IPPP3/4512-198/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu podatku naliczonego od nabycia towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej
IPPP3/4512-198/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. odzyskanie podatku naliczonego
 3. pomoc bezzwrotna
 4. towar
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) uzupełniony w dniu 31 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego od nabycia towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego od nabycia towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wniosek uzupełniono w dniu 31 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 27 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedstawicielstwo w Polsce Fundacji, zarejestrowanej w USA zgodnie z prawem Stanu Delaware działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), w szczególności zezwolenia uzyskanego w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 listopada 1999 r., zmienionego decyzją nr 2 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany zakresu działalności Przedstawicielstwa Fundacji (Dz. Urz. MSZ z 2003 r. Nr 2, poz. 7), które oznacza jednocześnie zgodę na podjęcie działalności określonej w powołanych wyżej decyzjach.

Zgodnie z powołanymi wyżej decyzjami Ministra Spraw Zagranicznych przedmiotem działalności Przedstawicielstwa jest:

 1. promowanie Fundacji i prowadzenie polityki informacyjno-konsultacyjnej w przedmiocie jej działalności,
 2. przygotowywanie i monitorowanie w imieniu i na rzecz Fundacji programów realizowanych przez Fundację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  • konsultowanie umów darowizn oraz innych umów zawieranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację w zakresie jej działalności statutowej,
  • monitorowanie wykorzystania środków przekazywanych w celu finansowania programów realizowanych przez Fundację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sporządzanie ocen przebiegu tych programów,
  • ocena efektów programów zrealizowanych przez Fundację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo wykonuje opisane wyżej czynności w imieniu i na rzecz Fundacji, w ramach i na potrzeby działalności statutowej Fundacji.

Działalność Przedstawicielstwa jest nieodpłatna i w całości finansowana ze środków Fundacji z siedzibą w USA, które pochodzą z dotacji otrzymanej przez Fundację od Funduszu Przedsiębiorczości na podstawie umowy dotacji z dnia 26 sierpnia 1999 roku i które to środki zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowią środki bezzwrotnej pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych dla Polski, to jest środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Środki na działalność Przedstawicielstwa przekazywane są przez Fundację na odrębny rachunek bankowy Przedstawicielstwa, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa wyżej. Przedstawicielstwo nie ma osobowości prawnej. Nie ma też statutu, gdyż działa w ramach statutu reprezentowanej Fundacji. Przedstawicielstwo nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykonywanie przez Przedstawicielstwo wyłącznie opisanych wyżej statutowych zadań Fundacji nieodpłatnie powoduje, że nie występuje ona w roli czynnego podatnika VAT. Przedstawicielstwo jest zarejestrowane, jako podatnik VAT zwolniony, posiada numer identyfikacji podatkowej oraz prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.).

Obecnie Przedstawicielstwo zamierza kupić na potrzeby swojej działalności samochód osobowy, przy czym zakłada się, że ów samochód będzie również wykorzystywany do celów prywatnych (przy założeniu, że koszty nabycia paliwa oraz innych opłat związanych z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych np. opłaty za parkingi i autostrady będzie pokrywał użytkownik we własnym zakresie). Zakup tego samochodu zostanie w całości sfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa wyżej.

Zgodnie dyspozycją zawartą w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Zwrot podatku przysługuje podatnikom, jeżeli spełniają warunki określone w § 10 cyt. rozporządzenia.

Przepis cyt. wyżej § 9 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia stanowi, iż zwrot podatku nie dotyczy jedynie kwot podatku naliczonego, o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że działalność Fundacji, w tym działalność Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji, jest w całości finansowana ze środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Polski. W związku z tym środki te mieszczą się w dyspozycji przepisu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Powyższy charakter tych środków znajduje potwierdzenie w aktualnym zaświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Samochód osobowy, o którym mowa we wniosku, zostanie zakupiony na potrzeby wykonywania przedmiotu działalności Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji, w tym przede wszystkim zadań związanych z monitorowaniem realizacji przez fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programów dotowanych ze środków bezzwrotnej pomocy znajdujących się w dyspozycji Fundacji oraz z promowaniem działalności Fundacji w Polsce. Zakup samochodu oraz planowane koszty nabycia paliwa, usług naprawy lub konserwacji i innych towarów i usług związanych z jego używaniem są ujęte w przyjętym na 2015 rok budżecie Fundacji, w części obejmującej wydatki związane z finansowaniem działalności Przedstawicielstwa w Polsce Fundacji.

Zgodnie z umową dotacji z dnia 26 sierpnia 1999 roku żadne podatki będące składnikiem wydatków związanych z nabyciem jakichkolwiek towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy przekazane Fundacji na podstawie tej umowy nie są zaliczane do objęcia kosztami kwalifikowanymi. Tym samym kwota podatku VAT naliczona przy nabyciu samochodu osobowego, paliwa, usług naprawy lub konserwacji i innych towarów i usług związanych z jego używaniem nie jest zaliczona do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu powołanej umowy dotacji, która reguluje zasady korzystania z tych środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. I tak też zostały ujęte wydatki związane z samochodem w budżecie, o którym mowa wyżej.

