikiem świadczącym usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne usługi o podobnym charakterze (usługi handlingowe) na lotniskach w Polsce. Jednym z klientów Wnioskodawcy jest spółka E., która posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka ta jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym - została wymieniona w tym charakterze w Obwieszczeniu nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (Dz.Urz. Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 marca 2015 r.; poz. 9).

Wnioskodawca świadczy na rzecz E. usługi handlingowe, w tym w szczególności:

 • usługi świadczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę (grupa 1), tj.: cargo handling (zabezpieczenie ładunków); handling magazynowy - dotyczący przesyłek przywożonych i wywożonych samolotami (kontrola bezpieczeństwa, wyładunek, składowanie, załadunek, transport, zwroty przesyłek nieodebranych, niszczenie przesyłek nieodebranych); handling pasażerski (podstawienie agregatów, schodów, wypychanie samolotu, ciąganie samolotu, serwis toaletowy i wodny samolotów, itp.);
 • usługi refakturowane - kupowane przez Wnioskodawcę i odsprzedawane E. (grupa 2), tj.: zapewnienie usług hotelowych dla pasażerów lotów zakłóconych, opóźnionych i odwołanych; zapewnienie usług transportu do/z hotelu dla pasażerów lotów zakłóconych, odwołanych itp.; zapewnienie usług dostawy gotowych posiłków dla pasażerów lotów zakłóconych, opóźnionych i odwołanych; dostarczenie na pokład samolotów gotowych posiłków; zapewnienie usług hotelowych dla członków załogi samolotu; zapewnienie usług transportu do/z hotelu dla członków załogi samolotu; transport opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera wykonany na rzecz przewoźnika.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla ww. usług - jako usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym - w tym również usług „refakturowanych”, tj. nabywanych od innych podmiotów w celu ich odsprzedaży przewoźnikowi lotniczemu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że opisane przez Wnioskodawcę usługi handlingowe, związane z bezpośrednią obsługą samolotów na lotnisku oraz pozostałe wymienione usługi związane z obsługą pasażerów i załogi samolotów w związku z wykonywanymi przelotami, świadczone na rzecz przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, mogą być zaliczone do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług, które korzystają ze stawki podatku VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli spełnienie ww. warunków stosowania preferencyjnej stawki wynika z posiadanej przez Spółkę dokumentacji.

Zatem, w niniejszej sprawie co do zasady wypełnione są przesłanki wskazujące na możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku w oparciu o powołane przepisy. Pozostaje rozstrzygnąć, czy preferencja ta przysługuje w sytuacji, gdy de facto to nie Wnioskodawca wykonuje usługi wymienione w grupie 2, lecz podwykonawcy, od których Spółka nabywa te usługi i „refakturuje” na rzecz przewoźnika.

Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi bezpośrednio nie wykonał. Cyt. wyżej regulacja art. 8 ust. 2a ustawy oznacza, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inny podmiot nie może być więc potraktowane inaczej niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi. „Refaktura” jest więc zwykłą fakturą wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy usługodawcą a rzeczywistym nabywcą usługi.

Jeżeli zatem w analizowanym przypadku refakturowanie na przewoźnika lotniczego kosztów poniesionych w związku z nabyciem usług od podwykonawców obejmuje wyłącznie te usługi, powinno być traktowane jako dokumentujące usługi wyświadczone przez Wnioskodawcę. Ponieważ, jak ustalono wyżej, usługi te spełniają warunki do zastosowania preferencji podatkowej na podstawie przepisu art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, Spółka może z tytułu świadczenia tych usług wystawiać faktury na rzecz przewoźnika ze stawką VAT 0%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.