IPPP3/443-988/14-4/SM | Interpretacja indywidualna

Uznanie świadczonych usług za związane z nieruchomością
IPPP3/443-988/14-4/SMinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. miejsce świadczenia usług
  3. nieruchomości
  4. usługi
  5. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-988/14-2/SM z dnia 10 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia wykonywanej usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia wykonywanej usługi.

Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy na terytorium RP na zlecenie podmiotów trzecich usługi związane z poszukiwaniem ropy naftowej, gazu ziemnego, jak również innych złóż mineralnych. W szczególności Spółka świadczy usługi takie jak dokonywanie odwiertów w powierzchni ziemskiej w celu poszukiwania surowców naturalnych (ang. drilling), pozyskanie oraz analiza geologicznych danych dotyczących określonych obszarów terytorium Polski w celu określenia skali zasobów surowców naturalnych, w szczególności poprzez przeprowadzenie badań sejsmicznych, pozyskiwanie próbek skał, przeprowadzenie analiz laboratoryjnych, przygotowanie odwiertów w celu rozpoczęcia wydobycia, a także odblokowywania sprzętu wiertniczego zaklinowanego podczas wiercenia (ang. fishing).

Zapytanie w zakresie zaistniałego stanu faktycznego dotyczy usług (ang. fishing) polegających na odblokowaniu przewodu wiertniczego zaklinowanego w trakcie wiercenia na odwiercie położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do ww. usług zostały wystawione przez Spółkę na rzecz Nabywcy faktury z 23% stawką VAT. Na fakturach oraz innych dokumentach potwierdzających wykonanie usług widnieje informacja o miejscu świadczenia usługi określona nazwą odwiertu i numerem projektu. Zleceniobiorca na którego rzecz zostały wystawione faktury posługuje się austriackim numerem VAT oraz posiada siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Austrii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że usługi odblokowania sprzętu (przewodu wiertniczego) podczas wiercenia (ang. fishing) na odwiercie położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi VAT zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarowi usług, gdyż miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym przewód wiertniczy został zablokowany (utknął), czyli odwiert, znajdujący się na terytorium Polski i w związku z tym faktury sprzedaży wystawione na Nabywcę - podmiot posiadający siedzibę w Austrii i posługujący się austriackim numerem VAT powinny zawierać 23% podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi świadczone na nieruchomości (odwiercie) usytuowanej na obszarze Rzeczypospolitej Polski polegające na odblokowaniu przewodu wiertniczego, zaklinowanego w odwiercie w trakcie wiercenia, podlegają podatkowi zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 28e ustawy, stanowiącym implementację art. 47 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. Ustawodawca krajowy i prawodawca unijny nie ograniczają tego zakresu do grupy konkretnych i określonych z nazwy usług, które stanowiłyby zamkniętą grupę i byłyby umiejscowione w jednym grupowaniu klasyfikacji statystycznej.

W Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 9(2)(a) VI Dyrektywy (która została zastąpiona przez ww. Dyrektywę 2006/112/WE) wskazano, że opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami jest bardziej racjonalne w miejscu, w którym dana nieruchomość się znajduje. Rozwijając powyższą myśl, należy uznać, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim zapewnić realizację podstawowej zasady wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji towaru lub usługi. Efekt czynności związanych z nieruchomościami jest bowiem w większości przypadków wykorzystywany w miejscu lokalizacji nieruchomości.

Zasada wyrażona w przepisie art. 28e ustawy, podobnie jak reguła artykułu 47 Dyrektywy, ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania co do miejsca jej położenia.

Mowa o tym (tj. związku z konkretną nieruchomością) m.in. w wyroku z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-l66/05 pomiędzy Rudi Heger GmbH a Finanzamt Graz-Stadt (Austria) (dotyczącym przeniesienia praw do dokonywania połowów w formie odpłatnej cesji zezwoleń na dokonywanie połowów jako świadczenie usług związanych z nieruchomościami). TSUE stwierdził w pkt 25 „Prawa do dokonywania połowów, wokół których koncentruje się postępowanie przed sądem krajowym, mogą być wykonywane jedynie w związku z daną rzeką i na częściach tej rzeki wskazanych w zezwoleniach. Tym samym sama rzeka stanowi zatem konstytutywny element zezwoleń na dokonywanie połowów, a co się z tym wiąże także przeniesienia prawa do dokonywania połowów. W zakresie, w jakim świadczenie usług, które - tak jak usługi w postępowaniu przed sądem krajowym - polegają na cesji praw do korzystania z dobra takiego, jakim jest rzeka, nieruchomość ta stanowi centralny i nieodzowny element tego świadczenia. Ponadto miejsce, w którym położona jest nieruchomość, odpowiada miejscu ostatecznego skorzystania z usługi”.

Zatem o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Usługi związane z nieruchomością mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. W związku z brakiem definicji nieruchomości w ustawie o podatku od towarów i usług, należy wskazać, iż zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z art. 16 prawa górniczego i geologicznego, obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym stanowią własność użytkownika górniczego. Własność ta jest prawem związanym z użytkowaniem górniczym. W analizowanym stanie faktycznym usługa fishingu odbywa się na odwiercie, w otworze skorupy ziemskiej znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosząc cytowane przepisy dotyczące określenia miejsca świadczenia usług do opisu sprawy należy stwierdzić, że miejsce świadczenia przedmiotowych usług fishing, znajduje się w miejscu położenia nieruchomości, z którą usługi są związane, tj. w Polsce.

Jak wskazuje Wnioskodawca usługa polegająca na odblokowywaniu przewodu wiertniczego stanowi niewątpliwie usługę pozostającą w bezpośrednim związku z nieruchomością, której miejscem świadczenia jest miejsce lokalizacji nieruchomości. Prace fishing - prace instrumentacyjne, mogą zaistnieć wyłącznie w odwiercie. Bez wiercenia odwiertu nie byłoby możliwości pojawienia się potrzeby przeprowadzenia zabiegów instrumentacyjnych. Są one prowadzone w celu odzyskania narzędzi, które niecelowo pozostawiono w odwiercie (np. na skutek awarii albo złych warunków odwiertów). Inną przyczyną mogą być celowe zabiegi w odwiercie np. wycięcia klina pozwalającego na odwiercenie odnogi odwiertu lub odcięcia rur okładzinowych. Sprzęt w odwiercie jest w takim przypadku nazywany „fish”. Do operacji używane są specjalnie zaprojektowane narzędzia, które są w większości przypadków umieszczane na końcu rury wiertniczej. Sprzęt pozostawiony w odwiercie powodowałby niemożność dalszego wiercenia albo wręcz konieczność likwidacji odwiertu. Zatem przedmiotowe usługi niewątpliwie powiązane były z konkretną lokalizacją, w której były wykonane, a tym samym wypełniały dyspozycję art. 28e ustawy.

W konsekwencji usługi te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w Polsce. Tym samym, opodatkowanie przedmiotowych usług powinno się odbyć na podstawie regulacji z zakresu podatku od towarów i usług obowiązujących w Polsce, tj. kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.