Przedstawicielstwo w Polsce Fundacji może zatem skorzystać z procedury zwrotu podatku naliczonego określonej w rozdziale 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie wyliczenie przez Przedstawicielstwo kwoty podatku naliczonego do zwrotu z tytułu nabycia za środki bezzwrotnej pomocy samochodu osobowego, paliwa, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług zawiązanych z używaniem samochodu, według zasad określonych w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), to jest w pełnej wysokości kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez Przedstawicielstwo z powyższych tytułów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zadaniem Wnioskodawcy takie wyliczenie będzie prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku, wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można tylko podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzą do stwierdzenia, że w odniesieniu do Przedstawicielstwa nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku, od towarów i usług, gdyż towary i usługi, nabywane przez Przedstawicielstwo za środki bezzwrotnej pomocy nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Przedstawicielstwu, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane, jako podatnik VAT czynny, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu nabycia samochodu osobowego, paliwa, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z jego używaniem.

A zatem, jeżeli Przedstawicielstwo za środki bezzwrotnej pomocy dokonuje nabycia towarów i usług lub importu towarów, do których nie miała zastosowania stawka 0% i spełnienia jednocześnie warunki określone w § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, to przysługuje mu na podstawie powołanego rozporządzenia zwrot podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającej z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług, gdyż w tym przypadku podatek naliczony nie zostanie, ani nie będzie mógł być pomniejszony. Z tych względów kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia za środki bezzwrotnej pomocy samochodu osobowego, paliwa, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług zawiązanych z jego używaniem Przedstawicielstwo powinno ustalać zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), to jest w pełnej wysokości wynikającej z faktur jakie Przedstawicielstwo otrzyma z tych tytułów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług uregulowane zostały w Rozdziale 1 Działu IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący przedstawicielem amerykańskiej fundacji zarejestrowanej w USA, prowadzi na terytorium Polski działalność w ramach i na potrzeby działalności statutowej fundacji amerykańskiej w imieniu i na rzecz tej fundacji oraz niebędącą działalnością gospodarczą. Przedstawicielstwo zamierza kupić na potrzeby swojej działalności samochód osobowy, który będzie również wykorzystywany do celów prywatnych oraz do przedmiotu prowadzonej działalności. Przy tym koszty paliwa oraz innych opłat związanych z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych, np. opłaty za parkingi i autostrady będzie pokrywał użytkownik we własnym zakresie.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do uzyskania zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej samochodu osobowego, paliwa usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z użytkowaniem samochodu.

Przedstawione okoliczności wskazują, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność statutową wykonywaną nieodpłatnie. Zatem nie wykonuje czynności opodatkowanych. Tym samym nie spełnia warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ dokonywane zakupy nie służą działalności opodatkowanej. Wobec tego na podstawie art. 86 ust. 1 Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z samochodem osobowym oraz towarami i usługami związanymi z użytkowaniem samochodu, który ma być przedmiotem nabycia. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Wskazać należy, że kwestie dotyczące zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu reguluje rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Powyższy przepis przewiduje możliwość zwrotu podatku naliczonego podatnikom dokonującym nabycia towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Należy zatem stwierdzić, że przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 rozporządzenia. Zwrot, o którym mowa możliwy jest pod warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia. Przede wszystkim wymienione środki finansowe powinny być przekazane w sposób bezpośredni na oddzielny rachunek bankowy przeznaczony jedynie dla otrzymanych środków pomocy zagranicznej. Poza tym dla nabycia towarów i usług lub importu towarów nie ma zastosowania stawka 0%.

Na podstawie § 8 ust. 2-4 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

 1. o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub
 2. które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie z § 10 ust. 1 rozporządzenia zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
 2. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
 3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
 4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 5. posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, a środki na nabycie samochodu osobowego oraz towarów i usług związanych z użytkowaniem samochodu, których dotyczy pytanie, pochodzić będą z dotacji otrzymanej od Funduszu Przedsiębiorczości na podstawie umowy dotacji z dnia 26 sierpnia 1999 roku, które to środki zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowią środki bezzwrotnej pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych dla Polski, to jest środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

A zatem otrzymane dofinansowanie stanowić będzie środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, tj. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto środki na działalność Przedstawicielstwa przekazywane są przez Fundację (a więc bezpośrednio) na odrębny rachunek bankowy Wnioskodawcy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa wyżej. Zakup przedmiotowego samochodu osobowego oraz towarów i usług związanych z użytkowaniem samochodu, których dotyczy pytanie, zostanie w całości sfinansowany ze środków ww. bezzwrotnej pomocy. Wobec tego spełniony jest warunek wynikający z 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Ponadto, jak wskazano wyżej, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabytego samochodu osobowego, paliwa, naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z jego użytkowaniem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy i tym samym prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Jednocześnie, jak wskazał Wnioskodawca, kwota podatku VAT naliczona przy nabyciu samochodu osobowego, paliwa, usług naprawy lub konserwacji i innych towarów i usług związanych z jego używaniem nie jest zaliczona do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu powołanej umowy dotacji, która reguluje zasady korzystania z tych środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wobec tego należy uznać, że spełniony jest również warunek wynikający z § 9 ust. 1 rozporządzenia.

Wobec powyższego mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że na podstawie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Wnioskodawca przy spełnieniu wymogów określonych w § 10 ust. 1 rozporządzenia może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej samochodu osobowego, paliwa usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z użytkowaniem samochodu.

Jednocześnie należy podnieść, że wskazane przez Wnioskodawcę koszty nabycia paliwa oraz innych opłat związanych z użytkowaniem samochodu do celów prywatnych np. parkingi i autostrady użytkownik samochodu, które prywatny użytkownik będzie pokrywał we własnym zakresie nie należą do środków, o których mowa w przepisach rozporządzenia. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego od wskazanych wydatków ponoszonych w celach prywatnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.