IPPP3/443-885/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia usługi na rzecz kontrahenta koreańskiego i sposób dokumentowania.
IPPP3/443-885/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura VAT
 3. miejsce opodatkowania
 4. miejsce świadczenia usług
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • miejsca świadczenia usługi na rzecz kontrahenta koreańskiego – jest prawidłowe,
 • dokumentowania usługi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi na rzecz kontrahenta koreańskiego oraz dokumentowania usługi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

S . s.c., dalej Wnioskodawca lub Agent, zawarł umowę z kontrahentem koreańskim. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wyłącznego agenta przy sprzedaży urządzeń oferowanych przez kontrahenta koreańskiego, m.in. sprzętu do wyrobu tabletek. Usługa świadczona będzie na rzecz podmiotu koreańskiego. Terytorialny zasięg umowy obejmuje niektóre państwa bałtyckie, m.in. Polskę. Kontrahent koreański jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, bowiem jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Agent będzie oferował urządzenia wszelkim podmiotom gospodarczym działającym na terytoriach objętych umową w branżach farmaceutycznej, nutraceutycznej kosmetycznej, cukierniczej oraz przemysłowej. Odbiorcami sprzętu nie będą konsumenci.

Agent nie posiada pełnomocnictw do zawierania w imieniu kontrahenta koreańskiego umów sprzedaży tych urządzeń. Przedmiotem umowy będzie wyłącznie świadczenie usług, za które przewidziane jest wynagrodzenie prowizyjne.

Z danych posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, że kontrahent nie posiada w Polsce, ani w innym państwie członkowskim UE stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jak należy rozliczyć i udokumentować przedmiotową transakcję na gruncie VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Działalność Agenta, wykonywana w ramach prowadzonej przez niego działalności na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem, jest opodatkowana VAT w miejscu siedziby tego kontrahenta. Jeżeli Agent wykonuje swą działalność na rzecz stałego miejsca wykonywania działalności tego kontrahenta, a miejsce to znajduje się w innym państwie niż siedziba, wówczas czynności te będą opodatkowane VAT w kraju, w którym to stałe miejsce się znajduje (art. 28b ustawy o VAT).

Świadczenie usług na rzecz podatnika z innego państwa, których miejsce świadczenia, określone zgodnie z ustawą o VAT, znajduje się poza terytorium Polski, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. W takiej sytuacji Agent powinien wystawić fakturę, w której nie wykaże informacji związanych z podatkiem. W rubryce dot. stawki wpisuje informację, iż transakcja nie podlega opodatkowaniu. Jednocześnie nie ma obowiązku zamieszczenia adnotacji, iż podatek rozlicza nabywca („odwrotne obciążenie”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie miejsca świadczenia usługi na rzecz kontrahenta koreańskiego jest prawidłowe, w zakresie dokumentowania usługi jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

Natomiast w art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub zobowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Agent), zawarł umowę z kontrahentem koreańskim. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wyłącznego agenta przy sprzedaży urządzeń oferowanych przez kontrahenta koreańskiego, m.in. sprzętu do wyrobu tabletek. Usługa świadczona będzie na rzecz podmiotu koreańskiego. Terytorialny zasięg umowy obejmuje niektóre państwa bałtyckie, m.in. Polskę. Kontrahent koreański jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, bowiem jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Agent będzie oferował urządzenia wszelkim podmiotom gospodarczym działającym na terytoriach objętych umową w branżach farmaceutycznej, nutraceutycznej kosmetycznej, cukierniczej oraz przemysłowej. Odbiorcami sprzętu nie będą konsumenci.

Agent nie posiada pełnomocnictw do zawierania w imieniu kontrahenta koreańskiego umów sprzedaży tych urządzeń. Przedmiotem umowy będzie wyłącznie świadczenie usług, za które przewidziane jest wynagrodzenie prowizyjne.

Z danych posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, że kontrahent nie posiada w Polsce, ani w innym państwie członkowskim UE stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu rozliczenia i udokumentowania przedmiotowych usług.

Z ww. przepisów art. 28b ustawy wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j i 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Z wniosku wynika, że Spółka świadczy opisane we wniosku usługi wyłącznego agenta przy sprzedaży urządzeń na rzecz kontrahenta koreańskiego, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 lit. a) ustawy (podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy), nie posiadającego w Polsce, ani innym państwie członkowskim UE stałego miejsca prowadzenia działalności. Jednocześnie ww. usługa nie jest wymieniona wśród usług, dla których stosuje się szczególne zasady określenia miejsca świadczenia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia tej usługi będzie kraj siedziby kontrahenta koreańskiego.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie miejsca świadczenia usługi należało uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 106a pkt 2 ustawy przepisy rozdziału Rozdział 1 - Działu IX - „Faktury” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Na mocy art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

W myśl art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy, faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - danych określonych w ust. 1 pkt 5 i 12-14 (tj. numeru, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku).

Na podstawie ww. przepisów podatnik krajowy jest zobowiązany do udokumentowania fakturą VAT sprzedaż usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju. W przypadku, gdy miejsce świadczenia znajduje się na terytorium państwa trzeciego faktury te nie zawierają stawki podatku VAT, kwoty podatku, jak również numeru, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, natomiast winny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Tym samym, Spółka dokumentując usługi wyłącznego agenta przy sprzedaży urządzeń na rzecz kontrahenta koreańskiego, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 lit. a) ustawy, powinna wystawić fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” bez wykazywania na niej stawki podatku, kwoty podatku oraz numeru, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy.

Z uwagi zatem na fakt, że przedmiotowe faktury powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie” stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.